May 26, 2021

Waterinfiltratiesystemen

Wie kan certificering aanvragen voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen?

Lees verder
Certificering is bedoeld voor bedrijven die regelmatig het werk doen waarvoor ze gecertificeerd zijn Drainagebedrijven kunnen de certificering aanvragen voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen. Certificering vindt plaats per bedrijf (dus niet per project). Een loonwerker zou eventueel certificering voor nazorg van infiltratiesystemen aan kunnen vragen. Bekijk voor meer informatie het webinar KIWA-richtlijn voor aanleg waterinfiltratiesystemen van 17-5-2021: https://www.youtube.com/watch?v=VHMPddaVLaE

Is er een richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen? 

Lees verder
Ja er is een richtlijn. Deze is hier te vinden: http://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/home/wp-content/uploads/2021/05/2021-11b_BRL1411-vastgesteld_2021-03-19.pdf Bedrijven die voldoen aan de richtlijn kunnen zich laten certificeren. Bekijk voor meer informatie het webinar KIWA-richtlijn voor aanleg waterinfiltratiesystemen van 17-5-2021: https://www.youtube.com/watch?v=VHMPddaVLaE

Wat zijn waterinfiltratiesystemen en hoe helpt dit tegen bodemdaling?

Lees verder
Bij waterinfiltratiesystemen worden er evenwijdige geperforeerde buizen (drainagebuizen) in de bodem aangebracht die onder slootpeil in de sloot uitkomen. De buizen zijn bedoeld voor infiltratie in droge periodes. In natte periodes werken de drainerend. Daardoor is er meer invloed op de grondwaterstand waardoor bodemdaling kan worden tegengegaan. Meer informatie over waterinfiltratiesystemen is te vinden in de factsheet Onderwater- en drukdrainage.  

Wat is drukdrainage en hoe helpt dit tegen bodemdaling?

Lees verder
Bij drukdrainage worden er in de bodem evenwijdige geperforeerde buizen (drainagebuizen) aangebracht die uitkomen op een waterreservoir. Het water in het waterreservoir kan met een pomp hoger worden gezet dan de sloot waardoor er meer druk op de drainagebuizen ontstaat en effectiever vernat kan worden. Door op deze manier verdroging tegen te gaan kan bodemdaling geremd worden. Meer informatie over drukdrainage is te vinden in de factsheet Onderwater- en drukdrainage.  

Wat is de minimale drainafstand volgens de KIWA richtlijn?

Lees verder
De drainafstand is in de conceptversie van de richtlijn op 4 meter als uitgangspunt gezet, maar bij goede doorlatendheid groter. De formulering is wel iets aangepast, omdat je in de praktijk ivm perceelsbreedte en greppels al gauw iets hoger uitkomt. In de richtlijn zijn geen eisen opgenomen ten aanzien van de manier van bepalen van doorlatendheid.
Wat betreft doorlatendheid meten: zie https://www.eijkelkamp.com/producten/veldmeetapparatuur/meetset-voor-waterdoorlatendheid-model-hooghoudt.html
Voor basisinformatie over methoden om doorlatendheid te meten, zie ook Leidraad Riolering, module C2510. Ook toepasbaar in landelijk gebied.https://www.riool.net/doorlatendheidsonderzoek 

Zijn er ook richtlijnen voor grotere draindiameters? 

Lees verder

Ja, grote draindiameters t/m 125mm zijn opgenomen in de KOMO BRL’s. In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden experimenteren we met drains van 80mm doorsnede. Ook met afbreekbare drains.80mm drainbuizen zijn al opgenomen on de KOMO BRL’s. Afbreekbare drainbuizen kunnen worden opgenomen in de BRL’s. 

Is er in de richtlijn ook aandacht voor documentatie van de aangelegde systemen, bij oplevering na aanleg? 

Lees verder

JJa, in de BRL staan alle eisen. Er zijn eisen aan de kwaliteit van materialen en dit moet worden vastgelegd in een plan. Na aanleg zijn er (verplichte) controles van het systeem en wordt er gekeken naar registraties van uitgevoerde projecten. 

Wie vraagt certificatie aan: draineurs neem ik aan, niet de grondeigenaren? 

Lees verder

Draineurs kunnen de certificatie aanvragen. Certificatie vindt plaats per bedrijf (dus niet per project). Ook advies- en ontwerpbureaus kunnen gecertificeerd worden.  

Hoe zien we de rol van monitoring (o.a. metingen van grondwaterstand tussen de drains) in de nazorg en evaluatie van systemen en het beheer ervan? 

Lees verder

Dit is opgenomen in BRL1411 en kan via de auditrapportage in het College van Deskundigen worden opgepakt.

Hoe versterken we de deskundige rol van de boer bij het gebruik van het systeem. Meerdere belangen spelen door elkaar. 

Lees verder

Via de subsidieregeling wordt de boer verplicht tot de toepassing van systemen volgens BRL1411. Zijn deskundigheid is nodig voor met name het ontwerp en de nazorg van systemen.

Hoe worden de opdrachtgevers (boeren, agrarische collectieven) geïnformeerd over de richtlijn en wordt gezorgd dat de bedoeling van de richtlijn goed in praktijk wordt opgepakt?

Lees verder

Dit KIWA webinar van 17-5-2021 is de eerste aanzet in het informeren van betrokkenen. Via de gebiedsprocessen wordt bekendheid gegeven aan de richtlijn. Ook worden vakbladen geïnformeerd over de richtlijn zodat er ook langs dat kanaal brede bekendheid aan gegeven kan worden. Tot slot wordt er in nieuwsbrieven en via websites over de richtlijn gecommuniceerd. 

Als de boer verantwoordelijk is voor de nazorg, moet deze dan ook gecertificeerd zijn?

Lees verder

De boer hoeft niet gecertificeerd te zijn. Een certificering aanvragen kost geld en is bedoeld voor bedrijven die regelmatig het werk doen waarvoor ze gecertificeerd zijn en zo de certificering terugverdienen. Een loonwerker zou eventueel wel certificering voor nazorg van infiltratiesystemen aan kunnen vragen. De boer kan optioneel ook volgens BRL1411 worden gecertificeerd. 

In het stedelijk gebied hebben we geprobeerd aannemers langjarig voor de kwaliteit van aanleg (bouwrijp maken) verantwoordelijk te houden. Dat was heel lastig. Twee jaar leek max. Ook omdat andere factoren dan een rol gaan spelen. Misschien is het een idee om ook hiervoor een beperkt aantal jaar verantwoordelijkheid aan te houden. 

Lees verder

Garantie gaat primair over juridische zaken, certificatie over de kwaliteit van ontwerp, aanleg en nazorg.

Uit het onderzoek blijkt dat de waterinfiltratiesystemen vaak niet goed functioneren doordat de drainafstand te groot is, de drains te lang zijn en het onderhoud niet goed gaat. Ook zien we veel luchtinsluiting. Deze richtlijn is daarom een goed initiatief

Lees verder

Dit zijn precies de aspecten die meegenomen worden tijdens de toelating en audits van veenweideinfiltratiesystemen.