April 16, 2020

Nieuwsberichten

Gouwekerk in Gouda is beoogde locatie voor kenniscentrum bodemdaling en funderingen

De Gouwekerk heeft de gemeente Gouda op het oog als onderkomen voor een kenniscentrum waarin onderzoeksresultaten en data over bodemdaling te vinden zijn. Dit centrum zou ook een publieksfunctie moeten krijgen. Het doel is ook Campus Gouda een plek te geven in het kerkgebouw. Lees meer…..

Floating office in Rotterdam geopend

Dit betreft een zeer duurzaam drijvend kantoor waar onder andere Het VN klimaatcentrum (GCA – Global Centre on Adaptation) huisvesten. Lees meer…..

Expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’ in tiny house geopend bij Tuincentrum de Bosrand in Woerden

Op dinsdag 7 september is de expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’ door wethouder Ad de Regt (gemeente Woerden) en Meindert Stolk van de Provincie Zuid- Holland officieel geopend bij Tuincentrum de Bosrand in Woerden.
Lees meer…….

Bezoek Deense delegatie aan Nederlandse veenweiden

Op initiatief van het ministerie van LNV bracht een Deense delegatie begin september een bezoek aan de Nederlandse Veenweiden. Deze studiereis naar en over veengebieden in Nederland is een activiteit die voortvloeit uit het Memorandum of Understanding getekend in maart 2021 door Rasmus Prehn, minister van Voedsel, Landbouw en Visserij van Denemarken en Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Nederland, over samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie van landbouw en voedselsystemen.

Lees meer….. 

Riool tien jaar eerder vervangen dan gepland

Het riool in Almere moet tien jaar eerder vervangen worden dan gedacht. Normaal gesproken gaat het riool 60 jaar mee maar in de jongste stad van Nederland moet het riool al na 50 jaar vervangen worden. Inmiddels is er 18,5 miljoen euro gespaard voor de vervanging, maar onduidelijk is of dat genoeg is, zegt verantwoordelijk wethouder Hilde van Garderen. Lees meer….. 

Advies deltacommissaris: extra inzet nodig voor klimaatbestendig woningbouw

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat hebben de deltacommissaris Peter Glas in juli 2021 gevraagd advies uit te brengen over woningbouw en klimaatadaptatie. Tot 2030 moeten er in Nederland 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd om het woningtekort op te lossen. De deltacommissaris is gevraagd om in twee stappen – via een briefadvies en via een doorkijk naar de langere termijn – te adviseren wat er met het oog op de klimaatverandering en de wateropgaven nodig is om deze woningbouwopgave goed uit te kunnen voeren. Lees meer…..

 

LTO Noord: heel Flevoland met creatief omgaan met bodemdaling

De nieuwe themahouder Water en Bodem van LTO Noord Flevoland, Ton Kempenaar, verwacht dat de aanpak van de bodemdaling in Flevoland hoger op de agenda komt te staan. Lees meer…..

 

Met molgangen bodemdaling tegengaan

Bodemdaling is in De Ronde Venen een groot probleem. Het veenweidegebied ligt onder het zeewaterniveau. Om droge voeten te houden wordt het hele jaar water afgevoerd met pompen. Daar zit ook een nadeel aan. Als het grondwaterpeil te laag is droogt het veen uit, en krimpt het. Zo daalt de bodem. “En daar komt ook CO2 bij vrij”, vertelt Joost Samsom vanaf zijn erf in Wilnis. “Dat willen we ook niet.” Het voorkomen van bodemdaling is een grote uitdaging voor de gemeente. Een uitdaging die boer Samsom is aangegaan. Lees meer…..

 

Bodem daalt, zeespiegel stijgt: Kunnen we nog wel veilig in het Groene Hart wonen?

Wonen we nog wel veilig in het Groene Hart, achter de dijken waar de gemalen en sluizen nooit ver weg zijn? Het land zakt en de zeespiegel stijgt. Veilig is het, maar we moeten ons wel bewust zijn van de problemen met bodemdaling, zegt de Goudse Hilde Niezen, voorzitter van het Platform Slappe Bodem, actief in de aanpak van bodemdaling. Lees meer…..

 

“Laat water en bodem vanaf nu altijd sturend zijn voor de ruimtelijke inrichting”

In alle IPCC-berekeningen bereiken we de 1,5 graden temperatuurstijging al over circa 10 jaar, dat is een decennium eerder dan verwacht.
Als waterbeheerder van het laagstgelegen gebied van Nederland onderstrepen wij de urgentie van het versnellen van klimaatmaatregelen. Wij ondervinden de gevolgen van de weersextremen in ons dagelijks werk: van steeds extremere buien tot langdurige droogte. Hier moeten we ons nog sneller op aanpassen.
Lees meer……

 

 

Koeien melken op een bodem van dikke pap?

Koeien melken op weiland met het grondwaterpeil op 20 centimeter onder het gras. Kan dat? Nee, dat is te nat, zeiden veel melkveehouders in het Groene Hart. Toch lijkt het te kunnen.

Lees meer…..

 

 

 

Magazine RegioDeal bodemdaling Groene Hart

Regio Deal bodemdaling Groene Hart presenteert een speciale uitgave!
Een magazine waarin het rapport ‘Beelden van Bodemdaling’ aan bod komt. Ook kunt u lezen hoe gewerkt wordt aan de doelen om inzicht en oplossingen voor bodemdaling te krijgen en daarmee worden een aantal projecten in de spotlight geplaatst via o.a. :
– Goed beeld van bodemdaling bij inwoners, agrariërs en ondernemers met nulmeting
– Samen bodemdaling de baas!
– Werken aan inzicht en oplossingen voor bodemdaling
Lees het magazine….

 

Goed beeld van bodemdaling bij inwoners, agrariërs en ondernemers met nulmeting

Rapport ‘Beelden van Bodemdaling’ op 14 juli gepresenteerd door Wethouder Hilde Niezen en directeur-generaal Johan Osinga
Het rapport Beelden van Bodemdaling geeft inzicht in het handelingsperspectief over het thema bodemdaling in het Groene Hart bij inwoners (huizenbezitters en particuliere huurders), agrariërs, ondernemers, overheden en terrein beherende organisaties. Aan de verschillende doelgroepen is gevraagd hoe zij denken over en om kunnen gaan met bodemdaling. Het rapport is tot stand gekomen binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, waarin overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samenwerken aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling.

Lees meer

Na een jaar mediastilte kondigen boeren weer protestacties aan door rapport Erisman en Strooman

Een advies gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot in de Gelderse Vallei en het Groene Hart aan te pakken, stuit op weerstand. Boeren kondigen protest aan.

Link naar artikel NRC

Verzakte wegen, leidingbreuken en wéér het terras ophogen: dagelijks merk je de bodemdaling

Weer is er een weg afgesloten, vijf jaar geleden hebben we de tuin ook al opgehoogd en balen als er een kabel in de grond is gebroken. Het zijn effecten van de voortdurende bodemdaling. In de Woerdense regio zakken we tot een centimeter per jaar dieper weg. Waar merken we dat aan? Lees meer…..

Klimaatslim boeren op veen

Klimaatslim Boeren in Meijepolder Laag

Polderaanpak: 12 deelnemers – 282 hectare

In de Meijepolder Laag (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) slaan twaalf grondeigenaren de handen ineen om de veenweidepolder klimaatbestendig te maken. Bijna 300 hectare waterinfiltratiesystemen helpen de bodemdaling te remmen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit en de sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor wateroverlast vermindert. Lees meer……

Bodemdaling Jakarta

In Noord Jakarta  is de bodem de afgelopen 35 jaar met 4 meter gedaald, een zakking van 10-20 cm per jaar. Grondwateronttrekking is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak.  Door de bodemdaling nemen de gevolgen van overstromingen toe. Bodemdaling en het stoppen van de grondwateronttrekkingen maken deel uit van het kustbeschermingsplan van Jakarta, het NCICD(National Capital Integrated Coastal development). Lees meer…..

Waarom bouwen in diepe polders niet altijd meer een goed idee is

Een paar weken geleden werd het Masterplan voor het vijfde dorp in de Zuidplaspolder vastgesteld. Dit plan roept veel reacties op. Initiatiefnemers zouden door te bouwen in diepe polders geen rekening houden met de lange termijn. In de reacties wordt niet altijd helemaal duidelijk wat daarvan het probleem is. Is zeespiegelstijging het probleem, waardoor we in de toekomst geen acht maar negen of tien meter water moeten keren? De Nederlandse watersector heeft wereldwijd wel voor grotere uitdagingen gestaan. Of is die ene wijk extra een probleem in polders die toch al zijn volgebouwd? Als we netjes rekening houden met voldoende waterberging zijn we toch klimaatrobuust? Lees meer…. 

Grondwaterstand in Noord-Holland door regenval flink gestegen

De grondwaterstanden zijn flink gestegen in het gebied van Noord-Holland rondom Alkmaar, nadat hier in drie dagen tijd buitengewoon veel regen viel. Op een aantal plekken zijn zelfs de maximale winterwaarden overschreden, volgens een eerste inventarisatie van Wareco. De boodschap van het ingenieursbureau is dat droogte en extreme neerslag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Lees meer… 

Er is ook bodemdaling in Almere

De Almeerse Regenboogbuurt ligt op een ongelukkige plek. Het westelijk deel van de Flevopolder zakt al sinds de drooglegging. Sinds de bouw van de eerste wijken van Almere is de snelheid van bodemdaling niet vertraagd. En dwars door Almere-Buiten loopt ook nog de oude bedding van de Eem. De Regenboogbuurt, gebouwd in de jaren negentig, ligt precies in die oude rivierbedding. Daar zakt de grond nog harder en ongelijkmatiger. Zo hard, dat de gemeente de openbare ruimte van de Regenboogbuurt al versneld moest ophogen en herstraten. Lees meer….

‘Alternatieve verdienmodellen voor agrariërs zijn nodig’

Chris van Bruggen (24) uit Hoornaar ziet ondanks alle beperkende regelgeving en uitdagingen een mooie toekomst voor zichzelf weggelegd als boer. Hij zou meer de rol van landschapsbeheerder willen krijgen. ‘Maar daarvoor moet wel het verdienmodel veranderen.’ Lees meer…..

Verzakkingsproblematiek treft steeds meer delen van Nederland

De Zevenaarse woningcorporatie kreeg na de extreem droge zomer van 2018 bijna zeventig meldingen van huurders die samenhangen met het verzakken van de woning. Lees meer…..

Klimaatmaatregel vergroot waterproblemen Groene Hart: tekorten nemen maar liefst 15 procent toe

Door het vernatten van het veenweidegebied neemt het watertekort in het Groene Hart in droge zomers met 15 procent toe.  Lees meer….. 

Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet

De draagkracht van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering, landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak van het nieuwe kabinet is de veelheid aan opgaven letterlijk op de kaart te zetten en de haperende uitvoering weer aan te jagen. Omdat het gaat om forse ingrepen in de dagelijkse leefomgeving van burgers, is het maatschappelijk draagvlak hiervoor van groot belang. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte

Lees meer….

Delfts onderzoek naar bodemdaling

Er wordt steeds meer gebouwd waardoor verhard oppervlak toeneemt. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan groen toe. Wanneer het hard regent wordt meestall het regenwater via riolen afgevoerd. Daardoor stijgt het grondwater minder snel dan wanneer er geen riool zou liggen.

Lees meer….

Tikkende tijdbom: lage grondwaterstand is bedreiging voor monumenten

Het aantal woningen met grote schade door droogte en bodemdaling is de afgelopen jaren snel toegenomen, meldt de NOS. Dit onderwerp verdient ook een plek op de agenda van de erfgoedsector, want zéker monumenten hebben last van de droge en warme zomers van de afgelopen jaren.

Lees meer….

Nieuwe NKB deelexpeditie, MKBA’s bodemdaling

Een nieuwe NKB deelexpeditie is van start gegaan; MKBA’s bodemdaling. Maar wat houdt dat in en wie leidt deze deelexpeditie?

Lees meer…..

De techniek achter bodemdaling meten, podcast

In Nederland daalt de bodem al  ruim duizend jaar. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, en het moment dat we moeilijke keuzes moeten maken komt steeds dichterbij. Meten van bodemdaling is essentieel om vragen zoals ‘waarom daalt de bodem’, ‘hoeveel bodemdaling gaat er nog plaatsvinden’,  en ‘op welke manier kan bodemdaling worden beperkt’ te kunnen beantwoorden. Lees meer……

Wat gebeurt er met Gouda als de zeespiegel stijgt.

Het oude centrum van Gouda is al eeuwen aan het zakken. De bodem daalt jaarlijks gemiddeld drie millimeter en op sommige plekken in Gouda zelfs tien millimeter per jaar. De gemeente heeft een plan om de overlast van de bodemdaling tegen te gaan, maar wat nou als de zeespiegel zes meter stijgt? Wat voor een gevolgen heeft dat voor onze stad?  Lees meer.. 

Onderwatertoerisme in Gouda de toekomst?

Koele Wateren is niet alleen een kwestie van genieten van fantastische kunstwerken, maar ook van bewustwording van de toekomst van onze waterhuishouding. LOLA Landscape Architects uit Rotterdam is gevraagd wat een zeespiegelstijging van 6 meter voor gevolgen kan hebben. Metropolisfilm uit Utrecht visualiseerde voor Gouda de kansen en bedreigingen in de korte film ‘Gouda Atlantis’, te zien in het museum als onderdeel van de tentoonstelling. Bekijk filmpje…

En woesjjj, daar pompen we al dat kostbare water weg

Al dat water uit de Alpen dat onze dijken onder druk zet, kunnen we beter opslaan, omdat we over een paar maanden weer met droogte kampen door klimaatverandering, bepleit René Didde. Artikel in Volkskrant van 4-2-2021. Lees meer……

Prentenboek moet gesprek over veenweide op gang brengen

Flinke stapels doortimmerde rapporten en visies zijn inmiddels geschreven over het Friese veenweidegebied en de plannen daarvoor. Het prentenboek ‘Waterland, land van de toekomst’ van de boerenzonen Eddy Wymenga (auteur) en Ysbrand Galama (tekenaar) is een uitzondering hierop. Het brengt de veenweideproblematiek luchtig met hier en daar een kwinkslag. Lees meer…..

Nederlandse landbouw moet duurzamer.

De Nederlandse landbouw moet de belasting van het milieu met schadelijke stoffen serieus verminderen. Gebeurt dat niet dan loopt Nederland het risico zich niet aan internationale milieu- en klimaatverdragen te houden, zoals de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs en de Kaderrichtlijn Water. Lees meer……