July 6, 2018

Natte teelten

Om bodemdaling te remmen of te verminderen lijken natte teelten een kansrijke alternatief voor veeteelt. Maar wanneer is dit voldoende rendabel voor een ondernemer, welke regelgeving moet daarvoor worden aangepast en onder welke condities staan financiers open voor dergelijke innovaties? Overheden, financiers en ondernemers hebben behoefte aan objectieve en relevante kennis over natte teelten. In deze deelexpeditie wordt in een proces van joint fact finding de benodigde informatie op tafel gelegd en worden kennishiaten expliciet gemaakt. Daarnaast wordt er een langjarige strategie uitgewerkt om natte teelten succesvol te laten zijn, zowel om bodemdaling te reduceren als voor ondernemers een goed alternatief te bieden voor veeteelt.

Trekker van deze Deelexpeditie is Roelof Westerhof

Kennisexpeditie - met rietsnijders de kansen van riet ontdekken

In een gesprek met Wout van de Belt, rietsnijder in Overijssel, verkenden de aanwezigen de overeenkomsten en verschillen tussen de teelt van riet en andere natte teelten zoals lisdodde. De uitkomsten waren verrassend want hoewel we riet altijd associëren met natuurbeheer zijn er goede redenen om de kansen van riet als landbouwgewas te verkennen. Vier punten kwamen naar voren tijdens het gesprek:

1. Er is grote behoefte aan riet en riethandelaren importeren riet: 65- 75% van het riet dat wordt gebruikt komt uit het buitenland. Volgens een artikel in de Volkskrant komt 1/3 van de Nederlandse behoefte inmiddels uit China want dit is goedkoper en ook van goede kwaliteit.

2. Riet groeit onder natte omstandigheden en vormt een wortelmat die steeds dikker wordt. Bodemdaling stopt. We denken dat CO2 wordt vastgelegd en weten nog onvoldoende over methaanproductie door rietvelden.

3. De combinatie van productie van riet met natuurbeheer is mogelijk. Door het oogsten van riet verschraalt het rietland, dit levert op termijn minder riet op maar wel hoger gewaardeerde natuur. Van de Belt haalt nu nog de helft van de productie die zijn vader vroeger van een rietveld haalde. Rietsnijders vinden dat ze vanwege de teruglopende productie en de hogere natuurwaarde wel een hogere beheervergoeding mogen ontvangen.

4. Rietsnijders hebben al veel ervaring met mechanisatie van oogsten en vanwege de groeiwijze van riet levert gebruik van machines minder problemen op dan bij lisdodde.

Deze punten roepen de vraag op of landbouwkundige teelt van riet die is gericht op goede opbrengsten en topkwaliteit kan concurreren met buitenlands riet. Een passend onderwerp voor de deelexpeditie Natte Teelten.

De presentatie kan u hier vinden.

Bijeenkomsten 2019

In 2018 en tijdens de eerste bijeenkomst van 2019 hebben we de factsheet natte teelten ontwikkeld. De ontwikkelingen staan niet stil en op  13 juni vond de tweede bijeenkomst plaats. De resultaten van het project Veen, Voer en Verder stonden centraal. De discussie richtte zich vooral op het ontwikkelen van praktische teeltkennis gericht op de optimale kwaliteit voor de afnemer. Tijdstip  en manier van oogsten waren belangrijke discussiepunten. En wat moet er daarna nog gebeuren (hakselen, scheiden pluim, blad en steel, drogen)? Om hierbij goede keuzes te kunnen maken is kennis nodig van de volgende stap in de productieketen. Dat is onderwerp van de volgende sessie waarin we deze vragen met ontwikkelaars van producten bespreken. Welke manier van telen  en voorbewerken leiden tot optimaal uitgangsmateriaal voor de verwerkers?

In 2018 en begin 2019 was er veel aandacht voor lisdoddeteelt. Dat was logisch vanwege de snelle ontwikkelingen op dat vlak. In 2019 willen we ook verder verbreden door te kijken naar andere teelten. We denken daarbij vooral aan:

  • Veenmos in combinatie met cranberries. Deze combinatie komt in natuurgebieden al voor. Hier liggen kansen om natuurbeheer te combineren met productie.
  • Gras onder natte omstandigheden.
  • Riet.

Tijdens de sessie natte teelten op de Kennisexpeditie Bodemdaling op 28 juni staat riet in het middelpunt. Twee riettelers delen hun ervaringen en aan het eind van de sessie weten we wat we leren van deze grootste en oudste natte teelt.

Resultaten 2018

De deelexpeditie 2018 heeft geresulteerd in een netwerk waarin verschillende partijen kennis delen, kennishiaten definiëren en kennis ontwikkelen. Dit resultaat is vastgelegd in een.  De factsheet is hier te bekijken.