6 juli 2018

Natte teelten

De ontwikkeling van natte teelten zou kunnen bijdragen aan het afremmen van bodemdaling. Rond natte teelten leven nog veel vragen. Welke gewassen zijn kansrijk, welke teeltmethoden combineren goede opbrengsten met weinig bodemdaling, en hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen uit natte teelten? Economische factoren spelen ook een rol. Wanneer is dit voldoende rendabel voor een ondernemer, welke regelgeving moet daarvoor worden aangepast en onder welke condities staan financiers open voor dergelijke innovaties? Overheden, financiers en ondernemers hebben behoefte aan objectieve en relevante kennis over natte teelten. In 2018 is de Deelexpeditie Natte Teelten gestart waarin door middel van joint fact finding de benodigde informatie op tafel is gelegd en kennishiaten expliciet zijn gemaakt. De Deelexpeditie heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennis delen, kennishiaten definiëren en kennis ontwikkelen. In 2020 is de Deelexpeditie omgevormd tot een Kennismakelaarschap en is de factsheet geactualiseerd. In 2021 is het Kennismakelaarschap afgerond.

Kennismakelaar voor dit onderwerp was Roelof Westerhof. De factsheet vindt u hier:

Wonen in Lisdodde

PZH is bezig om i.s.m. Org-id/Bureau Verder en  Gerben Nij Bijvank, RVO duurzaam door, gemeente Krimpenerwaard en woningcorporatie Quawonen te komen tot toepassing van lisdodde bouwmateriaal in een showcase (in bouwprojecten/ bergingen van de woningcorporatie).

Dit filmpje laat het resultaat zien van de verkenning die de eerste helft van 2019 gedaan is naar een toepassing van lisdodde als bouwmateriaal.

In deze podcast, 'De plant als verbindende kracht' is te horen wat de tussenstand is van dit project. Er wordt ingezoomd op circulaire systeemverandering. Want, onze aarde is rond, en – dus letterlijk – een circulair systeem. Hans, Jan en Cees werken aan het project ‘Wonen in Lisdodde’, waarin een circulaire ketensamenwerking ontkiemt is en nu door groeit. Binnenkort wordt de lisdodde geoogst waar mee gebouwd gaat worden. Circulair ontwikkelen met de plant als verbindende kracht!
Te horen zijn Hans Slootweg van adviesbureau ORG-ID, Cees Bol van woningcorporatie QuaWonen en Jan Strijker van de Provincie Zuid Holland.