Hoe ervaren inwoners van het Groene Hart bodemdaling?

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart hield dit voorjaar een brede enquête onder inwoners, ondernemers, terreinbeheerders en overheden van het Groene Hart over hun beleving van bodemdaling. Er werd onder andere gevraagd of ze er bekend mee zijn, of ze er door worden geraakt, welke kennis er nodig is, of ze weten wat ze er zelf aan kunnen doen en wie er verantwoordelijk is. De oproep, die breed is uitgezet via digitale media en lokale kranten, leverde ruim 1.400 respondenten op. Het onderzoek dient als 0-meting voor de Regio Deal. Over een aantal jaren wordt het onderzoek herhaald en zal moeten blijken of de resultaten van de meer dan 20 projecten in het gebied ook tot meer bewustzijn en bekendheid met oplossingen voor de aanpak van bodemdaling heeft geleid.

Op 14 juli 2021 biedt wethouder Hilde Niezen van Gouda, namens de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, het onderzoeksrapport aan aan Johan Osinga, DG van het ministerie van LNV. Na de zomer besteden we aandacht aan de resultaten van het onderzoek en welke conclusies hieruit zijn te trekken, bijvoorbeeld ten aanzien van kennis en kennisdoorwerking naar de praktijk. Het NKB draagt hieraan bij door de kennis uit de Regio Deal projecten richting de professionals te ontsluiten. Mogelijk dat de studie ook onderbouwing levert voor het Regio Deal project Haalbaarheid Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling, dat zich onder andere wil inzetten voor communicatie naar inwoners.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.