1 juli 2019

Bijeenkomsten NKB

Terugblik NKB webinar Implementatie KIWA richtlijn 7-2-2022

Op 7 februari jl. vond het webinar Implementatie nieuwe KIWA-richtlijn aanleg van waterinfiltratiesystemen plaats dat het NKB in samenwerking met de Provincie Utrecht, KIWA en HDSR organiseerde. Hoe gaat het met de implementatie van de richtlijn die in 2021 is verschenen? Waar lopen draineurs, projectleiders, beleidsmakers, agrarische collectieven en overige betrokkenen en belangstellenden tegenaan bij de uitvoering van waterinfiltratiesystemen volgens de richtlijn? Daarover gingen we in gesprek met onder andere Jaap Havinga van KIWA, adviseur Klaas Kooistra en Hans Mankor van de provincie Utrecht.
Astrid de Boer van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Marc Vissers van SWECO zoomden in op de aanleg van waterinfiltratiesystemen in de Meijepolder. Annette van Schie (HDSR) en Fred van der Meeren (KIWA) gingen in gesprek over de duurzaamheid van omhullingsmateriaal. Ook werden vragen vanuit de praktijk beantwoord en is een aantal concrete vervolgacties benoemd. Het webinar is hier terug te kijken. Vragen die gesteld zijn tijdens het webinar zijn beantwoord en kunt u hier teruglezen.

Presentaties vanuit het webinar:

5_Marc Vissers_WIS De Meijepolder Laag_Sweco

4_Astrid de Boer_Meijepolder laag intro_HDSR

3_Hans Mankor_BRL inde praktijk_provincie_Utrecht

1_Jaap Havinga_Waarom een richtlijn-KIWA

 

5-10-2021 Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit gebied. Maar wat weten we op dit moment eigenlijk al over lisdoddeteelt in Nederland en wat weten we nog niet? Levert lisdodde een kansrijk alternatief product van veenbodems, en hoe zit het met bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen werden beantwoord in het webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we? op 5 oktober 2021.

>> Kijk hier het webinar terug.

>> Bekijk hier de Q&A uit het webinar. 

Wat kwam er aan bod:

• Presentator Pui Mee Chan, (STOWA/programmaleider NOBV) ging onder andere in gesprek met Ed Buijs (Gemeente Amsterdam) over de pilot in de Burkmeer;

• Jeroen Pijlman, onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut en projectleider van Veen, voer en verder II, gaf een overzicht van pilots in Nederland. Meer informatie over Veen voer en verder is hier te vinden: Veen, voer en verder I: Eindrapportbrochurefactsheet

• Gerben Nij Bijvank (The Spring Company) ging in op de markt en afzetmogelijkheden voor lisdodde, die hij heeft onderzocht namens het Innovatie Programma Veen en het Veenweiden Innovatiecentrum. Bekijk hier het rapport Markt en ketenvorming lisdodden.

• Marle de Jong gaf een toelichting op de life cycle assessment (LCA) van lisdodde als isolatieplaatmateriaal welke zij vanuit de Universiteit Utrecht samen met o.a. Jeroen Pijlman en Ollie van Hal, onderzoeker duurzame veehouderij & agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut, heeft uitgewerkt. Bekijk hier het rapport Paludiculture as paludifuture on Dutch Peatlands.

• Youri Egas (KTC Zegveld) bracht de aanleg van een perceel lisdodde, oogstmethoden en draagkracht van lisdodde in beeld; deze video is hier terug te kijken

• Jeroen Pijlman en Monique Bestman zoomden in op onder meer zaaien, aanplanten, oogstmoment, nutriënten en water;

• Merit van den Berg, onderzoeker aan de Vrije Universiteit en betrokken bij het NOBV, ging in op broeikasgasemissies bij lisdoddeteelt.

Het NKB organiseerde eerder een Deelexpeditie Natte Teelten. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Dit webinar werd georganiseerd door het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met STOWA/NOBV en het ministerie van LNV.

24-6-2021 NKB-Kennisexpeditie Waardering van Bodemdaling

Wie bepaalt wat bodemdaling kost en welke baten een actieve aanpak oplevert? Wat draagt een goede omgang met bodemdaling bij aan onze brede welvaart? Op 24 juni presenteerde Het Nationaal Kennisprogramma de Kennisexpeditie: Waardering van Bodemdaling. Vanuit de studio in Haastrecht, midden in het veenweidegebied van de Krimpenerwaard, ging Robert van Cleef in gesprek met verschillende deskundigen. De studiogesprekken werden geïllustreerd met verschillende vlogs vanuit het veld. André Wooning, (Deelexpeditieleider MKBA’s Bodemdaling NKB) en Irthe Noordegraaf (Acacia Water) gingen met Robert van Cleef in gesprek over de bevindingen en uitkomsten uit deze deelexpeditie. Via Mentimeter werd Brede Welvaart en Bodemdaling gerankt samen met Sophie Schönfeld en Rik van Steekelenburg. Gilles Erkens praatte de deelnemers in het allereerste landelijke Bodemdalingsjournaal bij over de actuele situatie op bodemdalingsgebied. Patricia Braaksma, gepromoveerd op waardering van erfgoed en werkzaam binnen de Rijksoverheid en coördinator bij Coördinatiebureau Groene Hart zoomde in op de waardering van cultureel erfgoed. En tot slot ging Monique Plantinga, landelijk projectleider Valuta voor Veen Friese Milieu Federatie & waterschapsbestuurder Wetterskip Fryslan samen met haar collage Arnoud de Vries, in op de waardering van Co2-reductie en valuta voor veen.

Hebt u het webinar gemist of wilt u het nog eens rustig terugkijken? Kijk dan op: livestreamonline.nl/NKBkennisexpeditie2021

De presentaties vanuit het webinar kunt u ook apart bekijken:

Presentatie 1 Hoe waarderen we bodemdaling, visualisaties Irthe Noordegraaf

Presentatie 2 Valuta voor veen, Monique Plantinga

Presentatie 3 Bodemdalingsjournaal, Gilles Erkens

Presentatie 4 Cultureel erfgoed en bodemdaling, Patricia Braaksma

Resultaten Mentimeter:
Mentimeter 1 :uit de presentatie van Rik Steekelenburg en Sophie Schönfeld
Mentimeter 2: uit de presentatie van Patricia Braaksma

WEBINAR NKB 29 JUNI 2020: DEELEXPEDITIE BROEIKASGASSEN VEENWEIDEN

Op 29 juni organiseerde het NKB samen met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) de online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Wat waren de onderwerpen in dit webinar?

- Pui Mee Chan (Deelexpeditieleider / Programmaleider NOBV) gaf vanuit de studio een toelichting op de achtergrond en doelstellingen van het NOBV;

- Gilles Erkens (Deltares / Trekker onderzoeksconsortium NOBV) was aanwezig om meer te vertellen over de meetlocaties, methoden en maatregelen;

- NKB-kennismakelaars Erik Jansen (Waterinfiltratiesystemen) en Roelof Westerhof (Natte teelten) waren er om vragen te beantwoorden over deze onderwerpen;

- Via minivlogs kregen de kijkers een blik in het veld bij verschillende onderzoekslocaties;

Het webinar was interactief waarbij live via chat vragen konden worden gesteld aan de sprekers.

De presentatie van dit webinar is hier te bekijken.

Wilt u het webinar terugkijken? Klik dan hier.

Op de hoogte blijven van het NOBV? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief!

Webinar NKB 9 juni 2020, Het NKB ging live!

Op 9 juni organiseerde het NKB van 12:30-14:00 uur een webinar over stedelijk gebied: Bodemdaling in beeld. Met onder meer een kijkje achter de schermen
bij het NKB-uitvoeringsteam, updates vanuit de deelexpedities Innovatieve ophoogtechnieken, Nieuwbouw en Geo-informatie en een live chatsessie.

Wat waren de onderwerpen van ‘Bodemdaling in beeld in stedelijk gebied’?

- NKB update door het uitvoeringsteam Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Bijpraten over de actuele ontwikkelingen van NKB;

- Don Zandbergen en Hans van Leeuwen, deelexpeditieleiders Geo-informatie, gaven ons een kijkje in de praktijk van Geo-informatie in stedelijk gebied; 

- Martine Coevert en Wouter Smit, deelexpeditieleiders Nieuwbouw NKB, gingen in op de complexe opgave van Nieuwbouwprojecten in combinatie met bodemdalingsopgave;

- Arend van Woerden, deelexpeditieleider Innovatieve ophoogtechnieken vertelde ons op locatie Kamerik over de uitbreiding van de monitoring van proefvakken.

Het webinar was interactief waarbij u live via chat uw vragen of opmerkingen kon geven.
De vragen en antwoorden worden binnenkort op deze pagina vermeld.

Wilt u de presentatie Bodemdaling in beeld_9 juni 2020_def-3 bekijken?

Wilt u het webinar terugkijken?

Kennisexpeditie NKB 2019

Op 28 juni 2019 vond de tweede kennisexpeditie bodemdaling plaats! Deelnemers werden verwelkomd in Het huis van de stad in Gouda. De dag werd geopend met een plenaire bijeenkomst onder leiding van Geert Roovers (Saxion/ Antea Group). Geert benadrukte het belang van het delen van kennis en gezamenlijk optreden om tot een effectieve aanpak van bodemdaling te komen. Hilde Niezen, voorzitter van het Platform Slappe Bodem en als wethouder bij Gemeente Gouda gastvrouw van de dag, vertelde in gesprek met Geert dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is gekomen voor bodemdaling. Er zijn vele onderzoeken en pilots rondom bodemdaling gestart. Wel is het nog de vraag hoe de uitkomsten op lange termijn structureel geïmplementeerd worden.

Ook vanuit het Rijk komt er steeds meer aandacht. Het Rijk erkent dat de bodemdalingsaanpak ook een rijksopgave is en er wordt geïnvesteerd door het Rijk in verschillende programma’s. Ook in het klimaatakkoord is geld uitgetrokken voor de aanpak van bodemdaling.

Vervolgens gaf Gilles Erkens (Deltares) een toelichting op de Rouveen bodemdalingsmeetsite, een initiatief dat Deltares in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta is gestart. Op 11 percelen in het Overijsselse veenweidegebied is een pilot onderwaterdrainage gestart, waarbij Deltares met vier verschillende methoden de maaivelddaling meet. Gilles presenteerde de meetsite en de eerste resultaten en aansluitend vertelde Hans Pereboom (bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta) waarom de pilot en de metingen belangrijk zijn voor het waterschap.

Tot slot kwam Pui Mee Chan, programmamanager NKB, aan het woord. Pui Mee is als een van de initiatiefnemers vanaf de start betrokken bij het NKB en gaf de deelnemers een inkijkje in wat het NKB tot nu toe bereikt heeft. Er zijn inmiddels ruim 135 partijen betrokken en onlangs werd het NKB genoemd in een kamerbrief.

In 2018 zijn er vanuit het NKB een aantal deelexpedities opgestart, waarin actief kennis over bepaalde onderwerpen wordt gedeeld en kennishouders over de hele keten worden verbonden. In 2019 worden er daarnaast nog drie nieuwe deelexpedities gestart. Ter afsluiting riep Pui Mee alle aanwezigen op om nieuwe projecten en projecten die nog niet in de projectenlijst van het NKB zijn opgenomen vooral aan te melden. De lijst is te vinden op de website van het NKB.

Na het plenaire programma kon men deelnemen aan verschillende bijeenkomsten over de deelexpedities en klommen een aantal aanwezigen op een zeepkist om projecten verder uit te lichten. De dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Het was een succesvolle dag waarin kennis werd uitgewisseld en nieuwe contacten werden opgedaan.

De plenaire presentatie is hier te downloaden.

Lees hier over de deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken.

Lees hier over de deelexpeditie natte teelten.

Lees hier over de deelexpeditie onderwater- en drukdrainage.

Lees hier over de deelexpeditie geo-informatie.

Lees hier over de deelexpeditie governance & economie.

Lees hier over de deelexpeditie broeikasgassen.

Alle foto's zijn via deze link te downloaden (ZIP).

Alles presentaties zijn via deze link te downloaden (ZIP).