May 3, 2019

Geo-informatie

De deelexpeditie geo-informatie gaat probleemgericht en vraaggestuurd aan de slag met de vraag op welke wijze geo-informatie rondom bodemdaling het best kan worden ingezet. Dit eerste jaar van de deelexpeditie staat in het teken van het in kaart brengen van de behoefte van betrokken stakeholders: wat kan de functie zijn van geo-informatie van de verschillende fasen van de cyclus van de 6Ms in de (beheer) praktijk? Daarvoor zullen vanuit de praktijk cases worden behandeld over matching van informatie behoeften met bestaande en nog ontbrekende geo-informatie.

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Hans van Leeuwen.

Deelexpeditie 2019

In 2019 zal deze deelexpeditie starten. Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Hans van Leeuwen.