8 oktober 2018

Slappe Bodem op de kaart!

Prinsjesdag 2018 bracht goed nieuws voor gemeenten, provincies en waterschappen die te maken hebben met dalende veenbodems. Het Rijk wil overgaan tot het oprichten van een nationaal programma bodemdaling.

De inzichten in het effect van bodemdaling worden meegenomen bij de programmering van maatregelen in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (onderdeel van de stresstest), het Deltaplan Waterveiligheid (effect op overstromingen) en het Deltaplan Zoetwater (effect op waterbeschikbaarheid). Alle betrokken partijen hebben daarbij hun eigen verantwoordelijkheid en kunnen samen tot programmatische afspraken komen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de bestaande informatie en kennis over de processen van bodemdaling beschikbaar voor de stresstesten en werkt samen met de regionale overheden aan een plan van aanpak om de informatievoorziening en de kennisinfrastructuur rond bodemdaling te verbeteren. Verder zoekt het Deltaprogramma actieve samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (voorheen Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling) waarin Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten sinds 2016 samen kennis over bodemdaling ontwikkelen en delen. In het Interbestuurlijk Programma hebben verschillende ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten ook afgesproken samen te werken aan veenbodemvisies.

 Het is nu zaak voor alle partners om door te pakken op de ingeslagen weg!