April 16, 2020

Werkplan NKB

Het werkplan NKB 2020 is recentelijk vastgesteld door de financiers van het Programmateam NKB. Er is hard gewerkt aan een gedragen en meer richtinggevend werkplan inclusief missie, visie en strategische  doelstellingen.

Van Start Up naar Volwassen Kennisprogramma

In 2016/2017 is door vier organisaties – RWS, PSB, PZH en STOWA, het initiatief genomen om met een bescheiden budget een start te maken met het NKB. De ambitie van het kennisprogramma in de periode 2017-2019 was om meer te weten over het gedrag van slappe bodems en over de relaties tussen bodemdaling en de andere eerder genoemde thema’s zoals de openbare ruimte en broeikasgassen. Het NKB heeft inmiddels bewezen relevant te zijn voor zowel de inhoud als het netwerk en wordt breed erkend als landelijke kennisknooppunt op het gebied van bodemdaling. Inmiddels is ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als financier aan boord gestapt en zijn we in gesprek met potentiele nieuwe financiers voor meer continuïteit en  versnelling op kennisdeling (met meerdere deelexpedities aan de slag!).

Missie NKB

 • Het NKB streeft naar een doelmatige aanpak van aan slappe bodem gerelateerde bodemdaling. Het NKB draagt bij aan een klimaatbestendige en (water)robuuste inrichting van landelijke en stedelijke gebieden met inachtneming van de maatschappelijk opgaven en transities en aandacht voor -de lessen van- het cultureel erfgoed.
 • Het NKB zet zich in om de kennis op te halen, te delen, te helpen ontwikkelen, te verbinden, te ontsluiten en daarmee te versterken, zodat het in de praktijk toegepast kan worden. Het NKB is de kennishub en het bodemdalingsloket van Nederland.
 • Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling is een onafhankelijk kennisplatform en netwerkorganisatie waar de financiers en ambassadeurs de agenda bepalen. Het NKB financiert geen onderzoeken en bedrijft geen politieke lobby. Het is ook geen adviesbureau of onderwijsprogramma.

Visie NKB

Alle belanghebbenden in Nederland die met bodemdaling te maken hebben, beschikken over de kennis om bewust & bekwaam keuzes te maken in hun omgang met bodemdaling. Dit geldt voor de openbare ruimte, het privaat bebouwd gebied en het landelijk gebied.

De strategische doelstellingen van het NKB zijn, het zijn van:

 1. Kennishub voor bodemdaling
 2. Vitaal netwerk
 3. Bodemdalingsloket voor heel NL

Deelexpedities en kennismakelaars

 • De deelexpedities zijn innovatieve netwerken die zich richten zich op een specifiek aan bodemdaling gerelateerd onderwerp. De netwerken, waarin de triple helix vertegenwoordig is, dragen voor dit onderwerp bij aan netwerkvorming en zorgen voor een actueel overzicht van de kennis en de kennisvragen en de doorwerking en toepassing van deze kennis door de hele keten. Het gaat om:
  • Nieuwbouw
  • Geo-informatie
  • Broeikasgassen
  • Grondwaterpeil beheer
  • Natte teelten
  • Onderwaterdrainage
  • Innovatieve ophoogtechnieken