February 10, 2017

Over NKB

Over het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Veel gebieden in ons land hebben te maken met veenbodemdaling. De gevolgen van bodemdaling op de samenleving zijn groot. In bebouwd gebied is dit financieel uit te drukken in de schade aan woningen, cultureel erfgoed en de schade aan wegen, riolering en overige kabels en leidingen. Voor het voorkomen van toenemende beheerlasten en schade als gevolg van bodemdaling in bebouwd gebied is een omslag nodig in het denken over inrichting, beheer en onderhoud van bestaande en nieuwe woningen en van de openbare ruimte.

In het landelijk veenweidegebied is de melkveehouderij de belangrijkste grondeigenaar die te maken heeft met de gevolgen van bodemdaling. De benodigde lage grondwaterstand voor de bedrijfsvoeringen werkt maaivelddaling in de hand en daarmee ook de emissie van broeikasgassen. Door maaivelddalingen nemen bovendien de ongelijkmatige hoogteverschillen toe wat problemen geeft voor het waterbeheer, de aansluiting op de omliggende infrastructuur, natuur en cultuurhistorische landschapswaarden. Kennisinstellingen geven aan dat er welliswaar data en kaarten zijn, maar dat het nog aan fundamentele inzichten ontbreekt hoe bodemdaling precies werkt.

De opgave draait niet alleen om bodemdaling in de huidige context maar ook om bodemdaling in de context van de toekomstbestendige omgeving. Nederland staat de komende decennia voor grote maatschappelijke opgaven op het snijvlak van klimaat, (zoet)water, wonen, duurzaamheid, kringlooplandbouw en ruimtelijke inrichting. Zowel het landelijk als het stedelijk gebied moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. Daarnaast is de Nederlandse doelstelling om de uitstoot van CO2 te beperken tot 49% in 2030. Deze doelstelling is recent via de Klimaattafel vertaald naar een opgave voor het veenweidegebied van 1 megaton CO2 reductie in 2030.

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling komt voort uit de maatschappelijke opgaven zoals hiervoor beschreven. Binnen de context van het veranderende klimaat, de bijbehorende waterproblematiek en de benodigde omslag in de landbouwsector zijn er in gebieden met bodemdaling grote en urgente uitdagingen op het gebied van wonen en werken, economische vitaliteit, klimaatbestendigheid, landbouw, cultuurhistorie, natuur en gezondheid. Het netwerk laat zien dat er al veel gebeurt op het gebied van samenwerking, onderzoek en pilots. Het veld is echter versnipperd en de samenhang is verre van vanzelfsprekend. Deze samenhang is noodzakelijk om verbanden te leggen en daar zet het NKB zich voor in.

Vanuit deze achtergrond werkt het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. In dat kader is er een inventarisatie gemaakt van lokale en regionale kennisprojecten rondom bodemdaling. Dit heeft geresulteerd in de projectenlijst, die hier te bekijken is.

Wilt u meer weten over het proces van veenbodemdaling, kijkt u dan hier.