July 6, 2018

Onderwaterdrainage

De deelexpeditie onderwaterdrainage richt zich op het delen van de kennis over onderwaterdrainage en drukdrainage voor overheden en gebruikers (boeren). De Deelexpeditie doet dat door het uitwisselen van ervaringen tussen verschillende pilots met onderwaterdrainage en drukdrainage en kennisbehoeften in beeld te brengen. Vragen die in de Deelexpeditie worden gesteld zijn bijvoorbeeld: hoe zorg je voor kwaliteitsborging, wat zijn de effecten van onderwaterdrainage op de bedrijfsvoering en broeikasgasemissies en hoe ontsluit je de bestaande kennis?

Lees hier meer over deze expeditie.

Trekker van deze Deelexpeditie is Erik Jansen

Eerste bijeenkomst

Op 5 juli is deelexpeditie OWD van start gegaan. Met een gevarieerde groep van zo’n 20 mensen is verkend welke thema’s ‘top of mind’ zijn en dus centraal zullen staan in deze deelexpeditie.

De reden voor de deelnemers om aan te sluiten bij deze deelexpeditie was voornamelijk in kennis en ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk feiten en kennishiaten te benoemen (joint fact finding). Voornamelijk werd gesproken over de effecten van onderwaterdrainage op de bodemdaling en CO2-uitstoot, noodzaak van goede adviezen voor aanleg en onderhoud van onderwaterdrainage en het effect van (regionale) verschillen in veenbodems en (grond)waterhuishouding. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel, waar al volop kennis en ervaringen werden gedeeld. De volgende bijeenkomst zal ingaan op het thema CO2 en vindt plaats op locatie. Begin 2019 zullen de resultaten worden gepubliceerd.