March 1, 2021

Handreiking adaptief monitoringplan

Investeringen in de openbare ruimte zijn kostbaar. Na aanleg worden systemen vaak onvoldoende gemonitord en daardoor is er weinig sprake van een lerend proces bij gemeenten waardoor keuzes uit het verleden bijgesteld kunnen worden. Vanuit dit uitganspunt is het doel van deze deelexpeditie het ontwikkelen van een handreiking voor het opstellen van adaptief monitoringplan van bodemdalingmaatregelen. Kennis over de werking en resultaten van aangelegde systemen draagt bij aan het onderbouwen en optimaliseren van beleids- en investeringskeuzes en geeft houvast bij begeleiding van de uitvoering. De bevindingen worden vastgelegd in een praktische handreiking. Deze deelexpeditie wordt in 2021 opgestart in samenwerking met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.