May 2, 2018

Deelexpedities en kennismakelaars

Deelexpedities


Het kennisprogramma heeft zich de afgelopen jaren ingezet om verschillende lokale en regionale kennisprojecten te inventariseren. Deze inventarisatie geeft een overzicht van de kennis rondom bodemdaling die reeds vergaard is en die nog in ontwikkeling is en wordt gebruikt om kennis en kennishouders te verbinden. De projecten in deze projectenlijst zijn geanalyseerd om het inzicht in de samenhang van de projecten te vergroten en om kennishiaten te identificeren. Op basis van de analyse is ervoor gekozen een aantal onderwerpen in de vorm van deelexpedities verder uit te diepen. In 2018 is gestart met drie deelexpedities: Natte teelten, Onderwater- en drukdrainage en Innovatieve ophoogtechnieken. In 2019 zijn daar drie onderwerpen aan toegevoegd, te weten Geo-informatie, Governance en Broeikasgassen Veenweiden. Later is daar de deelexpeditie Nieuwbouw op slappe bodem bijgekomen evenals de deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer. In 2021 is in samenwerking met het ministerie van BZK de deelexpeditie MKBA's bodemdaling opgezet en worden samen met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart drie deelexpedities stedelijk gebied opgestart: Coaching IBOR bodemdalingproof, Handreiking adaptief Monitoringplan en Standaard aanleg DIT-riolering.

Het doel van de deelexpedities is het stimuleren en faciliteren van kennisdoorwerking op specifieke onderwerpen, ‘joint fact finding’ en het gezamenlijk identificeren van kennisbehoeftes. In de deelexpedities wordt actief kennis gedeeld en worden kennishouders over de hele keten verbonden. Zo worden kennis en ervaringen gedeeld, wordt er gediscussieerd over handelingsperspectieven en kennisbehoefte en worden stakeholders geactiveerd om in het netwerk samen te werken en van elkaar te leren.

De deelexpedities resulteren in een duurzame en sterke beweging van dynamische netwerken die kennis over bodemdaling delen, versterken, ontwikkelen en toepassen in de praktijk. Het is een beweging die doorgaat ook wanneer de ondersteuning vanuit het NKB stopt. De kennis die wordt opgedaan en gedeeld in de Deelexpedities wordt jaarlijks samengevoegd in een DeltaFact die de laatste stand van zaken van de kennis en de kennishiaten beschrijft.

Deelexpedities zijn netwerken bestaand uit een diverse groep van ongeveer 20 deelnemers die affiniteit hebben met en kennis hebben van het onderwerp. Jaarlijks worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin kennis wordt opgehaald en uitgewisseld.

 

Kennismakelaars

Het doel van de kennismakelaarschap is het verbinden van kennis en kennishouders in de hele keten en op nationaal niveau om stakeholders te activeren samen te werken, kennis toe te passen en van elkaar te leren. De kennismakelaar daagt partijen uit tot samenwerking en het delen en ontwikkelen van kennis en weet welke kennishiaten en kennisvragen er zijn.

 

Onderwerpen

                     Broeikasgassen veenweiden

Het doel van deze deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Daarnaast zullen de deelnemers in kaart brengen welke vragen er leven rondom broeikasgasuitstoot uit veenweiden en aan welke kennis nog behoefte is. De deelexpeditie wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Lees verder...  Trekker van deze Deelexpeditie is Pui Mee Chan.

                  Actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied

In deze door Ariane Tuinenburg (RWS, Bodem +) en Maarten Kuiper (Wareco) getrokken deelexpeditie hebben we de ambitie om kennis over actief grondwaterpeilbeheer te delen en te stimuleren dat deze optie standaard in overweging wordt genomen door decentrale overheden en met name gemeenten. Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspanning om een gewenst grondwaterpeil te realiseren, met een drainage-infiltratieleiding in verbinding met het oppervlakte-water.  Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Ariane Tuinenburg en Maarten Kuiper.

 

MKBA's bodemdaling

De deelexpeditie MKBA's bodemdaling is in 2021 gestart in samenwerking met het ministerie van BZK. Andre Woning (Rijkswaterstaat) is trekker van de deelexpeditie en Acacia Water is betrokken uitvoerend bureau. De deelexpeditie heeft als doel om gezamenlijk, met diverse spelers uit het netwerk, een inventariserend onderzoek te doen naar alle kennis die er is over kosten en baten van bodemdaling en welke (beleids)ruimte verschillende partijen hebben om in dit dossier samen te werken aan handelingsperspectief.  Lees meer.....

 

Handreiking adaptief Monitoringsplan

Investeringen in de openbare ruimte zijn kostbaar. Na aanleg worden systemen vaak onvoldoende gemonitord en daardoor is er weinig sprake van een lerend proces bij gemeenten waardoor keuzes uit het verleden bijgesteld kunnen worden. Vanuit dit uitganspunt is het doel van deze deelexpeditie het ontwikkelen van een handreiking voor het opstellen van adaptief monitoringplan van bodemdalingmaatregelen. Kennis over de werking en resultaten van aangelegde systemen draagt bij aan het onderbouwen en optimaliseren van beleids- en investeringskeuzes en geeft houvast
bij begeleiding van de uitvoering. De bevindingen worden vastgelegd in een praktische handreiking. 
Deze deelexpeditie wordt in 2021 opgestart in samenwerking met de Regio Deal Bodemdaling
Groene Hart.

 

Coaching IBOR Bodemdalingproof

Uit onderzoek blijkt dat het voor ambtenaren lastig is om de aanpak van bodemdaling en de beschikbare kennisbouwstenen te verankeren in beleid en doorwerking daarvan te realiseren binnen de verschillende afdelingen en vakdisciplines van de organisatie. Deze deelexpeditie richt zich daarom op het opzetten van een coachingstraject. Vervolgens zal dit traject bij twee gemeenten getest en geïmplementeerd worden. Op basis daarvan wordt er een standaard opgeleverd. Op deze manier wordt het handelingsperspectief bij gemeenten geconcretiseerd. Het coachingstraject heeft tot doel heeft de aanpak van bodemdaling in beleid te verankeren – van strategie, tot financiering tot beheer en uitvoering.
Onderdelen van het coachingstraject zijn:
- ontwikkelen van een infographic ‘hoe doe je bodemdaling’;
- op een rij zetten van de verschillende stappen van beleidsverankering (waar, wie, wat, wanneer), welke afdelingen betrokken moeten worden (bv ook financiën, RO, diverse beheerders,
projectleiders);
- een checklist.
Deze deelexpeditie wordt in 2021 opgestart in samenwerking met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.