1 maart 2021

Handreiking adaptief monitoringplan

Investeringen in de openbare ruimte zijn kostbaar. Na aanleg worden systemen vaak onvoldoende gemonitord en daardoor is er weinig sprake van een lerend proces bij gemeenten waardoor keuzes uit het verleden bijgesteld kunnen worden. Vanuit dit uitganspunt is het doel van deze deelexpeditie het ontwikkelen van een handreiking voor het opstellen van adaptief monitoringplan van bodemdalingmaatregelen. Kennis over de werking en resultaten van aangelegde systemen draagt bij aan het onderbouwen en optimaliseren van beleids- en investeringskeuzes en geeft houvast bij begeleiding van de uitvoering. De bevindingen worden vastgelegd in een praktische handreiking.

De deelexpeditie is in 2021 opgestart in samenwerking met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Trekker van de deelexpeditie is Cees-Anton van de Dool. Over deze deelexpeditie zegt hij: “Als beginnend adviseur stedelijk water kwam ik ongeveer 10 jaar geleden

een aantal buurten in West-Nederland tegen waar hardnekkige wateroverlast optrad. Eenvoudige maatregelen in de riolering of het oppervlaktewater waren niet voldoende om het probleem op te lossen. Langzamerhand werd het me toen duidelijk dat het wateroverlastprobleem in West-Nederlandse gemeenten eigenlijk altijd een bodemdalingsprobleem was. Deze problemen hadden ingrijpende gevolgen voor gemeenten, maar vooral voor bewoners en pandeigenaren. Vanwege de kans op wateroverlast in deze buurten kregen mensen stress bij onweersdreiging, durfden ze soms niet op vakantie en werden huizen fors minder waard.

Monitoring met bijvoorbeeld InSAR en maaiveldmodellering zijn belangrijke gereedschappen om het probleem in kaart te brengen, om met andere disciplines te communiceren en om effectieve oplossingen te vinden. De monitoringstechnieken zijn in de tussentijd sterk ontwikkeld, maar de kennis en de ervaring is erg versnipperd. Veel gemeenten en adviseurs hebben een stukje van de puzzel, maar het overzicht ontbreekt vaak nog. Daarom ben ik blij dat we namens de gemeente Schiedam aan de slag gaan met de deelexpeditie adaptieve monitoring bodemdaling in stedelijk gebied.

In deze deelexpeditie verzamelen we de kennis en ervaring met monitoring van de omvang en oorzaken van bodemdaling en de monitoring van de effectiviteit van maatregelen. Het doel is het opzetten en uitbreiden van een netwerk rond het thema monitoring bodemdaling in stedelijk gebied en het ontwikkelen van een handreiking monitoring bodemdaling in stedelijk gebied.”