July 17, 2017

Nieuws

Kan lisdodde worden toegepast als bouwmateriaal? Dit filmpje 'wonen in lisdodde' laat het resultaat zien van een verkenning uit de eerste helft van 2019.

Op 9 december 2018 zond het programma Ondernemend Nederland een aflevering uit over het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland. Zowel de pompgestuurde onderwaterdrainage als de lisdoddeteelt komen in beeld. Kijken dus!

Groot onderzoek bodemdaling moet overheden helpen

Een breed wetenschappelijk onderzoek naar bodemdaling moet overheden, burgers en bedrijven  meer informatie geven hoe ze moeten omgaan met bodemdaling. Een breed consortium van universiteiten wil verschillende wetenschappelijke disciplines samenbrengen om het onderzoek naar fundamentele oorzaken van bodemdaling te combineren met de gevolgen van beleidsbeslissingen. Voor het onderzoek is 5 miljoen euro uitgetrokken. Lees meer......

Het Deltaprogramma noemt Bodemdaling

Prinsjesdag bracht goed nieuws voor gemeenten, provincies en waterschappen die te maken hebben met dalende veenbodems. Het Rijk wil overgaan tot het oprichten van een nationaal programma bodemdaling. Lees hier meer..

Artikel: Bodemdaling beheersen; handvatten om meerkosten te beperken

In 2016 bracht het PBL een rapport uit waarin wordt voorgerekend wat de te verwachten schade door bodemdaling in Nederland is: ‘Dalende bodems, stijgende kosten’. Wanneer is het maatschappelijk wenselijk om bodemdaling tegen te gaan en hoeveel kost dat? We introduceren drie handvatten die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om een antwoord op deze vragen te geven.
Lees hierover meer in het artikel van Arend van Woerden (Sweco) en Sien Kok (Deltares) over het project Kosten in beeld.

Nieuwsbrief NKB

De vierde nieuwsbrief van het NKB is verstuurt. Lees hem hier.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar info@kennisprogrammabodemdaling.nl.

Flyers NKB

Het kennisprogramma heeft een nieuwe flyer! In de flyer wordt in het kort het kennisprogramma toegelicht en de deelexpedities worden beschreven.
Download de flyer hier.
Wilt u de flyer liever op papier? Mail dan naar info@kennisprogrammabodemdaling.nl, dan sturen wij ze naar u op.

Nieuwsbrief Veen, Voer en Verder

 

Veen Voer en Verder heeft in oktober een nieuwsbrief verstuurd. Bekijk deze hier.

Gouda stevige stad

Gouda heeft een folder ontwikkeld over de oorzaak en gevolgen van bodemdaling in Gouda en de bodemdalingsaanpak van Gouda. Meer informatie is te vinden op de website van Gouda.

Brochure Bodemdaling en Droogte - Rijkswaterstaat

De bodem vormt letterlijk het fundament van de netwerken die Rijkswaterstaat (RWS) beheert, zoals het hoofdwegennet. Verandering in het bodemsysteem kan tot ernstige schade leiden en zelfs tot het onderbreken van de netwerkfunctie. Een voorbeeld van een dergelijke verandering is bodemdaling. Bij periodes van droogte kan de bodem uitdrogen, dit kan resulteren in oxidatie van organisch materiaal en/of de fysieke compactie (verdichting door ontwatering) van de ondergrond. Bij het proces van oxidatie komen organische deeltjes door grondwaterstanddaling in contact met zuurstof en worden deze daarbij afgebroken. Het volume van de grond neemt dan af met daling tot gevolg. Beide processen leiden tot bodemdaling en dat kan schade als scheurvorming, verzakkingen en een onregelmatig wegdek veroorzaken aan de netwerken. De effecten van droogte op het bodemsysteem en daarmee op het wegennet is het onderwerp van deze Brochure.

Documentaire ‘Het zinkende land’ brengt problematiek veenbodemdaling in beeld

Het congres Heel Holland Zakt 2 (2017) werd afgesloten met een samenvatting in zang. Het nummer 'We zijn aan het zakken', een ludieke samenvatting van de dag, is hiernaast te beluisteren.

De Nederlandse natuur laat meer CO2 los dan ze opneemt en vastlegt

We steken onze koppen in het veen voor bodemdaling

Bodemdaling in veengebieden kost Nederlandse bevolking miljarden

De Provincie Zuid Holland heeft een animatie over veenbodemdaling gemaakt: Bewegen op slappe bodem. Bekijk de animatie hiernaast.