April 12, 2017

Financiers

Het eerste jaar van het programma wordt gefinancierd door het Platform Slappe Bodem, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

PSB Het Platform Slappe Bodem werkt aan het onder controle krijgen van de gevolgen van bodemdaling,bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen en het delen van kennis. Het platform is er voor overheden. We werken daarbij nauw samen met kennisinstellingen en marktpartijen. >Meer informatie

PSBDe Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Een zo’n opgave is het peilbeheer in veengebieden in relatie tot bodemdaling. >Meer informatie

PSBDe provincie Zuid-Holland wil de kennis en bewustwording over de gevolgen van bodemdaling voor de diverse gebieden in heel Zuid-Holland vergroten, en de daarbij passende handelingsperspectieven in beeld brengen en helpen ontwikkelen. Het omgaan met bodemdaling vergt een integrale blik en aanpak over gebieden en sectoren heen. De provincie wil hier aan werken samen met externe partijen en partners. Deze ambitie heeft zich vertaald in het Programma Bodemdaling 2016 – 2019. >Meer informatie.

Rijkswaterstaat, is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De dienst ontwikkelt en beheert de rijkswegen,RWS rijksvaarwegen en rijkswateren en zet in op een duurzame leefomgeving. >Meer informatie

De kennisinstellingen Deltares, TNO, WUR, Universiteit Utrecht en TU Delft dragen als partners bij aan het kennisprogramma.