April 12, 2017

Financiers

Het NKB wordt gefinancierd door het Platform Slappe Bodem, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Platform Slappe Bodem werkt aan het onder controle krijgen van de gevolgen van bodemdaling, bijvoorbeeld door het stimuleren van innovatieve oplossingen en het delen van kennis. Het platform is er voor overheden maar werkt nauw samen verschillende met kennisinstellingen en marktpartijen. >Meer informatie

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Een van die opgaven is het peilbeheer in veengebieden in relatie tot bodemdaling. >Meer informatie 

Provincie Zuid-Holland wil de kennis en bewustwording over de gevolgen van bodemdaling voor de diverse gebieden in heel Zuid-Holland vergroten,. In dat kader worden passende handelingsperspectieven ontwikkeld en in beeld gebracht.. Het omgaan met bodemdaling vergt een integrale blik en aanpak over gebieden en sectoren heen. De provincie zoekt daarom samenwerking met externe partijen en partners. Deze ambitie heeft zich vertaald in het Programma Bodemdaling 2016 - 2019. >Meer informatie.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De dienst ontwikkelt en beheert de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren en zet in op een duurzame leefomgeving. >Meer informatie

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) omschrijft de rol van erfgoed in de samenleving van de toekomst. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Met specialistische kennis over de geschiedenis van onze omgeving brengt het RCE een verbinding tot stand tussen erfgoed, beleid en praktijk. >Meer informatie

Het Veenweiden Innovatiecentrum en de kennisinstellingen Deltares, TNO, WUR, Universiteit Utrecht en TU Delft dragen als partners bij aan het kennisprogramma.