2 mei 2018

Deelexpedities

Deelexpedities


Het kennisprogramma heeft zich de afgelopen jaren ingezet om verschillende lokale en regionale kennisprojecten te inventariseren. Deze inventarisatie geeft een overzicht van de kennis rondom bodemdaling die reeds vergaard is en die nog in ontwikkeling is en wordt gebruikt om kennis en kennishouders te verbinden. De projecten in deze projectenlijst zijn geanalyseerd om het inzicht in de samenhang van de projecten te vergroten en om kennishiaten te identificeren. Op basis van de analyse is ervoor gekozen een aantal onderwerpen in de vorm van deelexpedities verder uit te diepen. In 2018 is gestart met drie deelexpedities: Natte teelten (afgerond in 2020), Waterinfiltratiesystemen, (afgerond in 2020) en Innovatieve ophoogtechnieken (afgerond in 2020). In 2019 zijn daar drie onderwerpen aan toegevoegd, te weten Geo-informatie (afgerond in 2020), Governance (afgerond in 2020), en Broeikasgassen Veenweiden. Later is daar de deelexpeditie Nieuwbouw op slappe bodem (afgerond in 2020) bijgekomen evenals de deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer. In 2021 is de deelexpeditie MKBA's bodemdaling (afgerond in 2021) opgestart in samenwerking met het ministerie van BZK. Ook zijn er in 2021 samen met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart vier deelexpedities stedelijk gebied opgestart: Coaching IBOR bodemdalingproof, Handreiking adaptief Monitoringplan, Standaard aanleg DIT-riolering en Waterpasserende en doorgroeibare verhardingen.

Het doel van de deelexpedities is het stimuleren en faciliteren van kennisdoorwerking op specifieke onderwerpen, ‘joint fact finding’ en het gezamenlijk identificeren van kennisbehoeftes. In de deelexpedities wordt actief kennis gedeeld en worden kennishouders over de hele keten verbonden. Zo worden kennis en ervaringen gedeeld, wordt er gediscussieerd over handelingsperspectieven en kennisbehoefte en worden stakeholders geactiveerd om in het netwerk samen te werken en van elkaar te leren.

De deelexpedities resulteren in een duurzame en sterke beweging van dynamische netwerken die kennis over bodemdaling delen, versterken, ontwikkelen en toepassen in de praktijk. Het is een beweging die doorgaat ook wanneer de ondersteuning vanuit het NKB stopt. De kennis die wordt opgedaan en gedeeld in de Deelexpedities wordt jaarlijks samengevoegd in een DeltaFact die de laatste stand van zaken van de kennis en de kennishiaten beschrijft.

Deelexpedities zijn netwerken bestaand uit een diverse groep van ongeveer 20 deelnemers die affiniteit hebben met en kennis hebben van het onderwerp. Jaarlijks worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin kennis wordt opgehaald en uitgewisseld.

 

Kennismakelaars

Soms wordt een deelexpeditie na afronding voortgezet als kennismakelaarschap. Het doel van de kennismakelaarschap is het verbinden van kennis en kennishouders in de hele keten en op nationaal niveau om stakeholders te activeren samen te werken, kennis toe te passen en van elkaar te leren. De kennismakelaar daagt partijen uit tot samenwerking en het delen en ontwikkelen van kennis en weet welke kennishiaten en kennisvragen er zijn.