2 juli 2019

Broeikasgassen Veenweiden

De Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Pui Mee Chan, tevens programmaleider van het NOBV, is de trekker van deze deelexpeditie. Wilt u meer weten over het NOBV, klik dan hier.

 

Monitoringssysteem SOMERS en rekenregels
Om te bepalen of de reductiedoelstelling van 1 Mton uit veenweiden zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord op termijn daadwerkelijk wordt gehaald, moet de landelijke CO2-uitstoot reductie in het veenweidegebied jaarlijks worden bijgehouden. Daarvoor is binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) het monitoringssysteem SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld. Met dit monitoringssysteem kan de CO2-uitstoot op perceelsniveau worden bepaald – met én zonder maatregel.
Met SOMERS zijn rekenregels bepaald die als indicatieve ondersteuning kunnen dienen bij het bepalen van de effecten van voorgestelde maatregelen op de broeikasgasuitstoot in het veenweidegebied. Het zijn inschattingen voor ‘karakteristieke’ situaties in drie verschillende gebieden in Nederland. De modellen waarmee deze rekenregels zijn opgesteld hebben als hoofddoel het monitoren van de reductie van emissie van broeikasgassen, en kijken dus naar het peilgestuurde veenweidegebied in heel Nederland. De rekenregels voor de karakteristieke situaties in drie verschillende gebieden in Nederland zijn te vinden op de website van het NOBV. Een toelichting op het gebruik van de rekenregels vindt u hier.
In juni 2022 levert het NOBV een uitgebreide rapportage over SOMERS op. In maart heeft een online informatie- en vragensessie over SOMERS plaatsgevonden. Deze sessie is hier terug te kijken.


Resultaten:

De onderzoeksresultaten van het NOBV worden in 2024 opgeleverd. Eind 2021 zijn de eerste twee meetjaren afgerond en zijn de eerste bevindingen opgetekend in een data-analyserapport. Lees hier meer over de eerste bevindingen. Het NOBV ontwikkelde verschillende infographics en animaties over broeikasgasemissies en maatregelen in het veenweidegebied.

> Download hier de infographics.

> Bekijk hier de animaties. 

Bijeenkomsten:

Terugblik bijeenkomsten 28 maart en 30 mei Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

De afgelopen maanden zijn er twee bijeenkomsten geweest van de Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden, die het NKB organiseert in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden geweest. Op 28 maart gingen we samen met de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) in op de metingen die de Radboud Universiteit uitvoert binnen het NOBV. Junior onderzoeker Tom Heuts en Reinder Nouta, projectleider en onderzoeker bij Wetterskip Fryslan, gaven een toelichting op de mobiele metingen die de RUN uitvoert binnen het NOBV. Onderzoeker Christian Fritz en Fons Smolders, bijzonder hoogleraar biogeochemie, gingen in op biochemische processen, stikstof en de koolstofcyclus. Post-doc onderzoeker Ralf Aben zoomde samen met PhD Judith van der Knaap tot slot in op locaties waar de Radboud Universiteit onderzoek doet en op innovaties op het gebied van meetapparatuur. U kunt de deelexpeditie terugkijken via deze link.

Op 30 mei was er in samenwerking met Wageningen University (WU) en TNO een deelexpeditie over metingen met eddy covariance, lachgasmetingen, ruimtelijke variatie, opschaling en vliegtuigmetingen. Bart Kruijt, onderzoeker bij de WU op het gebied van klimaatverandering, koolstofcyclus, land-atmosfeer interacties en het Amazonegebied, ging in op het meten van de variatie in CO2– en methaanemissies met vaste en mobiele eddy covariance. Onderzoeker Arnoud Frumau van TNO gaf een toelichting op lachgasmetingen met behulp van eddy covariance en geavanceerde apparatuur. Ronald Hutjes, universitair hoofddocent landgebruik-klimaat interacties aan de WU, zoomde in op het integreren van metingen tussen de perceel- en landschapsschaal met de vliegtuigmetingen die de WU uitvoert binnen het NOBV. U kunt deze deelexpeditie terugkijken via deze link.

In de bijeenkomsten van de afgelopen 2 jaar zijn steeds een of meerdere bij het NOBV betrokken onderzoeksinstituten centraal gezet. Met de bijeenkomst op 30 mei zijn alle bij het NOBV betrokken instituten en centrale thema’s aan de beurt geweest. Na deze bijeenkomst is de Deelexpeditie dan ook afgerond. Na de zomer zal het NOBV starten met kennisbijeenkomsten in een andere vorm. Wilt u op de hoogte blijven van het NOBV? Dat kan via www.nobveenweiden.nl, via LinkedIn, of door via deze link aan te melden voor de nieuwsbrief.

Op 9 december 2021 organiseerden het NOBV, STOWA en het ministerie van LNV een webinar naar aanleiding van de eerste bevindingen van het NOBV. Verschillende onderzoekers kwamen aan het woord om een toelichting te geven op onderdelen uit het onderzoek. NOBV-programmamanager Pui Mee Chan (STOWA) en Douwe Jonkers, programmamanager Veen bij het ministerie van LNV keken vooruit naar het vervolg van het onderzoek en de opgave die er ligt richting 2030. U kunt het webinar hier terugkijken.

 Op 28 maart 2022 was er een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarin kwamen onder meer mobiele metingen, biochemische processen en innovaties aan meetapparatuur aan bod. Bekijk hier de opname.

 

 Op 27 september was er een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden in samenwerking met Wageningen Environmental Research. Bekijk hier de opname.

 

Op 7 juni organiseerden STOWA, NOBV en NKB een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Bekijk hier de opname. In deze sessie gingen we in samenwerking met de Universiteit Utrecht en B-ware in op microbiële processen in de bodem die leiden tot veenafbraak.

 

Op 15 maart organiseerden STOWA, NOBV en NKB een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Bekijk hier de opname. In deze sessie gingen we in samenwerking met Deltares en de TU Delft in op bodemdaling in relatie tot broeikasgasemissies in veenweidegebied.

 

 

Bekijk hier de deelexpeditie van 14 december 2020.

 

 

 

Voor de deelexpeditie van 29 juni 2020 werden aan aantal vlogs opgenomen in het veld. Hier is te zien hoe op verschillende manieren broeikasgassen gemeten worden op een aantal plaatsen in Nederland.

 

 

Wat doet de Regiegroep veenweiden?
Chris van Naarden (ministerie LNV) geeft antwoord op deze vraag
en geeft uitleg over broeikasgas reductie.

 

 

 

Haalbaarheidsonderzoeken NOBV

Het NOBV heeft, naast het onderzoek dat zich richt op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van de effectieve maatregelen, in 2020 ook de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd. Daarbij is ook in kaart gebracht wat er nodig is om maatregelen haalbaar te maken. Hiertoe is vanuit zes verschillende perspectieven gekeken naar de haalbaarheid van maatregelen. Hieronder kunt u doorklikken naar de betreffende rapporten:

  • Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit (over het effect op de biodiversiteit en kwaliteit van water en bodem)
  • Waterkwantiteit en waterbeheer (over het effect op de waterverdeling en waterbeschikbaarheid)
  • Bedrijfsvoering (over het effect op bedrijfsvoering en de overgang naar een andere bedrijfsvoering)
  • Betaalbaarheid (over de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau)
  • Kennisdeling (over de kennisbehoefte van en kennisdeling tussen stakeholders)
  • Governance (over de rolverdeling tussen stakeholders en inzetbaarheid van juridische instrumenten). Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om peilbeheer in te zetten om bodemdaling tegen te gaan.

In deze zes deelonderzoeken zijn de factoren bepaald die van invloed zijn op de haalbaarheid van maatregelen en is gekeken of hierover voldoende kennis beschikbaar is of dat er sprake is van een kennisleemte. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in de periode juni-oktober 2020. De kennisontwikkeling over maatregelen in het veenweidegebied gaat ontzettend snel, omdat er op veel plekken kennis wordt ontwikkeld over mogelijke maatregelen. Omdat deze ontwikkeling zo snel gaan, zijn de meest recente ontwikkelingen niet verwerkt in de rapportages, maar wel van belang om in ogenschouw te nemen bij een eventuele verdere uitwerking van de kennisleemtes.

In mei en juni 2021 organiseerde het NOBV we een serie van vier webinars rond deze inventarisaties