April 16, 2020

Nieuwsberichten

Wat gebeurt er met Gouda als de zeespiegel stijgt.

Het oude centrum van Gouda is al eeuwen aan het zakken. De bodem daalt jaarlijks gemiddeld drie millimeter en op sommige plekken in Gouda zelfs tien millimeter per jaar. De gemeente heeft een plan om de overlast van de bodemdaling tegen te gaan, maar wat nou als de zeespiegel zes meter stijgt? Wat voor een gevolgen heeft dat voor onze stad?  Lees meer.. 

Klimaatmaatregel vergroot waterproblemen Groene Hart: tekorten nemen maar liefst 15 procent toe

Door het vernatten van het veenweidegebied neemt het watertekort in het Groene Hart in droge zomers met 15 procent toe.  Lees meer….. 

Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet

De draagkracht van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering, landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak van het nieuwe kabinet is de veelheid aan opgaven letterlijk op de kaart te zetten en de haperende uitvoering weer aan te jagen. Omdat het gaat om forse ingrepen in de dagelijkse leefomgeving van burgers, is het maatschappelijk draagvlak hiervoor van groot belang. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte

Lees meer….

Delfts onderzoek naar bodemdaling

Er wordt steeds meer gebouwd waardoor verhard oppervlak toeneemt. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan groen toe. Wanneer het hard regent wordt meestall het regenwater via riolen afgevoerd. Daardoor stijgt het grondwater minder snel dan wanneer er geen riool zou liggen.

Lees meer….

Tikkende tijdbom: lage grondwaterstand is bedreiging voor monumenten

Het aantal woningen met grote schade door droogte en bodemdaling is de afgelopen jaren snel toegenomen, meldt de NOS. Dit onderwerp verdient ook een plek op de agenda van de erfgoedsector, want zéker monumenten hebben last van de droge en warme zomers van de afgelopen jaren.

Lees meer….

Nieuwe NKB deelexpeditie, MKBA’s bodemdaling

Een nieuwe NKB deelexpeditie is van start gegaan; MKBA’s bodemdaling. Maar wat houdt dat in en wie leidt deze deelexpeditie?

Lees meer…..

Nieuwe KIWA-richtlijn aanleg van waterinfiltratiesystemen

Nieuwe KIWA-richtlijn aanleg van waterinfiltratiesystemen

Het aantal pilots met waterinfiltratiesystemen (onderwaterdrainage en drukdrainage) tegen veenafbraak neemt toe. Uit onderzoek op verschillende locaties is gebleken dat een correcte aanleg heel belangrijk is voor een juiste werking van de systemen. Daarin spelen verschillende factoren een rol: drainafstand, voorzieningen tegen bagger in buizen, aanlegmethode, et cetera. Daarom is op initiatief van het NKB door KIWA de richtlijn voor de aanleg van drainage aangevuld met richtlijnen voor veenweideinfiltratiesystemen. Lees meer…
de nieuwe KIWA richtlijn

De techniek achter bodemdaling meten, podcast

In Nederland daalt de bodem al  ruim duizend jaar. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, en het moment dat we moeilijke keuzes moeten maken komt steeds dichterbij. Meten van bodemdaling is essentieel om vragen zoals ‘waarom daalt de bodem’, ‘hoeveel bodemdaling gaat er nog plaatsvinden’,  en ‘op welke manier kan bodemdaling worden beperkt’ te kunnen beantwoorden. Lees meer……

Onderzoek naar grondwaterbeheer waterschappen verschenen

De aandacht voor grondwater neemt toe, maar waterschappen benutten de mogelijkheden die ze hebben om het grondwaterbeheer te gebruiken bij het oplossen van watervraagstukken nog niet optimaal. Dat constateert Sterk Consulting in opdracht van Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond in samenspraak met de Unie van Waterschappen. Lees meer…..

Onderwatertoerisme in Gouda de toekomst?

Koele Wateren is niet alleen een kwestie van genieten van fantastische kunstwerken, maar ook van bewustwording van de toekomst van onze waterhuishouding. LOLA Landscape Architects uit Rotterdam is gevraagd wat een zeespiegelstijging van 6 meter voor gevolgen kan hebben. Metropolisfilm uit Utrecht visualiseerde voor Gouda de kansen en bedreigingen in de korte film ‘Gouda Atlantis’, te zien in het museum als onderdeel van de tentoonstelling. Bekijk filmpje…

Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet

De draagkracht van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering, landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak van het nieuwe kabinet is de veelheid aan opgaven letterlijk op de kaart te zetten en de haperende uitvoering weer aan te jagen. Omdat het gaat om forse ingrepen in de dagelijkse leefomgeving van burgers, is het maatschappelijk draagvlak hiervoor van groot belang. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte

Lees meer….

Delfts onderzoek naar bodemdaling

Er wordt steeds meer gebouwd waardoor verhard oppervlak toeneemt. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan groen toe. Wanneer het hard regent wordt meestall het regenwater via riolen afgevoerd. Daardoor stijgt het grondwater minder snel dan wanneer er geen riool zou liggen.

Lees meer….

Tikkende tijdbom: lage grondwaterstand is bedreiging voor monumenten

Het aantal woningen met grote schade door droogte en bodemdaling is de afgelopen jaren snel toegenomen, meldt de NOS. Dit onderwerp verdient ook een plek op de agenda van de erfgoedsector, want zéker monumenten hebben last van de droge en warme zomers van de afgelopen jaren.

Lees meer….

Nieuwe NKB deelexpeditie, MKBA’s bodemdaling

Een nieuwe NKB deelexpeditie is van start gegaan; MKBA’s bodemdaling. Maar wat houdt dat in en wie leidt deze deelexpeditie?

Lees meer…..

Nieuwe KIWA-richtlijn aanleg van waterinfiltratiesystemen

Nieuwe KIWA-richtlijn aanleg van waterinfiltratiesystemen

Het aantal pilots met waterinfiltratiesystemen (onderwaterdrainage en drukdrainage) tegen veenafbraak neemt toe. Uit onderzoek op verschillende locaties is gebleken dat een correcte aanleg heel belangrijk is voor een juiste werking van de systemen. Daarin spelen verschillende factoren een rol: drainafstand, voorzieningen tegen bagger in buizen, aanlegmethode, et cetera. Daarom is op initiatief van het NKB door KIWA de richtlijn voor de aanleg van drainage aangevuld met richtlijnen voor veenweideinfiltratiesystemen. Lees meer…
de nieuwe KIWA richtlijn

De techniek achter bodemdaling meten, podcast

In Nederland daalt de bodem al  ruim duizend jaar. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, en het moment dat we moeilijke keuzes moeten maken komt steeds dichterbij. Meten van bodemdaling is essentieel om vragen zoals ‘waarom daalt de bodem’, ‘hoeveel bodemdaling gaat er nog plaatsvinden’,  en ‘op welke manier kan bodemdaling worden beperkt’ te kunnen beantwoorden. Lees meer……

Onderzoek naar grondwaterbeheer waterschappen verschenen

De aandacht voor grondwater neemt toe, maar waterschappen benutten de mogelijkheden die ze hebben om het grondwaterbeheer te gebruiken bij het oplossen van watervraagstukken nog niet optimaal. Dat constateert Sterk Consulting in opdracht van Het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond in samenspraak met de Unie van Waterschappen. Lees meer…..

Eindbijeenkomst proefpolder kringlooplandbouw

Op 18 maart jl. heeft de eindbijeenkomst Proefpolder Kringlooplandouw plaatsgevonden. U kunt deze bijeenkomst en de bijbehorende documenten en filmpjes bekijken op proefpolder-kringlooplandbouw

Klimaatslim boeren op veen in de Krimpenerwaard

In Vlist is een bijzonder project gestart: waterinfiltratie bij 21 melkveehouders op 352 ha. Een praktijkvoorbeeld van succesvolle samenwerking tussen boeren, agrarische natuurverenigingen, waterschap, gemeente en provincie. Voor de toekomst van landbouw in de veenweiden en het behoud van het unieke veenweidengebied.

Door bodemdaling staan melkveehouders in de veenweiden voor een flinke uitdaging; op sommige plaatsen daalt door inklinking en veenafbraak de bodem tot wel een centimeter per jaar. Behalve dat daarmee de draagkracht van de grond en grasgroei minder worden, zorgt het ook nog eens voor CO2 uitstoot. Met een aangescherpt klimaatbeleid én de opgave om meer biodiversiteit te realiseren, zijn dat nogal wat uitdagingen. Niet alleen voor de melkveehouder, maar ook voor waterschappen, gemeente en provincie. Over dit project het Netvlist met 5 afleveringen de praktijk in beeld gebracht. 

En woesjjj, daar pompen we al dat kostbare water weg

Al dat water uit de Alpen dat onze dijken onder druk zet, kunnen we beter opslaan, omdat we over een paar maanden weer met droogte kampen door klimaatverandering, bepleit René Didde. Artikel in Volkskrant van 4-2-2021. Lees meer……

Prentenboek moet gesprek over veenweide op gang brengen

Flinke stapels doortimmerde rapporten en visies zijn inmiddels geschreven over het Friese veenweidegebied en de plannen daarvoor. Het prentenboek ‘Waterland, land van de toekomst’ van de boerenzonen Eddy Wymenga (auteur) en Ysbrand Galama (tekenaar) is een uitzondering hierop. Het brengt de veenweideproblematiek luchtig met hier en daar een kwinkslag. Lees meer…..

Nederlandse landbouw moet duurzamer.

De Nederlandse landbouw moet de belasting van het milieu met schadelijke stoffen serieus verminderen. Gebeurt dat niet dan loopt Nederland het risico zich niet aan internationale milieu- en klimaatverdragen te houden, zoals de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs en de Kaderrichtlijn Water. Lees meer……