May 3, 2019

Geo-informatie

De deelexpeditie geo-informatie gaat probleemgericht en vraaggestuurd aan de slag met de vraag op welke wijze geo-informatie rondom bodemdaling het best kan worden ingezet. Dit eerste jaar van de deelexpeditie staat in het teken van het in kaart brengen van de behoefte van betrokken stakeholders: wat kan de functie zijn van geo-informatie van de verschillende fasen van de cyclus van de 6Ms in de (beheer) praktijk? Daarvoor zullen vanuit de praktijk cases worden behandeld over matching van informatie behoeften met bestaande en nog ontbrekende geo-informatie.

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Hans van Leeuwen en Don Zandbergen.

 

Activiteiten Deelexpeditie Geo-informatie

Op 17-9-2020 verzorgde deze deelexpeditie een presentatie op het gebied van Geo-Data tijdens het Risk Congres Lokaal Bestuur. In deze presentatie werd geo-data in het bebouwd gebied benadrukt en hoe we met die data tot betrouwbare modellen komen voor het inschatten van funderingsproblematiek.
Een belangrijke dataset daarvoor is de bodemdaling. Daarmee is een mooie relatie gelegd naar de deelexpeditie geo-data NKB.

Presentatie

 

 

 

 

 

Voor het NKB webinar Bodemdaling in Beeld van 9 juni 2020 werd er een filmpje opgenomen waarin Hans van Leeuwen en Don Zandbergen uitleg geven over de deelexpeditie Geo-informatie.

 

Kennisexpeditie 2019 - terugblik op de workshop

Er was een flinke groep geïnteresseerden, met veel deelnemers, werkzaam bij gemeenten. Heel aardig om eens te toetsen hoe ver het publiek al is in het inschatten van hun eigen behoefte aan bodemdalingsinfo: wat hebben ze eigenlijk nodig aan info en waarvoor dan precies? Dat blijkt nog wel lastig te concretiseren: waar wil je welke bodemdalingsinfo nou exact voor gebruiken? Maar het is wel een belangrijke vraag, omdat je daardoor ook veel beter kunt omschrijven welke info je nodig hebt. Een aantal deelnemers bleek daarin nog wel zoekende. Soms leidt dat tot de aanname dat je simpelweg gebaat bent bij alle en zo gedetailleerd mogelijke info. Daar kan wel een prijskaartje aan hangen natuurlijk en de vraag is of er dan toch niet achteraf nog iets aan info mist.

Er waren ook veel vragen waren over de klimaat Schade Schatter: de bodemdaling en klimaateffecten zijn voor de doelgroep onderling nauw verbonden. Goed om bij deze punten stil te blijven staan. Dat willen we onder andere doen met Rotterdam en met het project DNA van de stad. Daarnaast volgde een goede discussie (zonder oplossing) over hoe en in welke vorm/boodschap de bodemdalings-informatie richting de burger gecommuniceerd moet worden. Het was een nuttige en leuk om over al deze zaken door te praten met elkaar. Ook fijn dat een flink aantal deelnemers betrokken wil blijven bij de ontwikkelingen op dit vlak!

De presentatie is hier te vinden.