July 1, 2019

Bijeenkomsten NKB

Overleggen Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Het doel van de deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Daarnaast zullen de deelnemers in kaart brengen welke vragen er leven rondom broeikasgasuitstoot uit veenweiden en aan welke kennis nog behoefte is. De deelexpeditie wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV).

Data overleggen 2021:

  • 15 maart

Wat kunt u in deze bijeenkomst verwachten:

  • Gilles Erkens, onderzoeker bij Deltares en trekker van het NOBV onderzoeksconsortium, zoomt in op de samenhang tussen bodemdalingsprocessen en broeikasgasemissie in veenweidegebied;
  • Onderzoeker Sanneke van Asselen (Deltares) gaat in op het meten van bodembeweging, verschillende meetmethoden en de eerste meetresultaten en bevindingen;
  • Ramon Hanssen, hoogleraar Geodesie (landmeetkunde) en Satelliet-aardobservatie aan de TU Delft, geeft een toelichting op het gebruik van InSAR in veenweidegebieden;
  • U krijgt een blik achter de schermen bij een bodemmonstername op één van de onderzoekslocaties en een kijkje in het lab bij de bemonstering, veenbeschrijving en samendrukkingsproeven.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Doet u ook mee? Mail naar info@nobveenweiden.nl om de Teams-link te ontvangen.

Kunt u niet live deelnemen aan de Deelexpeditie maar wilt u wel op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief van het NOBV.

Overleggen kennismakelaarschap Natte Teelten


De ontwikkeling van natte teelten zou kunnen bijdragen aan het afremmen van bodemdaling. Rond natte teelten leven nog veel vragen. Welke gewassen zijn kansrijk, welke teeltmethoden combineren goede opbrengsten met weinig bodemdaling? En hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen uit natte teelten. En economische factoren spelen ook een rol.

Deelexpeditie Natte Teelten gestart waarin door middel van joint fact finding de benodigde informatie op tafel is gelegd en kennishiaten expliciet zijn gemaakt. In 2020 is de Deelexpeditie omgevormd tot een Kennismakelaarschap.

Data overleggen 2020:

  • 24 september
  • 03 december

Wilt u ook meepraten over Natte Teelten?
Neem hiervoor contact op met de kennismakelaar voor dit onderwerp: Roelof Westerhof

Overleggen Kennismakelaarschap Innovatieve Ophoogtechnieken

Overheden zoeken nieuwe, meer innovatieve methoden voor het ophogen of stabiliseren van infrastructuur. Slappe bodem leidt tot hoge kosten voor en een verminderde kwaliteit van boven- en ondergrondse infrastructuur en openbare ruimte. Om dit tegen te gaan worden er steeds meer technieken voor ophogen of stabiliseren ontwikkeld. In 2020 is de deelexpeditie overgegaan in een Kennismakelaarschap.

Data overleggen 2020:

De overleggen van dit Kennismakelaarschap zijn openbaar.

Wilt u ook aansluiten ?
Neem dan contact op met de trekkers van dit Kennismakelaarschap, Bernd van den Berg  of Arend van Woerden.

PSB - Vincent Basler

PSB - Vincent Basler

Overleggen Deelexpeditie Actief Grondwaterpeilbeheer

De deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer richt zich op het delen van de kennis over actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied. Dit in de context van het (grotere) systeem van water, bodem en ondergrond. In het bijzonder gaat het om kennis doorwerking van het DPRA onderzoek ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied’ naar én tussen decentrale overheden (voornamelijk gemeenten op slappe bodems).

Data overleggen 2020:

  • 28 september
  • 16 november

Deze overleggen zijn op uitnodiging.

Wilt u ook aansluiten bij de deelexpeditie Actief Grondwaterpeilbeheer?
Neem dan contact op met de trekkers van deze deelexpeditie:  Ariane Tuinenburg-Jansen en Maarten Kuiper.

 

Overleggen Deelexpeditie Geo Informatie

De deelexpeditie geo-informatie gaat probleemgericht en vraaggestuurd aan de slag met de vraag op welke wijze geo-informatie rondom bodemdaling het best kan worden ingezet.

Data overleggen 2020:

Wilt u ook aansluiten bij deze deelexpeditie dan kunt u contact opnemen met de trekkers van deze deelexpeditie Hans van Leeuwen en Don Zandbergen.

Overleggen deelexpeditie Nieuwbouw op slappebodem

Er ligt een grote bouwopgave en een aanzienlijk deel hiervan zal op slappe bodem moeten plaatvinden. In het verlengde van het convenant Klimaat adaptief Bouwen wordt in deze deelexpeditie nagedacht over de eis(en) die ten aanzien van bodemdaling bij nieuwbouw kunnen worden afgesproken en welke maatregelen daarbij passen.

Data overleggen 2020:

De overleggen van deze deelexpeditie zijn openbaar.

Wilt u ook aansluiten bij deze deelexpeditie?
Neem dan contact op moet de trekkers van deze Deelexpeditie  Martine Coevert of Wouter Smit 

Overleggen Kennismakelaarschap Onderwater- en drukdrainage

Het Kennismakelaarschap Onderwater- en drukdrainage richt zich op het delen van de kennis over onderwaterdrainage en drukdrainage voor overheden en gebruikers (boeren).

In 2020 is de Deelexpeditie omgevormd tot Kennismakelaarschap.

Data overleggen 2020:

  • 4 september 2020, 9.30-15.30 uur

Deze overleggen zijn alleen op uitnodiging te bezoeken.

Heeft u vragen over dit kennismakelaarschap, neem dan contact op met kennismakelaar Erik Jansen

WEBINAR NKB 29 JUNI 2020: DEELEXPEDITIE BROEIKASGASSEN VEENWEIDEN

Op 29 juni organiseerde het NKB samen met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) de online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Wat waren de onderwerpen in dit webinar?

- Pui Mee Chan (Deelexpeditieleider / Programmaleider NOBV) gaf vanuit de studio een toelichting op de achtergrond en doelstellingen van het NOBV;

- Gilles Erkens (Deltares / Trekker onderzoeksconsortium NOBV) was aanwezig om meer te vertellen over de meetlocaties, methoden en maatregelen;

- NKB-kennismakelaars Erik Jansen (Waterinfiltratiesystemen) en Roelof Westerhof (Natte teelten) waren er om vragen te beantwoorden over deze onderwerpen;

- Via minivlogs kregen de kijkers een blik in het veld bij verschillende onderzoekslocaties;

Het webinar was interactief waarbij live via chat vragen konden worden gesteld aan de sprekers.

De presentatie van dit webinar is hier te bekijken.

Wilt u het webinar terugkijken? Klik dan hier.

Op de hoogte blijven van het NOBV? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief!

Webinar NKB 9 juni 2020, Het NKB ging live!

Op 9 juni organiseerde het NKB van 12:30-14:00 uur een webinar over stedelijk gebied: Bodemdaling in beeld. Met onder meer een kijkje achter de schermen
bij het NKB-uitvoeringsteam, updates vanuit de deelexpedities Innovatieve ophoogtechnieken, Nieuwbouw en Geo-informatie en een live chatsessie.

Wat waren de onderwerpen van ‘Bodemdaling in beeld in stedelijk gebied’?

- NKB update door het uitvoeringsteam Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Bijpraten over de actuele ontwikkelingen van NKB;

- Don Zandbergen en Hans van Leeuwen, deelexpeditieleiders Geo-informatie, gaven ons een kijkje in de praktijk van Geo-informatie in stedelijk gebied; 

- Martine Coevert en Wouter Smit, deelexpeditieleiders Nieuwbouw NKB, gingen in op de complexe opgave van Nieuwbouwprojecten in combinatie met bodemdalingsopgave;

- Arend van Woerden, deelexpeditieleider Innovatieve ophoogtechnieken vertelde ons op locatie Kamerik over de uitbreiding van de monitoring van proefvakken.

Het webinar was interactief waarbij u live via chat uw vragen of opmerkingen kon geven.
De vragen en antwoorden worden binnenkort op deze pagina vermeld.

Wilt u de presentatie Bodemdaling in beeld_9 juni 2020_def-3 bekijken?

Wilt u het webinar terugkijken?

Kennisexpeditie NKB 2019

Op 28 juni 2019 vond de tweede kennisexpeditie bodemdaling plaats! Deelnemers werden verwelkomd in Het huis van de stad in Gouda. De dag werd geopend met een plenaire bijeenkomst onder leiding van Geert Roovers (Saxion/ Antea Group). Geert benadrukte het belang van het delen van kennis en gezamenlijk optreden om tot een effectieve aanpak van bodemdaling te komen. Hilde Niezen, voorzitter van het Platform Slappe Bodem en als wethouder bij Gemeente Gouda gastvrouw van de dag, vertelde in gesprek met Geert dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is gekomen voor bodemdaling. Er zijn vele onderzoeken en pilots rondom bodemdaling gestart. Wel is het nog de vraag hoe de uitkomsten op lange termijn structureel geïmplementeerd worden.

Ook vanuit het Rijk komt er steeds meer aandacht. Het Rijk erkent dat de bodemdalingsaanpak ook een rijksopgave is en er wordt geïnvesteerd door het Rijk in verschillende programma’s. Ook in het klimaatakkoord is geld uitgetrokken voor de aanpak van bodemdaling.

Vervolgens gaf Gilles Erkens (Deltares) een toelichting op de Rouveen bodemdalingsmeetsite, een initiatief dat Deltares in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta is gestart. Op 11 percelen in het Overijsselse veenweidegebied is een pilot onderwaterdrainage gestart, waarbij Deltares met vier verschillende methoden de maaivelddaling meet. Gilles presenteerde de meetsite en de eerste resultaten en aansluitend vertelde Hans Pereboom (bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta) waarom de pilot en de metingen belangrijk zijn voor het waterschap.

Tot slot kwam Pui Mee Chan, programmamanager NKB, aan het woord. Pui Mee is als een van de initiatiefnemers vanaf de start betrokken bij het NKB en gaf de deelnemers een inkijkje in wat het NKB tot nu toe bereikt heeft. Er zijn inmiddels ruim 135 partijen betrokken en onlangs werd het NKB genoemd in een kamerbrief.

In 2018 zijn er vanuit het NKB een aantal deelexpedities opgestart, waarin actief kennis over bepaalde onderwerpen wordt gedeeld en kennishouders over de hele keten worden verbonden. In 2019 worden er daarnaast nog drie nieuwe deelexpedities gestart. Ter afsluiting riep Pui Mee alle aanwezigen op om nieuwe projecten en projecten die nog niet in de projectenlijst van het NKB zijn opgenomen vooral aan te melden. De lijst is te vinden op de website van het NKB.

Na het plenaire programma kon men deelnemen aan verschillende bijeenkomsten over de deelexpedities en klommen een aantal aanwezigen op een zeepkist om projecten verder uit te lichten. De dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Het was een succesvolle dag waarin kennis werd uitgewisseld en nieuwe contacten werden opgedaan.

De plenaire presentatie is hier te downloaden.

Lees hier over de deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken.

Lees hier over de deelexpeditie natte teelten.

Lees hier over de deelexpeditie onderwater- en drukdrainage.

Lees hier over de deelexpeditie geo-informatie.

Lees hier over de deelexpeditie governance & economie.

Lees hier over de deelexpeditie broeikasgassen.

Alle foto's zijn via deze link te downloaden (ZIP).

Alles presentaties zijn via deze link te downloaden (ZIP).