July 6, 2018

Onderwater- en drukdrainage

De deelexpeditie onderwaterdrainage richt zich op het delen van de kennis over onderwaterdrainage en drukdrainage voor overheden en gebruikers (boeren). De deelexpeditie doet dat door het uitwisselen van ervaringen tussen verschillende pilots met onderwaterdrainage en drukdrainage en door kennisbehoeften in beeld te brengen. Vragen die in de deelexpeditie worden gesteld zijn bijvoorbeeld: hoe zorg je voor kwaliteitsborging, wat zijn de effecten van onderwaterdrainage en drukdrainage op de bedrijfsvoering en op broeikasgasemissies en hoe kan de bestaande kennis worden ontsloten?

Lees hier meer over deze expeditie.

Trekker van deze Deelexpeditie is Erik Jansen

Kennisexpeditie 2019

Bij de sessie over onderwater- en drukdrainage bleek dat we al wel veel weten over de werking, maar ook dat regionale verschillen invloed hebben op de effectiviteit. Net als de wijze van aanleg. Beleidsmakers willen echter nu al aan de slag met de uitvoering van maatregelen om klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor is het nog te vroeg; we weten nog niet in welke mate verschillende maatregelen als met waterinfiltratie met drukdrains of onderwaterdrains en natte teelten onder verschillende omstandigheden effectief zijn. Gelukkig is in 2019 het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden gestart. Dat moet komend meer informatie over deze aspecten gaan geven.

 

Resultaten 2018

De deelexpeditie 2018 heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennisdelen, kennishiaten definiëren en kennis ontwikkelen. Dit resultaat is vastgelegd in een factsheet met veelgestelde vragen. De factsheet is hier te bekijken.

Een juiste wijze van aanleg is belangrijk voor het functioneren van onderwaterdrainage. Voor de aanleg van onderwaterdrainage zijn daarom specifieke KIWA-richtlijnen in voorbereiding. In de documenten Aandachtspunten bij de aanleg van onderwaterdrainage en Richtlijnen toepassing onderwaterdrainage wordt vooruitlopend daarop meer technische informatie gegeven over hoe onderwaterdrainage toe te passen en aan te leggen

Deelexpeditie 2019

De deelexpeditie Onderwater- en drukdrainage gaat in 2019 verder met het uitdiepen van kennis over onderwater- en drukdrainage. Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Erik Jansen.