12 juli 2018

Projectenlijst

Hieronder vindt u een overzicht van projecten rondom bodemdaling. Het overzicht omvat lopende en afgeronde projecten vanaf 2018. In de balk bovenaan kunt u een zoekterm invoeren of  projecten sorteren op thema, onderwerp of trefwoord.

Door op de titel van een project te klikken, kunt u de factsheet van het betreffende project downloaden. De factsheets bevatten een korte beschrijving van het betreffende project, de beoogde resultaten, de deelnemers en de doelgroep. Ook wordt een indicatie gegeven de looptijd en worden indien bekend tussenresultaten beschreven.

De projecten zijn op de pagina's voor bebouwd gebied en landelijk gebied ook per onderwerp te bekijken.

Mist u een project, zijn er resultaten die nog niet in de factsheet staan of heeft u andere opmerkingen? Laat het ons weten via  info@kennisprogrammabodemdaling.nl, zodat we de projectenlijst actueel kunnen houden.

Projecten

ProjectnaamLandelijk/ stedelijkOnderwerpTrefwoordTrefwoordTrefwoord
Combineren LCC en GREX in nieuwbouwontwikkelingenStedelijkNieuwbouwLCCGREXRegio Deal
Convenant Kabels en leidingen in het Groene HartStedelijkInfrastructuurInfrastructuurRegio Deal
UP project: Bekostiging bodemdalingLandelijkGovernance en economieMaatschappelijke kosten baten analyseBelanghebbendenBekostiging
Nationaal Kennis- en belevingscentrum BodemdalingStedelijkBewustwordingKennisdelingRegio Deal
Mobiel Informatiecentrum BodemdalingStedelijkBewustwordingKennisdelingRegio Deal
Groene Hart Regio Informatievoorziening BodembewegingStedelijkBewustwordingKennisdelingRegio Deal
Bodemdalingsmodellen optimalisatieLandelijkBodemdalingBodemdalingModelleren
MKBA WaternetLandelijkBodemdalingGovernanceMaatschappelijke kosten baten analyse
Project Re:PeatLandelijkBodemdalingModelleren
Risicokaart bodemopbarsting door veenoxidatie Provincie Zuid-HollandLandelijkGeo-informatieOpbarstingMaatschappelijke kosten baten analyse
VeencompactiecurveLandelijkBodemdalingCompactieOxidatie
Insar metingen bodemdalingStedelijkGeo-informatieSatellietInsar
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad StedelijkGovernance en economiePeilbesluitRioleringsplanLeefbaarheid
New Orleans Urban Water Plan Landelijk & stedelijkGrondwaterpeilWaterbeheerStakeholdersMaatregelen
Deskstudie naar effecten van kunstmest op veenoxidatieLandelijkBodemkwaliteitKunstmestVeenoxidatie
Project Bodem APKLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheerBemestingStikstof
Projecten duurzaam bodembeheerLandelijkBodemkwaliteitGrondwaterBodemchemieOpbrengst
Berekening broeikasgasemissies watergebiedsplannen AGVLandelijkBroeikasgassenModellerenScenariostudiePeilbeheer
PeatwiseLandelijkBroeikasgassenWaterbeheerNatte teeltenBiomassa
Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)LandelijkBroeikasgassenWaterinfiltratiesystemenMaatregelenOnderzoeksprogramma
Boeren meten waterLandelijkGrondwaterpeilWaterbeheerBodemvocht
Innovatie Programma Veen (IPV)LandelijkDuurzaam beheerNatte teeltVeenbehoudMarkt en keten
Onderzoek naar een duurzaam beheer van het Wormer- en JisperveldLandelijkDuurzaam beheerWaterkwaliteitBodemkwaliteitEcologie
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boerenLandelijkGrondwaterpeilWaterbeheerParticipatie
Places of HopeLandelijkDuurzaam beheerWaterbeheerBedrijfsvoeringWaterpeil
Proefpolder Kringloop LandbouwLandelijkWaterkwaliteitKringlooplandbouwNutriënten
Proeftuin Natura2000 VeenweidenLandelijkDuurzaam beheerStikstofBodemdalingBedrijfsvoering
Actief grondwaterpeilbeheer stedelijk gebiedStedelijkFunderingenHouten heipalenDroogte
Argonautenstraat AmsterdamStedelijkFunderingenDIT-rioolPaalrot
Coalitie Stevige StedenStedelijkGovernanceFunderingenBinnenstad
Code Oranje stedelijkStedelijkFunderingenDigitale monitoring
Grondwater op peilStedelijkFunderingenPaalrot Houten heipalenGrondwaterpeil
Haalbaarheid drijvend bouwenStedelijkNieuwbouwFunderingen
Kosten en baten bodemdaling in stedelijk gebiedStedelijkFunderingenMaatschappelijke kosten baten analyse
Living Lab Bodemdaling: GoudaStedelijkFunderingenGrondwaterpeilInfrastructuurRiolering
Modelstudie Gouda boezemStedelijkGrondwaterpeilModellerenRioolstelselOppervlaktewater
Scenariostudie Kaderplan Bodemdaling Binnenstad GoudaStedelijkGovernance en economieFunderingenWaterpeilScenariostudie
Haalbaarheidsonderzoek massastabilisatieStedelijkFunderingenInnovatieve ophoogtechniekenBuitenwegenRegio Deal
Verbetering handelingsperspectief particuliere huiseigenaarStedelijkFunderingenKennisdelingRegio Deal
Drijvend Bouwen 2.0StedelijkFunderingenDrijvend BouwenNieuwbouwRegio Deal
Weg op palen in Diemen: 80 jaar ervaringStedelijkFunderingenInfrastructuur
UP project: GovernanceStedelijkGovernance en economieMaatschappelijke kosten baten analyse
Stimuleringsregeling Klimaatadaptief inrichtenStedelijkGrondwaterpeilGrondwaterKlimaatadaptatieWateroverlast
Infiltratie- en drainageleidingen in SchiedamStedelijkGrondwaterpeilVerzakkingenFunderingen
Fietspad met bindmiddelStedelijkInfrastructuurStabilisatieVerzakking
Off-grid boerderijLandelijkInfrastructuurVerkeersbewegingenWegbelastingTransport
Project SchuimglasStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenInklinkingDraagkracht
Veenweiden in bewegingStedelijkInfrastructuurGebiedsprocesBekostigingWegbeheer
Kosten in beeldStedelijkBekostigingLichte ophoogmaterialenKosten-baten analyseInfrastructuur
Monitoring kanis en kamerikStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenInfrastructuurLife Cycle Costing
Monitoring zetting met satellietdataStedelijkGeo-informatieSatelliet
Proefvakken lichtgewicht materialen KamerikStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenMonitoringLichte ophoogmaterialenEPS
Levensduur EPSStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenEPSRegio Deal
Reconstructie openbare ruimteStedelijkGovernance en economieInSARInnovatieve ophoogtechnieken
Project MycobaseStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenRegio Deal
Periodiek ophogen RotterdamStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenEPS
Bouw- en woonrijp maken LeonidasStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenNieuwbouwInfrastructuurKratten
Pilot Schuimglas KerkwegStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenFunderingenInfrastructuur
Pilot TakkenbossenStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenInfrastructuur
Afgraven veen in BoskoopStedelijkNieuwbouwCirculaire grond
Factsheet innovatieve ophoogtechnieken (Deelexpeditie 2021) StedelijkInnovatieve ophoogtechniekenDeelexpeditie
DNA van de stadStedelijkKennisontwikkelingmitigatietoolboxnetwerk
Bodemdaling in Kaart en Kijken in de BodemLandelijk & stedelijkKennisontwikkelingMeetsysteemHoogtemodelRegio Deal
Het voorspellen van bodemdaling en een nieuw ondergrondmodel voor het Groene HartStedelijkBodemdalingGeologieGeotechniekModellen
Uitbreiding en monitoring van proefvakkenStedelijkKennisontwikkelingInnovatieve ophoogtechniekenmodellenRegio Deal
Ketens uit paludicultuurLandelijkMarkt en ketenRegionale economieNatte teeltLisdodde
Tiny cabin & picknicktafel van lisdoddeLandelijkMarkt en ketenNatte teeltBouwmateriaal
Valuta voor Veen FrieslandLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen UtrechtLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Valuta voor veen Zuid-HollandLandelijkMarkt en ketenCO2-bankCarbon credits
Zonneweides en bodemdalingLandelijkMarkt en ketenLandschapVergunningen
Azollateelt als bedrijfseigen veevoerLandelijkNatte teeltenGrote kroosvarenKringlooplandbouw
Better WetterLandelijkNatte teeltenNatte teeltMarkt en ketenvormingWaterkwaliteit
Cranberryteelt ZegveldLandelijkNatte teeltenCranberryOnkruidbestrijdingTeeltadvies
Omhoog met het Veen - IlperveldLandelijkBodemkwaliteitVeenmosWaterkwaliteitBroeikasgas
Pilot natte teelt AnkeveenLandelijkNatte teeltWaterkwaliteitBodemkwaliteitWaterkwantiteit
Project CINDERELLA LandelijkNatte teeltenLisdoddeBargerveenRiet
Sleutelprocessen voor AzollaLandelijkNatte teeltenGrote kroosvarenFosforBroeikasgas
UP project: Natte teeltenLandelijkNatte teeltenMaatschappelijke kosten baten analyse
Veen, Voer en VerderLandelijkNatte teeltenLisdoddeRietVoederwaarde
Natte teelt MarickenlandLandelijkNatte teeltenUitmijningBroeikasgasNutriënten
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen LandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgasDrukdrainage
CAOS - Climate Smart Agriculture on Organic SoilsLandelijkOnderwaterdrainageWaterbeheerMineralisatieNutriënten
Effecten van onderwaterdrains in peilvak van polder Groot-Wilnis VinkeveenLandelijkOnderwaterdrainageModellerenWaterbeheerNutriënten
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder ZeevangLandelijkOnderwaterdrainageSlootpeilOpbrengstNutriënten
Klimaatslim boeren op veenLandelijkOnderwaterdrainageNatte teeltenBodemverbeteringBroeikasgas
Onderwaterdrainage StaphorstLandelijkOnderwaterdrainageNationaal meetnetwerkGrasopbrengstWaterbeheer
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en JisperveldLandelijkOnderwaterdrainageBodemdalingWaterkwaliteitWatervraag
Praktijkproeven onderwaterdrainage FrieslandLandelijkOnderwaterdrainageNationaal meetnetwerkBroeikasgas
Precisiewatermanagement - onderzoek naar drukdrainage in ZegveldLandelijkOnderwaterdrainageOnderwaterdrainageDrukdrainage
Proeftuin de WelleLandelijkOnderwaterdrainageBoereninitiatiefPeilbeheerGrasmengsels
Project RECARE LandelijkOnderwaterdrainageVeenoxidatieBroeikasgasMaatschappelijk Kosten-batenanalyse
Project Spaarwater LandelijkOnderwaterdrainageDrukdrainageBodemvochtVeenoxidatie
Sturen op CO2 en draagkrachtLandelijkOnderwaterdrainageBroeikasgasDrukdrainageBodemvocht
Toekomstbestendige polder Lange WeideLandelijkOnderwaterdrainageWaterbeheerBoeren initiatiefBroeikasgas
Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraagLandelijkWatervraagWatervraagOnderwaterdrainageDrukdrainage
Klei voor behoud veen - carbon footprint LandelijkBroeikasgassenKlei opbrengenVeenoxidatie
Klei voor behoud veen – grondslag veen LandelijkOverigKlei opbrengenBodemsamenstellingBodemchemie
Klei voor behoud veen – klei naar veen LandelijkOverigKlei opbrengen
Klei voor behoud veen – verkenning logistiek LandelijkOverigKlei opbrengenpijpleidingenTransport
Veldonderzoek effecten bodemmaatregelen op veenoxidatie LandelijkBroeikasgassenVeenoxidatieBodemprocessenKlimaatadaptatie
Factsheet natte teelten (Deelexpeditie 2021) LandelijkBodemdalingNatte teeltDeelexpeditieBroeikasgassen
Factsheet onderwater- en drukdrainage (Deelexpeditie 2021) LandelijkOnderwaterdrainageDrukdrainagedeelexpeditie
Reconstructie omgeving Montfoortlaan Hazerswoude-dorpStedelijkInnovatieve ophoogtechniekenVersteviging infrastructuurLichte ophoogmaterialenSchuimglas
MKBA remming bodemdaling-Friese veenweidegebiedLandelijkBodemdalingRegionaalMaatschappelijk kosten baten analyse
Instabiele OeversLandelijkPeilbeheerRegionaalOeverafkalving
Boeren bij Hoog WaterLandelijkBodemdalingGeregeld hoge grondwaterstandenHoogwaterboerderij
DeepNLLandelijkBodemdalingDiepe ondergrond
Living on Soft SoilsLandelijkBodemdalingModellerenLOSS
Schetsen Transitie KrimpenerwaardLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardWaterinfiltratiesystemenRegio Deal
Adaptief weiden in veenweidenLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardKlimaatadaptatieRegio Deal
Monitoring adaptief watermanagementLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardMonitoringRegio Deal
Weidebuffet met kruidenLandelijk BodemdalingProeftuin KrimpenerwaardCultuurlandschapRegio Deal
Vormgeven adaptieve landbouwLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardCultuurlandschapRegio Deal
Passende koeLandelijkBodemdalingProeftuin KrimpenerwaardKlimaatadaptatieRegio Deal
Grip op draagkrachtLandelijk BodemdalingProeftuin KrimpenerwaardKlimaatadaptatieRegio Deal
Maisteelt en bodemdaling op veen in FrieslandLandelijkBodemdalingKlimaatadaptatie MaisteeltFriese Veenweidevisie
Leermodule klimaatadaptatie en bodemStedelijkBodemdalingKlimaatadaptatieRisicomanagement
Toolbox bodemdaling in stedenStedelijkBodemdalingKlimaatadaptatieToolboxRegio Deal
Ontwerpend onderzoek veenbehoud en landbouwLandelijkBodemdalingKlimaatadaptatieLandschap
Lisdoddeteelt in BurkmeerLandelijkLisdoddeNatte teeltKlimaatadaptatie
Grondwater weten meten en sturenLandelijkBodemdalingGrondwater metenModellerenRegio Deal
Veenboeren in bewegingLandelijkBodemdalingKlimaatadaptatieBroeikasgassen
Restveengebied in transitieLandelijk BodemdalingTransitieKlimaatadaptatie
Ontwerpen lange termijn perspectief bij veranderend landgebruikLandelijk BodemdalingEnergieopgaveGroene Hart
Polder BloemendaalLandelijkBodemdalingBroeikasgassenDrooglegging
Cranberryteelt KrimpenerwaardLandelijk BodemdalingBroeikasgassenNatte teeltCranberry
Carbon-Connects-Helmond-Noord-BrabantLandelijkBroeikasgassenLisdoddeNatte teeltVerdienmodellen
Versterken biodiversiteit bij maisteelt op veenLandelijkBodemdalingBroeikasgassenMaisteeltFriese Veenweidevisie
Verduurzaming maisteelt op veenLandelijk BodemdalingBroeikasgassenMaisteeltFriese Veenweidevisie
Demo’s Gangbare teelt versus niet-kerende teelt van mais op veenLandelijk Bodemdaling Broeikasgassen MaisteeltFriese Veenweidevisie
Factsheet MKBA's bodemdaling (Deelexpeditie 2021) Landelijk en stedelijkBodemdalingKosten BatenDeelexpeditie
Factsheet Actief Grondwaterpeilbeheer (Deelexpeditie 2021) StedelijkBodemdalingGrondwaterDeelexpeditie
Factsheet Geo-informatie (Deelexpeditie 2021) StedelijkBodemdalingDataDeelexpeditie
Factsheet Nieuwbouw op slappe bodem (Deelexpeditie 2021) StedelijkBodemdalingNieuwbouwDeelexpeditie