6 juli 2018

Waterinfiltratiesystemen


De Deelexpeditie Waterinfiltratiesystemen (voorheen Onderwater- en drukdrainage) was gericht op het delen van de kennis over onderwaterdrainage en drukdrainage voor overheden en gebruikers (boeren). Tegenwoordig wordt steeds vaker de term waterinfiltratiesystemen gebruikt om systemen als onderwater- en drukdrainage aan te duiden. De Deelexpeditie startte in 2018. Daarin werden ervaringen uitgewisseld tussen verschillende pilots met onderwaterdrainage en drukdrainage en kennisbehoeften in beeld gebracht. Ook werden er vragen gesteld als: hoe zorg je voor kwaliteitsborging, wat zijn de effecten van onderwaterdrainage en drukdrainage op de bedrijfsvoering en op broeikasgasemissies en hoe kan de bestaande kennis worden ontsloten? In 2020 is de Deelexpeditie omgevormd tot het Kennismakelaarschap Waterinfiltratiesystemen en is de factsheet geactualiseerd. Het kennismakelaarschap is in 2021 afgerond.

Erik Jansen was de Deelexpeditietrekker/kennismakelaar voor dit onderwerp. Lees hier meer over de Deelexpeditie of ga direct naar de factsheet:

Nieuwe KIWA-richtlijn voor aanleg van waterinfiltratiesystemen

Een juiste wijze van aanleg is belangrijk voor het functioneren van waterinfiltratiesystemen. Voor de aanleg van onderwaterdrainage zijn daarom specifieke KIWA-richtlijnen in voorbereiding. Daarom is op initiatief van het NKB door KIWA de richtlijn voor de aanleg van drainage aangevuld met richtlijnen voor veenweideinfiltratiesystemen. Deze herziening is tot stand gekomen met geld van de Provincie Utrecht, met de kennis van diverse experts en met hulp van mensen die in de praktijk betrokken zijn bij de aanleg. De richtlijn kan nu al gebruikt worden bij het opstellen van drainageplannen en bij aanbestedingen. Ook kunnen bedrijven zich op basis van deze richtlijn certificeren voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen in veenweidengebieden. De richtlijn is hier te vinden. Op 17 mei 2021 organiseerde het NKB een webinar over de nieuwe KIWA-richtlijn voor aanleg van waterinfiltratiesystemen.

Projectbezoek deelexpeditie in Spengen op 4 september 2020

Op 4 september jl. was er een projectbezoek vanuit de NKB Deelexpeditie Onderwaterdrainage. In Spengen experimenteren boeren en HDSR met drukdrainage, waarvoor zij hun eigen systemen hebben ontwikkeld.

 

 

 

Kennisexpeditie 2019

Bij de sessie over onderwater- en drukdrainage bleek dat we al wel veel weten over de werking, maar ook dat regionale verschillen invloed hebben op de effectiviteit. Net als de wijze van aanleg. Beleidsmakers willen echter nu al aan de slag met de uitvoering van maatregelen om klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor is het nog te vroeg; we weten nog niet in welke mate verschillende maatregelen als met waterinfiltratie met drukdrains of onderwaterdrains en natte teelten onder verschillende omstandigheden effectief zijn. Gelukkig is in 2019 het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden gestart. Dat moet komend meer informatie over deze aspecten gaan geven.