June 18, 2019

Landelijk Meetprogramma Broeikasgassen uit Veen

Met behulp van klimaatgelden is er een landelijk onderzoeksprogramma mogelijk gemaakt waarin de uitstoot van broeikasgassen uit dalende veenbodems gemeten zal gaan worden. Doel van het onderzoek is om meerjarig te meten aan broeikasgasuitstoot uit veen om betere voorspellingen over broeikasgasuitstoot uit verschillende typen veen mogelijk te maken. Ook worden diverse maatregelen bemeten die gericht zijn op het vertragen of remmen van bodemdaling, zoals onderwaterdrainage, drukdrainage en diverse natte teelten.

Voor het onderzoeksprogramma zijn vijf locaties geselecteerd waar reeds onderzoek naar bodemdaling plaatsvindt. De broeikasgasmetingen zullen aan de lopende onderzoeken gekoppeld worden, waar naast broeikasgassen ook andere zaken gemeten worden (effect op waterkwaliteit, biodiversiteit, opbrengst teelt, etc.) Bij de selectie van de onderzoekslocaties is rekening gehouden met diversiteit in bodemopbouw en onderzoeksaspecten.

De geselecteerde onderzoekslocaties zijn Zegveld (Utrecht), het Lage Midden (Friesland), Rouveen (Overijssel), Vlist (Zuid Holland) en Assendelft (Noord-Holland). Ten behoeve van dit Landelijk Meetprogramma is er een uniek samenwerkingsverband  gevormd tussen de volgende onderzoekspartijen: Deltares, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit, en met medewerking van B-ware, Ko van Huissteden en Technische Universiteit Delft.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door o.a. het Rijk, Provinsje Fryslân, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland (IPV), het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), de Regiodeal bodemdaling Groene Hart. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder regie van STOWA.

Het onderzoek start medio 2019. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pui Mee Chan (chan@stowa.nl).