26 mei 2021

Waterinfiltratiesystemen

Wat is onderwaterdrainage en hoe helpt dit tegen bodemdaling?

Lees verder
Bij waterinfiltratiesystemen worden er evenwijdige geperforeerde buizen (drainagebuizen) in de bodem aangebracht die onder slootpeil in de sloot uitkomen. De buizen zijn bedoeld voor infiltratie in droge periodes. In natte periodes werken de drainerend. Daardoor is er meer invloed op de grondwaterstand waardoor bodemdaling kan worden tegengegaan. Meer informatie over waterinfiltratiesystemen is te vinden in de factsheet Onderwater- en drukdrainage.  

Wat is drukdrainage en hoe helpt dit tegen bodemdaling?

Lees verder
Bij drukdrainage worden er in de bodem evenwijdige geperforeerde buizen (drainagebuizen) aangebracht die uitkomen op een waterreservoir. Het water in het waterreservoir kan met een pomp hoger worden gezet dan de sloot waardoor er meer druk op de drainagebuizen ontstaat en effectiever vernat kan worden. Door op deze manier verdroging tegen te gaan kan bodemdaling geremd worden. Meer informatie over drukdrainage is te vinden in de factsheet Onderwater- en drukdrainage.  

Is waterbeschikbaarheid geen probleem voor waterinfiltratiesystemen?

Lees verder
Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) heeft in 2020 verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd waarin onder meer is gekeken naar de watervraag. Lees hier meer over de haalbaarheidsstudies

Is er een richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen? 

Lees verder
Er is een KIWA-richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen. Deze is hier te vinden. Bekijk voor meer informatie het NKB-webinar over de KIWA-richtlijn voor waterinfiltratiesystemen van 17-5-2021 

Wie kan certificering aanvragen voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen?

Lees verder
Certificering is bedoeld voor bedrijven die regelmatig het werk doen waarvoor ze gecertificeerd zijn. Drainagebedrijven kunnen certificering aanvragen voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen. Certificering vindt plaats per bedrijf (dus niet per project). Een loonwerker zou eventueel certificering voor nazorg van infiltratiesystemen kunnen aanvragen. Bekijk voor meer informatie het NKB-webinar over de KIWA-richtlijn voor waterinfiltratiesystemen van 17-5-2021 

Wat is de minimale drainafstand volgens de KIWA-richtlijn voor aanleg van waterinfiltratiesystemen?

Lees verder
De drainafstand is in de conceptversie van de richtlijn op 4 meter als uitgangspunt gezet, maar bij goede doorlatendheid groter. De formulering is wel iets aangepast, omdat je in de praktijk ivm perceelsbreedte en greppels al gauw iets hoger uitkomt. In de richtlijn zijn geen eisen opgenomen ten aanzien van de manier van bepalen van doorlatendheid.
Wat betreft doorlatendheid meten: zie https://www.eijkelkamp.com/producten/veldmeetapparatuur/meetset-voor-waterdoorlatendheid-model-hooghoudt.html
Voor basisinformatie over methoden om doorlatendheid te meten, zie ook Leidraad Riolering, module C2510. Ook toepasbaar in landelijk gebied.https://www.riool.net/doorlatendheidsonderzoek 

Zijn er ook richtlijnen voor grotere draindiameters? 

Lees verder

Ja, grote draindiameters t/m 125mm zijn opgenomen in de KOMO BRL’s. In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden experimenteren we met drains van 80mm doorsnede. Ook met afbreekbare drains.80mm drainbuizen zijn al opgenomen on de KOMO BRL’s. Afbreekbare drainbuizen kunnen worden opgenomen in de BRL’s. 

Is er in de richtlijn ook aandacht voor documentatie van de aangelegde systemen, bij oplevering na aanleg? 

Lees verder

JJa, in de BRL staan alle eisen. Er zijn eisen aan de kwaliteit van materialen en dit moet worden vastgelegd in een plan. Na aanleg zijn er (verplichte) controles van het systeem en wordt er gekeken naar registraties van uitgevoerde projecten.