July 6, 2018

Waterinfiltratiesystemen


Het Kennismakelaarschap Waterinfiltratiesystemen (voorheen Onderwater- en drukdrainage) richt zich op het delen van de kennis over onderwaterdrainage en drukdrainage voor overheden en gebruikers (boeren). Tegenwoordig wordt steeds vaker de term waterinfiltratiesystemen gebruikt om systemen als onderwater- en drukdrainage aan te duiden. Kennismakelaarstartte in 2018 met de Deelexpeditie Onderwater- en drukdrainage. Daarin werden ervaringen uitgewisseld tussen verschillende pilots met onderwaterdrainage en drukdrainage en kennisbehoeften in beeld gebracht. In de Deelexpeditie werden vragen gesteld als: hoe zorg je voor kwaliteitsborging, wat zijn de effecten van onderwaterdrainage en drukdrainage op de bedrijfsvoering en op broeikasgasemissies en hoe kan de bestaande kennis worden ontsloten? In 2020 is de Deelexpeditie omgevormd tot het Kennismakelaarschap Waterinfiltratiesystemen en is de factsheet geactualiseerd.

Kennismakelaar voor dit onderwerp is Erik Jansen. De factsheet kunt u hier downloaden. Lees hier meer over de Deelexpeditie.

Resultaten

De Deelexpeditie heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennis en ervaringen delen en bespreken, en kennishiaten definiëren. Dit resultaat is vastgelegd in een factsheet met veelgestelde vragen. Deze is begin 2020 geactualiseerd. De factsheet is hier te bekijken.

Een juiste wijze van aanleg is belangrijk voor het functioneren van onderwaterdrainage. Voor de aanleg van onderwaterdrainage zijn daarom specifieke KIWA-richtlijnen in voorbereiding. In de documenten Aandachtspunten bij de aanleg van onderwaterdrainage en Richtlijnen toepassing onderwaterdrainage wordt vooruitlopend daarop meer technische informatie gegeven over hoe onderwaterdrainage toe te passen en aan te leggen.

Projectbezoek deelexpeditie in Spengen op 4 september 2020

Op 4 september jl. was er een projectbezoek vanuit de NKB Deelexpeditie Onderwaterdrainage;
In Spengen experimenteren boeren en HDSR met drukdrainage, waarvoor zij hun eigen systemen hebben ontwikkeld.

 

 

 

Kennisexpeditie 2019

Bij de sessie over onderwater- en drukdrainage bleek dat we al wel veel weten over de werking, maar ook dat regionale verschillen invloed hebben op de effectiviteit. Net als de wijze van aanleg. Beleidsmakers willen echter nu al aan de slag met de uitvoering van maatregelen om klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor is het nog te vroeg; we weten nog niet in welke mate verschillende maatregelen als met waterinfiltratie met drukdrains of onderwaterdrains en natte teelten onder verschillende omstandigheden effectief zijn. Gelukkig is in 2019 het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden gestart. Dat moet komend meer informatie over deze aspecten gaan geven.