July 12, 2018

Projectenlijst

Hieronder vindt u een overzicht van de in het kennisprogramma verzamelde projecten rondom bodemdaling. Dit overzicht is gemaakt in 2017.

Op dit moment wordt de database geactualiseerd, eind 2018 komt hier de nieuwe, geactualiseerde projectenlijst. Op de site kan u wel al het geactualiseerde overzicht vinden, kijkt u daarvoor op Projecten 2018.


U kunt het overzicht op een aantal manieren gebruiken om te oriënteren of te zoeken:
1. Op titel (en subtitel) van het project;
2. Op indeling: landelijk gebied, stedelijk gebied, kleine kernen.
3. Op trefwoord: voor welk project zijn trefwoorden aangegeven (gebruik hiervoor de search functie van de tabel).


Door op de titel van een project te klikken, kunt u een factsheet downloaden. In de factsheet staaat een korte beschrijving van het project, de beoogde resultaten, de deelnemers en de doelgroep. Ook wordt een indicatie gegeven van de financiën en de looptijd.

 

#
Naam project
Landelijk/stedelijk/kleine kernen
Trefwoorden
Regio
Contact
1Bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek - deelprogramma IPVLandelijkBedrijfstechnisch onderzoek, economisch onderzoek, bedrijfssysteem, teeltmethode, oogstmethode, haalbaarheid provincie Noord-HollandRoel van Gerwen - r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl
2Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen LandelijkGrondwaterpeil, drukdrains, experiment, onderwaterdrainage, pilot, sturen met water, grote schaalKockengenAnnette van Schie (HdSR ) - schie.a@hdsr.nl
3Better Wetter (natte teelten)LandelijkNatte teelten, paludicultuur, veenmos, peilopzet, Friesland, economische dragers,FrieslandErnst Oosterveld (Altenburg & Wymenga) - e.oosterveld@altwym.nl
Ivan Mettrop (Altenburg & Wymenga) - i.mettrop@altwym.nl
Rianne Vos (Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân) - r.vos@nordwincollege.nl
4Bodemdalingsmodellen optimalisatieLandelijk / stedelijkVoorspellen bodemdaling, model, lange termijnZuid-Holland / NederlandGilles Erkens – gilles.erkens@deltares.nl
5Coalitie stevige stad op slappe bodem, bodemdaling in historische binnenstad, gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van RijnlandStedelijkHistorische binnenstad, proeftuin, living lab, cultureel erfgoed, governance, leefbaarheid, adaptatie, Arianne Fijan - arianne.fijan@gouda.nl
6Code Oranje, monitoring kwaliteit woningvoorraad, Kenniscentrum Aanpak Funderingen (KCAF)StedelijkMonitoring, funderingsherstel, deformatie, scheurvorming, digitalisering, grondwater, zettingSchiedam, Rotterdam, Dordrecht en Zaanstad. Mogelijk uit te breiden met andere gemeenten zoals Gouda.Dick de Jong, directeur Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF): d.dejong@kcaf.nl
7Communicatie - deelprogramma IPVLandelijkCommunicatie, informeren, bodemdaling, communicatiestrategie provincie Noord-HollandRoel van Gerwen - r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl
8Governance - deelprogramma IPVLandelijkBeleidsvorming, governanceprovincie Noord-HollandRoel van Gerwen - r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl
9Innovatie Programma Veen (IPV)LandelijkVernatten van veen, broeikasgasemissie, waterkwaliteit, biodiversiteit, inkomsten van de boer, ‘nieuwe multifunctionele boerenbedrijf’, duurzaam perspectief, landbouw, natuur, praktijktestenprovincie Noord-HollandRoel van Gerwen - r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl
10Markt- en ketenontwikkeling - deelprogramma IPVLandelijkMarkt, keten, ontwikkeling, omschakeling, natte landbouw, provincie Noord-HollandRoel van Gerwen - r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl
11Monitoring zetting met satellietdata, Gemeente WoerdenStedelijkMonitoring, zetting, veenweide, beheer en onderhoud, openbare ruimteWoerdenWelmoed Visser, gemeente Woerden: visser.w@woerden.nl
12Off-grid boerderijLandelijkOff-grid boerderij, haalbaarheidsstudie, transport, wegbelastingErik Jansen (PUW)
13Omgevingsvisie Hart van Holland gemeenten, Gemeente Leiden en Hart van Holland gemeentenStedelijkOmgevingsvisie, gemeenten, nieuwe woningen, rioleringsprogramma, bestemmingsplan, waterverordeningen
Leiden en omgevingFred Goedbloed: f.goedbloed@leiden.nl
14Omhoog met het Veen – herstel van veenvorming op voormalige landbouwgrondLandelijkActief herstel van veengroei, ontwatering, ecosysteemdiensten, MKBA, mogelijkheden op dalende bemeste landbouwegrondBas van de Riet - b.vanderiet@b-ware.eu
15Onderzoek Bodem en Water - deelprogramma IPVLandelijkBewijslast, vernatting, tegengaan bodemdaling, afname broeikasgassen, verbeteren waterkwaliteit provincie Noord-HollandRoel van Gerwen - r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl
16Onderzoek naar een duurzaam beheer van het Wormer- en JisperveldLandelijkDuurzaam beheer, waterkwaliteit, bagger, N- en P-concentraties, weidevogels, landbouw, recreatie, optimaliserenwaterbeheer, beheerstrategieën, duurzaam evenwicht José van Diggelen – j.vandiggelen@b-ware.eu
17Onderzoek Natuur en Landschap - deelprogramma IPVLandelijkBewijslast, biodiversiteit, landschapskwaliteitprovincie Noord-HollandRoel van Gerwen - r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl
18Opbarst risico kaart, knikpunten van de toekomst
Landelijkopbarsting, einde van het systeem, kaart, voorspellen, knikpuntgebiedGilles Erkens (Deltares) – gilles.erkens@deltares.nl
Jan Strijker (Provincie Zuid-Holland) - jg.strijker@pzh.nl
Jan Stafleu (TNO) - jan.stafleu@tno.nl
Jan van den Akker (WEnR) - janjh.vandenakker@wur.nl
19Paludicultuur - deelprogramma IPVLandelijkNatte teelten, paludicultuurprovincie Noord-HollandRoel van Gerwen - r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl
20Paludicultuur (natte teelt) – sleutelprocessen voor Azolla (STW aanvraag)LandelijkAzolla, grote kroosvaren, natte teelten, sleutelprocessen, alternatieve vorm van landgebruik, Best practices handleiding, biomassaproductie, productkwaliteit, ecosysteemdienstenBas van de Riet - b.vanderiet@b-ware.eu
21Precisiewatermanagement - onderzoek naar drukdrainage in ZegveldLandelijkOnderwaterdrainage, drukbemaling, effectiviteit, grondwaterstandIdse Hoving - idse.hoving@wur.nl
22Proefpolder Kringloop LandbouwLandelijkKringloop, effectiviteit, waterkwaliteit, handelingsperspectief, kennisontwikkelingPolder Groot Wilnis - Vinkeveen, melkveebedrijven rondom de Gagelweg te WilnisGé van den Eertwegh (namens VIC), eertwegh@knowh2o.nl
23Proeftuin Natura2000 Veenweiden – een duurzaam en economische rendabel melkveebedrijfLandelijkStikstofbelasting, waterkwaliteit, ondernemerschap, proeftuin, technische innovatie, organisatorische innovaties, Natura2000Westelijke Veenweiden. VIC ZegveldAndries Middag (LTO Noord) - amiddag@ltonoord.nl
Bennie van der Fels (Programma manager, Wageningen Universiteit & Research) bennie.vanderfels@wur.nl
24Programma Ontwikkeling Veengebied en Ruimtelijke Adaptatie (POVRA), Gemeente WoerdenStedelijkRuimtelijke adaptatie, beheer en onderhoud, openbare ruimte, beleid, kennis, innovatieWoerdenWelmoed Visser, gemeente Woerden: visser.w@woerden.nl
25Project Actief grondwaterpeilbeheer, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie/Ministerie van Infrastructuur en MilieuStedelijkSchade door droogte, in verlaging van de grondwaterstand, paalrot, verdroging van groen, schade aan boven- en ondergrondse infrastructuur, grondwaterpeilbeheer, primair om technische en financiële aspecten, infiltratiesysteem Han Frankfort, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, ministerie van Infrastructuur en Milieu;
Han.frankfort@minienm.nl;
26Project Agrologistiek, Gemeente WoerdenStedelijkAgrologistiek, wegen, voertuigen, verkeer, toekomstbestendige weg, kosten en batenWoerden en omgevingWelmoed Visser, gemeente Woerden: visser.w@woerden.nl
Roelof Westerhof: roelof@veenweiden.nl
27Project biobased economy, Gemeente WoerdenStedelijkketen, reststroom, circulaire economie, biobased economyWoerden, Groene hart werktHans Slootweg, gemeente Woerden: slootweg.h@woerden.nl
28Project CINDERELLA – De kansen van vernatting van veenweidegebieden op het gebied van duurzaamheid en economisch rendement en ecosysteemdiensten.Landelijkvernatting, biomassaproductie, natte teelten, paludicultuurZuid Laren (Groningen), Denemarken, Duitsland en Pilot in ZwedenChristian Fritz, c.fritz@science.ru.nl
29Project Pop-Up store, Gemeente WoerdenStedelijkCommunicatie, mobiel, informeren, bodemdaling, ruimtelijke adaptatie, bewustwording, awarenessWoerden en regioWelmoed Visser, gemeente Woerden: visser.w@woerden.nl
30Project Re:Peat, simulatie in gebiedsprocessen, Gemeente WoerdenStedelijkSimulatieprogramma, gebiedsproces, interactief, ontsluiten kennis, delen kennis, samenHele veenweidegebied Henk van Hardeveld: hardeveld.ha@hdsr.nl
Welmoed Visser voor gemeente Woerden: visser.w@woerden.nl
31Toekomstbestendige polder Lange WeideLandelijkInnovatieve maatregelen, zoetwatervraag, klimaatbestendig, bergingscapaciteitPolder Lange WeideHenk van Hardeveld: hardeveld.ha@hdsr.nl
32Valuta voor Veen – praktijkproef onderzoek naar uitstoot van kooldioxide (CO2) en lachgas (N2O).LandelijkCO2, N2O, kooldioxide, Lachgas, n2o GHG, uitstoot, Friesland, vernatting, vernattingsmaatregelen, effectOver heel Friesland van SW tot NOTruus Steenbruggen (Provincie Fryslân) - g.j.m.steenbruggen@fryslan.nl
Christian Fritz (RU) - c.fritz@science.ru.nl
Jan van de Akker (WEnR) - janjh.vandenakker@wur.nl
Niek Bosma (Fryslân) - nbosma@wetterskipfryslan.nl
33Veen, Voer en Verder – onderzoek naar alternatieve (natte) teelten bruikbaar voor de melkveehouderijLandelijklisdodde, wilg, riet, Miscanthus, wilde rijst, rendabele teelten, naar teelt, opbrengst, voederwaarde voor melkvee, andere toepassingen, isolatiemateriaal, geneesmiddelen, update teelthandleidingNick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, n.vaneekeren@louisbolk.nl
Christian Fritz, Radboud Universiteit, c.fritz@science.ru.nl
34VeencompactiecurveLandelijk / stedelijkCompactie van veen, curve, voorspellen, modelGilles Erkens (Deltares) – gilles.erkens@deltares.nl
Esther Stouthamer (UU) - e.stouthamer@uu.nl
35VeenPower - productie, verwerking en handel van natte teelten producten- VeenPower als overkoepelende katalysatorLandelijkNatte teelten, paludicultuur, CO2, effectiviteit, melkveehouderij, productie, verwerking, handelVeenweide provinciesArina Schrier - Arina.Schrier@wetlands.org
36Veenweidesloot van de toekomst – multifunctioneel herinrichting van veenweidesloten LandelijkVeenweidesloot, beheer, onderhoud, inrichting, afstemmen op huidige functies, waterkwaliteit, waterbergingAnnette van Schie (HdSR) - schie.a@hdsr.nl
Edwin ter Hennepe/Corine vd Berg (Waternet)
Erik Jansen - VIC, erik@veenweiden.nl
37Veeteelt met een veranderend peil - deelprogramma IPVLandelijkVernatting, veeteelt, natte teelten, paludicultuur, technisch economisch haalbaar
provincie Noord-HollandRoel van Gerwen - r.vangerwen@natuurlijkezaken.nl
38Wetenschappelijke monitoring van innovatieve techniek in Kanis en Kamerik, Gemeente WoerdenStedelijkLyfe cycle Costing, lichtgewicht, materialen, proefvakken, lichte ophoogmaterialenKanis, Kamerik, gemeente WoerdenWelmoed Visser, gemeente Woerden: visser.w@woerden.nl
39Project Living Lab Bodemdaling: GoudaStedelijkhistorische binnenstad, robuust perspectief, samenwerking burgers overheden bedrijfsleven, sociaal-maatschappelijk, technisch, riolering, grondwater, oppervlaktewater, infrastructuur, bodemdalingGouda binnenstadArianne Fijan (gemeente Gouda) - arianne.fijan@gouda.nl
40Kosten en baten bodemdaling in stedelijk gebiedStedelijkEconomische gevolgen bodemdaling, schade, sturende mechanismen, kosteneffectief, kosten-batenanalyseDen HaagRobert van Cleef - rvancleef@sterkconsulting.nl
Sien Kok: sien.kok@deltares.nl
41Project INSAR metingen van bodemdalingStedelijkMate van bodemdaling, INSAR, satelietAmsterdamTommy Bolleboom (Rijkswaterstaat) - tommy.bolleboom@rws.nl, Ariane Tuinenburg (Rijkswaterstaat) - Ariane.Tuinenburg@rws.nl, Jeroen Ponten (Rijkswaterstaat) - jeroen.ponten@waternet.nl
42Project CAOS - Climate Smart Agriculture on Organic SoilsLandelijkDrainage, bodemdegradatie, GHG, broeikasgassen, CO2, CH4, NO2, adaptatie- en mitigatiepotentieel, reductie emissieNederland (Krimpenerwaard), Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, EstlandJan van den Akker (WEnR) - janjh.vandenakker@wur.nl
43Project RECARE – Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land CareLandelijkBodembedreiging, kennis, effective prevention, remediation and restoration measures, case studiesEuropa, waaronder Nederland (Krimpenerwaard)Jan van den Akker (WEnR) - janjh.vandenakker@wur.nl
44Project Argonautenstraat Amsterdam StedelijkWateroverlast, droogstaande palen, fundering, preventie, hout palenAmsterdamJeroen Ponten - jeroen.ponten@waternet.nl
45Bodemvizier-Routeplanner – tegel bodemdaling Stedelijk/LandelijkKennisontsluiting, toolkit, gereedschapskist, bodemvizierMaaike Blauw (Deltares) - Maaike.Blauw@deltares.nl
46Risicokaart bodemopbarsting door veenoxidatie – Provincie Zuid HollandLandelijkOpbarsting, einde van het systeem, kaart, voorspellen, knikpuntgebiedProvincie Zuid-HollandJan Strijker (Provincie Zuid-Holland) - jg.strijker@pzh.nl
Gilles Erkens (Deltares) – gilles.erkens@deltares.nl
Jan Stafleu (TNO) - jan.stafleu@tno.nl
Jan van den Akker (WEnR) - janjh.vandenakker@wur.nl
47Project Spaarwater (Deltaproof)LandelijkVerzilting, proeven, landbouwgrond, zoetwatervoorraden, zoetwaterinfiltratie, peilgestuurde drainage, precisiebemesting, klimaatadaptief regionaal waterbeheerNoord-Holland, Friesland en GroningenVia de Website
48UP projecten Governance, Technieken en FinancieringStedelijk/LandelijkBernardien Tiehatten (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling)