Over NKB

Wat doet het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling?

Lees verder

Nederland staat de komende decennia voor grote opgaven op het snijvlak van klimaat, (zoet)waterbeheer en ruimtelijke ordening. Ons land moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. Daarnaast is vanuit het Rijk de doelstelling vastgesteld om de uitstoot van CO2 te beperken tot 49% in 2030. Iedere sector moet daaraan bijdragen. Het verminderen van CO2-uitstoot door veenbodemdaling (de opgave is 1 mton CO2-eq) draagt ook bij aan het behalen van de doelstelling. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) komt voort uit deze maatschappelijke opgave.

Wat is de missie van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling?

Lees verder

Het NKB streeft naar een doelmatige aanpak van aan slappe bodem gerelateerde bodemdaling. Het NKB draagt bij aan een klimaatbestendige en (water)robuuste inrichting van landelijke en stedelijke gebieden met inachtneming van de maatschappelijk opgaven en transities en aandacht voor -de lessen van- het cultureel erfgoed. 
Het NKB zet zich in om de kennis op te halen, te delen, te helpen ontwikkelen, te verbinden, te ontsluiten en daarmee te versterken, zodat het in de praktijk toegepast kan worden. Het NKB is de kennishub en het bodemdalingsloket van Nederland. 
Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling is een onafhankelijk kennisplatform en netwerkorganisatie waar de financiers en ambassadeurs de agenda bepalen. Het NKB financiert geen onderzoeken en bedrijft geen politieke lobby. Het is ook geen adviesbureau of onderwijsprogramma.