2 mei 2018

Team NKB

Robert van Cleef

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Robert is initiatiefnemer en medetrekker van het NKB en focust zich op het stedelijk gebied. Ook is hij onafhankelijk trekker van de coalitie Stevige Stad op Slappe Bodem in en rond Gouda. Robert voelt zich thuis in zowel inhoudelijke als meer procesmatige projecten. Idealiter komt dit samen in complexe maatschappelijke uitdagingen zoals bodemdaling.

r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl

Welmoed Visser

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Welmoed is medetrekker van het NKB. Ze werkt al meer dan 15 jaar aan innovaties om de gevolgen voor bodemdaling te beperken. Als programmamanager Regio Deal bodemdaling Groene Hart lukte het om de verbinding tussen diverse ministeries en regionale en lokale overheden te vertalen naar een kennisprogramma. Deze netwerk- en verbindingsrol gaat ze ook inzetten voor het NKB.

w.visser@kennisprogrammabodemdaling.nl

Bernardien Tiehatten

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Bernardien is medetrekker van het NKB. Ze heeft voor het landelijk gebied de projecteninventarisatie uitgevoerd. Naast het NKB, werkt ze aan programma’s zoals het Innovatie-programma Veen Noord-Holland en is zij secretaris van de STOWA werkgroep Veen en Waterbeheer. Bernardien heeft een inhoudelijke focus en richt zich op de verbinding tussen kennisontwikekling en praktijk.

Simone Abel

Communicatie NKB
Simone Abel, management- en evenement ondersteuner bij Abel Office, ondersteunt het NKB bij de nieuwsbrieven, de social media, de website en bij het organiseren van de Kennisexpeditie en de jaarlijkse congressen voor het Platform Slappebodem. ‘Ik ben al een aantal jaren betrokken bij het Platform Slappebodem en volg de bodemdalingsproblematiek op de voet’.

info@kennisprogrammabodemdaling.nl

Rienske Zegwaard

Communicatie NKB en PSB
Rienske Zegwaard, strategisch communicatie advies & events. Helpt mensen en organisaties kernachtig bezig te zijn en tastbare vertaalslagen te maken, zodat de rest van Nederland ook ervaart waar we mee bezig zijn. ‘Door kennis te delen vermenigvuldig je’ ; ook bij de bodemdalingsopgave nut ik graag de drive, kennis en kunde van dit netwerk tot op de bodem toe uit.

r.zegwaard@kennisprogrammabodemdaling.nl

Pui Mee Chan

Deelexpeditieleider Broeikasgassen Veenweiden
Pui Mee Chan was in 2016 een van de initiatiefnemers van het NKB en was tot eind 2019 mede trekker van het programma. Pui Mee werkt als programmamanager en projectleider voor diverse overheden op gebied van watersystemen en waterveiligheid en is nu werkzaam als projectleider van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden en coördinator van de deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden.

p.chan@kennisprogrammabodemdaling.nl

Reinder Brolsma

Deelexpeditieleider Waterpasserende en doorgroeibare verhardingen
specialist stedelijk water bij Deltares. Ik probeer hier mijn kennis op het gebied van wateroverlast, eco- en geohydrologie en stedelijke hitte eilanden te combineren voor het vergroten van de klimaatbestendigheid van stedelijke gebieden.

reinder.brolsma@deltares.nl

Suzanne Verkoren

Communicatie NKB en NOBV
Suzanne Verkoren is communicatieadviseur en ondersteunt het NKB op het gebied van communicatiestrategie, planning en content. Naast het NKB is ze ook betrokken bij het NOBV. Ze helpt organisaties om vanuit inhoud helder en doelgericht te communiceren voor verschillende doelgroepen. Deze rol vervult ze ook binnen het NKB.

s.verkoren@kennisprogrammabodemdaling.nl

Wouter Kooijman

Deelexpeditieleider Standaard DIT-riolering en betrokken bij Actief Grondwaterpeilbeheer
Specialist en teamleider Bemaling, Fundering & Monitoring bij Aveco de Bondt)

wkooijman@avecodebondt.nl

Cees-Anton van den Dool

Deelexpeditieleider Adaptieve monitoring bodemdaling
In deze deelexpeditie verzamelen we de kennis en ervaring met monitoring van de omvang en oorzaken van bodemdaling en de monitoring van de effectiviteit van maatregelen.

ceesanton.vandendool@nelen-schuurmans.nl

Ariane Tuinenburg- Jansen

Deelexpeditieleider Actief Grondwaterpeilbeheer
Ariane is senior adviseur bij Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ en is projectsecretaris gebiedsgericht grondwaterbeheer bij het Uitvoerings-programma Bodem en Ondergrond. Bij RWS en het UP houdt zij zich bezig met vraagstukken rondom grondwater, bodemdaling en de Omgevingswet. Bij deze deelexpeditie wil zij graag de kennis verspreiden.

ariane.jansen@rws.nl

Martine Coevert

Deelexpeditieleider Coaching IBOR bodemdalingproof bij bestaande bouw en nieuwbouw
Martine Coevert is adviseur bodemdaling bij de gemeente Amsterdam en zelfstandig adviseur aanpak funderingsproblematiek. De deelexpeditie bundelt kennis en ervaring voor de aanpak van bodemdaling bij nieuwbouw.

info@martinecoevert.nl – 06-13819575

Erik Jansen

Kennismakelaar Waterinfiltratiesystemen
Erik is zelfstandig adviseur en werkzaam bij het Veenweiden Innovatiecentrum. Voor Erik is de expeditie geslaagd als de meeste vragen over onderwaterdrainage zijn beantwoord en de discussie over de toepassing met breed gedragen feiten wordt gevoerd. Daarvoor moet de informatie voor alle belanghebbenden toegankelijk en begrijpelijk zijn.

e.jansen@kennisprogrammabodemdaling.nl

Maarten Kuiper

Deelexpeditieleider Actief Grondwaterpeilbeheer
Stedelijk grondwater in een veranderend klimaat heeft raakvlak met vele aspecten. Zoals gebouwen, riolering, kelders, bodemopbouw, vegetatie en steeds vaker bodemdaling. Maarten leidt bij Aveco de Bondt afdelingen die verbanden hiertussen aanbrengen. In oplossingen zoekt hij de verbinding tussen bovengrondse opgaven en ondergrondse potenties.

mkuiper@avecodebondt.nl

Arend van Woerden

Deelexpeditieleider Coaching IBOR bodemdalingproof bij bestaande bouw en nieuwbouw
Om klimaatbestendig te worden moet Nederland ook om leren gaan met de bodemdalingsproblematiek. Als specialist klimaatadaptatie zet Arend zich in om juist op dit thema oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Arend werkt voor Sweco, is beleidsadviseur voor gemeente Woerden en medetrekker van de Deelexpeditie Innovatieve Ophoogtechnieken.

a.vanwoerden@kennisprogrammabodemdaling.nl

André Wooning

Deelexpeditieleider MKBA’s bodemdaling
André Wooning, Manager en beleidsadviseur van het directoraat-generaal Wegen en Werken bij RWS. Econoom met brede ervaring in infrastructuurbeheer, variërend van overstromingsbescherming tot waterkwaliteitsproblemen.

andre.wooning@rws.nl

Govert Geldof

Deelexpeditieleider Gebiedsprocessen
Govert Geldof, is zelfstandig adviseur, houdt zich met complexe zaken. Hij heeft een civieltechnische achtergrond en probeert technische inhoud te verbinden met sociale processen

govert@geldofcs.mygbiz.com