July 1, 2019

Kennisexpeditie 2019

Op 28 juni 2019 vond de tweede kennisexpeditie bodemdaling plaats! Deelnemers werden verwelkomd in Het huis van de stad in Gouda. De dag werd geopend met een plenaire bijeenkomst onder leiding van Geert Roovers (Saxion/ Antea Group). Geert benadrukte het belang van het delen van kennis en gezamenlijk optreden om tot een effectieve aanpak van bodemdaling te komen. Hilde Niezen, voorzitter van het Platform Slappe Bodem en als wethouder bij Gemeente Gouda gastvrouw van de dag, vertelde in gesprek met Geert dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is gekomen voor bodemdaling. Er zijn vele onderzoeken en pilots rondom bodemdaling gestart. Wel is het nog de vraag hoe de uitkomsten op lange termijn structureel geïmplementeerd worden.

Ook vanuit het Rijk komt er steeds meer aandacht. Het Rijk erkent dat de bodemdalingsaanpak ook een rijksopgave is en er wordt geïnvesteerd door het Rijk in verschillende programma’s. Ook in het klimaatakkoord is geld uitgetrokken voor de aanpak van bodemdaling.

Vervolgens gaf Gilles Erkens (Deltares) een toelichting op de Rouveen bodemdalingsmeetsite, een initiatief dat Deltares in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta is gestart. Op 11 percelen in het Overijsselse veenweidegebied is een pilot onderwaterdrainage gestart, waarbij Deltares met vier verschillende methoden de maaivelddaling meet. Gilles presenteerde de meetsite en de eerste resultaten en aansluitend vertelde Hans Pereboom (bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta) waarom de pilot en de metingen belangrijk zijn voor het waterschap.

Tot slot kwam Pui Mee Chan, programmamanager NKB, aan het woord. Pui Mee is als een van de initiatiefnemers vanaf de start betrokken bij het NKB en gaf de deelnemers een inkijkje in wat het NKB tot nu toe bereikt heeft. Er zijn inmiddels ruim 135 partijen betrokken en onlangs werd het NKB genoemd in een kamerbrief.

In 2018 zijn er vanuit het NKB een aantal deelexpedities opgestart, waarin actief kennis over bepaalde onderwerpen wordt gedeeld en kennishouders over de hele keten worden verbonden. In 2019 worden er daarnaast nog drie nieuwe deelexpedities gestart. Ter afsluiting riep Pui Mee alle aanwezigen op om nieuwe projecten en projecten die nog niet in de projectenlijst van het NKB zijn opgenomen vooral aan te melden. De lijst is te vinden op de website van het NKB.

Na het plenaire programma kon men deelnemen aan verschillende bijeenkomsten over de deelexpedities en klommen een aantal aanwezigen op een zeepkist om projecten verder uit te lichten. De dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Het was een succesvolle dag waarin kennis werd uitgewisseld en nieuwe contacten werden opgedaan.

De plenaire presentatie is hier te downloaden.

Lees hier over de deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken.

Lees hier over de deelexpeditie natte teelten.

Lees hier over de deelexpeditie onderwater- en drukdrainage.

Lees hier over de deelexpeditie geo-informatie.

Lees hier over de deelexpeditie governance & economie.

Lees hier over de deelexpeditie broeikasgassen.

Alle foto's zijn via deze link te downloaden (ZIP).

Alles presentaties zijn via deze link te downloaden (ZIP).