June 4, 2020

Nieuwbouw op slappe bodem

Martine Coevert (gemeente Rotterdam) en Wouter Smit (Provincie Zuid-Holland) namen het initiatief om te starten met de Deelexpeditie Nieuwbouw op slappe bodem. Er ligt een grote bouwopgave en een aanzienlijk deel hiervan zal op slappe bodem moeten plaatvinden. In het verlengde van het convenant Klimaatadaptief Bouwen wordt in deze deelexpeditie nagedacht over de eis(en) die ten aanzien van bodemdaling bij nieuwbouw kunnen worden afgesproken en welke maatregelen daarbij passen.

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Martine Coevert en Wouter Smit.

Activiteiten deelexpeditie Nieuwbouw op Slappebodem

Op 22 september 2020 vond de tweede bijeenkomst plaats van de deelexpeditie Nieuwbouw op Slappe Bodem. Centraal binnen deze deelexpeditie staat de eis voor bodemdaling zoals deze is opgenomen in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland. Deelnemers zijn afgevaardigden van diverse overheden, organisaties en marktpartijen.

In het convenant is voor bodemdaling als doel opgenomen “Bodemdaling in bebouwd gebied blijft beperkt en betaalbaar”. De hieraan gekoppelde minimale eis is “Maatregelen die schade door bodemdaling tegengaan en kosteneffectief zijn over de levensduur van 60 jaar worden in het ontwerp opgenomen”. In de praktijk blijkt dit voor de convenantpartners een moeilijk te hanteren eis. Binnen de deelexpeditie Nieuwbouw op Slappe Bodem wordt met alle deelnemers onderzocht of deze eis kan worden vervangen door (een) beter te hanteren eis(en).

Op 22 september is de groep opgesplitst in drie teams die in twee werksessies (6 en 27 oktober) de huidige eis gaan aanscherpen. Voorwaarden zijn een technische onderbouwing, motivering waarom de eis een verbetering is en maatregelen om aan deze eis te voldoen. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteren de groepen hun resultaat. Voor de winnaar ligt er behalve eeuwige roem ook een leuk aandenken klaar.

Door de diverse samenstelling van de deelnemers merken we dat er vanuit verschillende perspectieven wordt meegedacht en gedacht over het formulieren van eisen. Dat is enerzijds goed voor de discussie want die wordt mede hierdoor levendig gevoerd. Anderzijds belicht het de complexiteit van het formuleren van eisen. We kijken daarom enorm uit naar de laatste bijeenkomst, waarin de groepen de resultaten met elkaar en ons gaan delen!

Nieuwbouw op Slappebodem, hoe dan?

Voor het NKB webinar Bodemdaling in Beeld van 9 juni 2020 zijn Martine Coevert en Wouter Smit aan het woord. Zij geven uitleg over de deelexpeditie Nieuwbouw op Slappe bodem.