18 juni 2019

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Met behulp van klimaatgelden is er een landelijk onderzoeksprogramma mogelijk gemaakt waarin de uitstoot van broeikasgassen uit dalende veenbodems gemeten zal gaan worden: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel van het programma is om de effectiviteit van verschillende maatregelen tegen veenafbraak te onderzoeken en de voorspellingen van de emissies onder verschillende omstandigheden, zoals het type veen, en bij verschillende maatregelen te verbeteren. Om dit gedegen in beeld te brengen is het noodzakelijk om meerjarig te meten. Maatregelen die onderzocht worden zijn onderwaterdrainage, drukdrainage en verschillende natte teelten. Daarnaast zal er gemeten worden aan bodemdaling en wordt onderzocht wat de huidige emissies van broeikasgassen uit verschillende veenbodems zijn. Om de processen goed te begrijpen en de modellen voor de emissies zo goed mogelijk te maken, zal ook onderzoek worden gedaan naar bodemleven, waterkwaliteit en andere factoren die de emissies beïnvloeden.

Voor het onderzoeksprogramma zijn vijf locaties geselecteerd waar reeds onderzoek naar bodemdaling plaatsvindt. De broeikasgasmetingen zullen aan de lopende onderzoeken gekoppeld worden, waar naast broeikasgassen ook andere zaken gemeten worden (effect op waterkwaliteit, biodiversiteit, opbrengst teelt, etc.) Bij de selectie van de onderzoekslocaties is rekening gehouden met diversiteit in bodemopbouw en onderzoeksaspecten.

De geselecteerde onderzoekslocaties zijn Zegveld (Utrecht), het Lage Midden (Friesland), Rouveen (Overijssel), Vlist (Zuid Holland) en Assendelft (Noord-Holland). Ten behoeve van dit programma is er een uniek samenwerkingsverband gevormd tussen de volgende onderzoekspartijen: Deltares, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit, en met medewerking van B-ware, Ko van Huissteden en Technische Universiteit Delft.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door o.a. het Rijk, Provinsje Fryslân, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland (IPV), het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), de Regiodeal bodemdaling Groene Hart. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder regie van STOWA.

Het onderzoek is gestart in 2019. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pui Mee Chan (chan@stowa.nl).