February 10, 2017

Over het kennisprogramma

Nederland staat de komende decennia voor grote opgaven op het snijvlak van klimaat, (zoet)waterbeheer en ruimtelijke ordening. Ons land moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. Daarnaast is vanuit het Rijk de doelstelling vastgesteld om de uitstoot van CO2 te beperken tot 49% in 2030. Iedere sector moet daaraan bijdragen. Het verminderen van CO2-uitstoot door veenbodemdaling draagt bij aan het behalen van de doelstelling.

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling komt voort uit deze maatschappelijke opgave. De initiatiefnemers van het kennisprogramma willen de komende jaren meer te weten komen over het gedrag van veenbodems en over de relaties tussen bodemdaling, waterbeheer, klimaat en CO2-uitstoot. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke ingrepen om bodemdaling te vertragen of te remmen (kosten)effectief zijn. Hierbij staat de vraag centraal wat een doelmatige aanpak van de maatschappelijke opgave is van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van landelijke en stedelijke gebieden waar bodemdaling speelt.

Het kennisprogramma heeft een flyer waarin kort het NKB wordt toegelicht. Download de flyer hier! Ontvangt u liever een hardcopy van de flyer? Mail dan naar info@kennisprogrammabodemdaling.nl, dan sturen wij ze naar u op.

Wilt u meer weten over het proces van veenbodemdaling, kijkt u dan hier.