February 10, 2017

Over het kennisprogramma

Nederland staat de komende decennia voor grote opgaven op het snijvlak van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke inrichting. Ons land moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. Daarnaast is de Nederlandse doelstelling om de uitstoot van CO2 te beperken tot 49% in 2030. Iedere sector moet daaraan bijdragen. Het verminderen van CO2-uitstoot door veenbodemdaling draagt bij aan het behalen van de doelstelling.

Dat zijn grote opgaven, die nog groter zijn in de Nederlandse veengebieden.

De initiatiefnemers van het kennisprogramma willen de komende jaren meer te weten komen over het gedrag van veenbodems, de relaties tussen bodemdaling, waterbeheer, klimaat en CO2-uitstoot. En ook over ingrepen die (kosten) effectief zijn om te voorkomen dat de bodem van veengebieden nog harder zakt dan nu gebeurt.

In het kennisprogramma staat de vraag centraal wat een doelmatige aanpak van de maatschappelijke opgave is van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van landelijke en stedelijke gebieden waar bodemdaling speelt.

Het kennisprogramma heeft een flyer waarin kort het NKB wordt toegelicht. Download de flyer hier! Ook hardcopy zijn ze beschikbaar. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar info@kennisprogrammabodemdaling.nl, dan sturen wij ze naar u op.

Wilt u meer weten over het proces van veenbodemdaling, kijkt u dan hier.