Interview met Seleen Suidman

Natte teelten van waarde voor veenweiden en bouwsector. De kennis over de waarde van natte teelten, in dit geval lisdoddeteelt, neemt door de diverse pilots en uitkomsten ervan steeds verder toe. Maar welke organisaties houden zich hier o.a. mee bezig? We gaan hierover in gesprek met de contactpersoon van het project ‘Markt & Ketenvorming Natte Lees meer overInterview met Seleen Suidman[…]

Regionale Veenweidestrategie (RVS) Provincie Utrecht door PS vastgesteld

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken om landelijk de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems in 2030 met één Megaton per jaar omlaag te brengen. Provincies hebben de regie gekregen om deze opgave vorm te geven. Er is met het Rijk afgesproken dat in een Regionale Veenweidestrategie wordt vastgelegd hoe de provincies dit doel samen met Lees meer overRegionale Veenweidestrategie (RVS) Provincie Utrecht door PS vastgesteld[…]

Nieuwe publicatie NKB: Standaard voor een ‘Actief grondwaterpeilbeheer’- systeem

Steeds meer locaties binnen bebouwd gebied ervaren overlast door te hoge en/of te lage grondwaterstanden. Klimaatverandering versterkt deze problematiek. Het goede nieuws is dat er handelingsperspectief is. Door een technisch eenvoudig systeem in de openbare ruimte aan te leggen kunnen de grondwaterstanden binnen bebouwd gebied beter worden beheerst. Het gaat om een ‘Actief grondwaterpeilbeheer’systeem (AGWP), Lees meer overNieuwe publicatie NKB: Standaard voor een ‘Actief grondwaterpeilbeheer’- systeem[…]

Toolbox Bodemdaling in Steden helpt je ook juridisch verder!

Het project Toolbox Bodemdaling in Steden helpt professionals die werken aan oplossingen voor bodemdaling. We organiseren tot de zomer van 2022 bijeenkomsten, voeren onderzoek uit en ontwikkelen concrete Tools op 6 thema’s. In deze nieuwsbrief lichten we het themaspoor Rechten en Plichten eruit. In de praktijk vragen belanghebbenden zich al snel af hoe zij zelf – maar zeker ook die andere Lees meer overToolbox Bodemdaling in Steden helpt je ook juridisch verder![…]

Bodemdaling als stage

De 20-jarige Loïs Besselink zit in het derde jaar van de opleiding Klimaat en Management aan Hogeschool Saxion in Deventer. Deze opleiding is een studieroute binnen de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling. In de eerste twee jaar werk je samen met de studieroutes Bestuurskunde, Ruimtelijke Ordening & Planologie en Stedenbouwkundig Ontwerpen. Hierdoor leer je samenwerken in een Lees meer overBodemdaling als stage[…]

Natte teelten van waarde voor veenweiden en de bouwsector

Kunnen teelten als lisdodde en riet een positieve impuls geven aan de toekomst van de veenweiden en de bouwsector? Volgens Livio Bod, commercieel projectleider natte teelten wel: “Deze natte teelten doen het goed bij een hogere grondwaterstand- een belangrijke maatregel om bodemdaling en CO2 uitstoot te remmen- én hebben hoogwaardige toepassingsmogelijkheden voor bouw- en isolatiemateriaal. Lees meer overNatte teelten van waarde voor veenweiden en de bouwsector[…]

Is er een richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen?

Ja er is een richtlijn. Deze is hier te vinden: https://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/home/wp-content/uploads/2021/05/2021-11b_BRL1411-vastgesteld_2021-03-19.pdf Bedrijven die voldoen aan de richtlijn kunnen zich laten certificeren. Bekijk voor meer informatie het webinar KIWA-richtlijn voor aanleg waterinfiltratiesystemen van 17-5-2021: https://www.youtube.com/watch?v=VHMPddaVLaE

NKB Factsheet MKBA’s bodemdaling is opgeleverd

Vanuit de NKB deelexpeditie MKBA’s bodemdaling zijn André Wooning en Irthe Noordegraaf aan de slag gegaan met een inventariserend onderzoek naar alle kennis die er is over kosten en baten van bodemdaling. Wie zijn de mensen achter deze deelexpeditie en wat zijn we te weten gekomen over bodemdaling door dit dossier te analyseren? Even voorstellen Lees meer overNKB Factsheet MKBA’s bodemdaling is opgeleverd[…]

Van lisdodde tot textiel

Natte teelten zoals Lisdodde kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidegebied te verminderen en dragen bij aan een duurzame landbouw. Natte teelten bieden kansen als extra verdienmodel voor de veenweiden. We kennen de toepassing van lisdodde als isolatiemateriaal. Deze pilot wordt begin 2022 afgerond. We zullen in de NKB nieuwsbrief van februari 2022 aandacht besteden aan de Lees meer overVan lisdodde tot textiel[…]