November 21, 2018

Projecten 2018

In 2018 heeft het nationaal kennisprogramma bodemdaling de projectenlijst geactualiseerd. Niet alleen zijn er vele projecten bijgekomen, ook zijn er resultaten beschikbaar van projecten die in 2017 al waren geïnventariseerd.

Hieronder is de geactualiseerd projectenlijst te bekijken. Deze lijst geeft de naam van het project en het globale onderwerp weer. Op dit moment zijn de factsheets van de projecten nog niet toegevoegd, deze zullen eind 2018 in de projectlijst verschijnen.

Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via info@kennisprogrammabodemdaling.nl.

 

ProjectOnderwerp
Circulaire landbouw met gebaggerd sediment en organische reststromenBodemkwaliteit
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen Onderwaterdrainage
Toekomstbestendige polder Lange WeideOnderwaterdrainage
Omhoog met het VeenNatte teelten
Sleutelprocessen voor AzollaNatte teelten
VeencompactiecurveBodemdaling
Bodemdalingsmodellen optimalisatieBodemdaling
Risicokaart bodemopbarsting door veenoxidatie Provincie Zuid-HollandBodemdaling
New Orleans subsidence Bodemdaling
AtlantisBodemdaling
Meetnetwerk bodemdaling & CO2Bodemdaling
Project RECARE Onderwaterdrainage
CAOS - Climate Smart Agriculture on Organic SoilsOnderwaterdrainage
Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9
van polder Groot-Wilnis Vinkeveen
Onderwaterdrainage
Valuta voor Veen FrieslandMarkt en keten
Praktijkproeven onderwaterdrainage FrieslandOnderwaterdrainage
Pilots grondwatergestuurd peilbeheer door boerenDuurzaam beheer
Boeren meten waterDuurzaam beheer
Mais zonder kerende grondbewerkingBodemkwaliteit
Deskstudie naar effecten van Bodemkwaliteit op de veenoxidatieBodemkwaliteit
Deskstudie naar effecten van kunstmest op veenoxidatieBodemkwaliteit
Projecten duurzaam bodembeheerBodemkwaliteit
Project Bodem APKBodemkwaliteit
Proeftuin de WelleOnderwaterdrainage
Places of HopeDuurzaam beheer
Innovatie Programma Veen (IPV)Duurzaam beheer
Bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Markt- en ketenontwikkeling - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Onderzoek Bodem en Water - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Onderzoek Natuur en Landschap - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Paludicultuur - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Veeteelt met een veranderend peil - deelprogramma IPVDuurzaam beheer
Proeftuin Natura2000 VeenweidenDuurzaam beheer
MKBA WaternetBodemdaling
Berekening broeikasgasemissies watergebiedsplannen AGVBroeikasgas
Pilot natte teelt AnkeveenNatte teelten
Natte teelt MarickenlandNatte teelten
Off-grid boerderijInfrastructuur
Veenverrijking met klei - verkenning logistiekBodemkwaliteit
Klei naar veenBodemkwaliteit
Grondslag veenBodemkwaliteit
Studie carbon footprint klei naar veenBodemkwaliteit
Cranberry teeltNatte teelten
Sturen op CO2 en draagkrachtOnderwaterdrainage
Knelpuntanalyse: watervraag van onderwaterdrainageOnderwaterdrainage
Valuta voor veen UtrechtMarkt en keten
Valuta voor veen Zuid-HollandMarkt en keten
Tiny cabin & picknicktafel van lisdoddeMarkt en keten
Precisiewatermanagement - onderzoek naar drukdrainage in ZegveldOnderwaterdrainage
Zonneweides en bodemdalingMarkt en keten
Proefpolder Kringloop LandbouwDuurzaam beheer
Veen, Voer en VerderNatte teelten
Project CINDERELLA Natte teelten
PeatwiseBroeikasgas
Better Wetter Natte teelten
Veenweide in bewegingInfrastructuur
Living Lab Bodemdaling: GoudaFunderingen
Coalitie Stevige Stad op Slappe BodemFunderingen
Modelstudie Gouda boezemFunderingen
Haalbaarheid drijvend bouwenFunderingen
Proefvakken lichtgewicht materialen KamerikInfrastructuur
Argonautenstraat AmsterdamFunderingen
Code Oranje stedelijkFunderingen
Kosten en baten bodemdaling in stedelijk gebiedFunderingen
Insar metingen bodemdalingBodemdaling
Actief grondwaterpeilbeheer deltaprogrammaFunderingen
Biobased economyMarkt en keten
Project Re:PeatBodemdaling
Monitoring zetting met satellietdataInfrastructuur
Monitoring kanis en kamerikInfrastructuur
Fietspad met bindmiddelInfrastructuur
Project SchuimglasInfrastructuur
Grondwater op peilFunderingen
Kosten in beeldInfrastructuur
Onderzoek naar een duurzaam beheer van het Wormer- en JisperveldDuurzaam beheer
Project Spaarwater Onderwaterdrainage
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder ZeevangOnderwaterdrainage
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer en JisperveldOnderwaterdrainage
Onderwaterdrainage StaphorstOnderwaterdrainage
Azollateelt als bedrijfseigen veevoerNatte teelten
Ketens uit paludicultuurMarkt en keten
Coalitie Stevige Stad - GovernanceFunderingen
Scenariostudie KBB GoudaFunderingen
Klimaatslimme landbouwOnderwaterdrainage
UP project: Governance
UP project: Natte teeltenNatte teelten
UP project: Bekostiging bodemdaling
Onderwaterdrainage FryslanOnderwaterdrainage