May 2, 2018

Voorstellen

Pui Mee Chan

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Pui Mee is medetrekker en initiatiefnemer van het NKB. Voor het NKB heeft zij voor de landelijk gebied de projecteninventarisatie uitgevoerd. Daarnaast is zij secretaris van de werkgroep Veen en Waterbeheer van de STOWA. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een inhoudelijke focus, gericht op goed onderbouwde kennis en de vertaling van deze kennis naar de praktijk.

p.chan@kennisprogrammabodemdaling.nl

Robert van Cleef

NKB || Coördinator Deelexpeditie innovatieve ophoogtechnieken
Robert is mede trekker en initiatiefnemer van het NKB en geeft vorm aan de Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken. Ook is hij onafhankelijk trekker van de coalitie stevige stad op slappe bodem in en rond Gouda. Robert voelt zich thuis in zowel inhoudelijke als meer procesmatige projecten. Idealiter komt dit samen in complexe maatschappelijke uitdagingen zoals bodemdaling.

r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl

Bernardien Tiehatten

Secretaris NKB
Bernardien is zowel inhoudelijk als ondersteunend betrokken bij het kennisprogramma. De projectendatabase is door Bernardien opgezet. Naast het NKB, werkt ze aan bodem(daling)gerelateerde programma’s, zoals het Kennis- en innovatieprogramma Bodem (KIBO) en het UP Bodem en Ondergrond. Bernardien is programmasecretaris van het Innovatie-programma Veen Noord-Holland.

b.tiehatten@kennisprogrammabodemdaling.nl

Rienske Zegwaard

Communicatie NKB en PSB
Rienske Zegwaard, strategisch communicatie advies & events. Helpt mensen en organisaties kernachtig bezig te zijn en tastbare vertaalslagen te maken, zodat de rest van Nederland ook ervaart waar we mee bezig zijn. ‘Door kennis te delen vermenigvuldig je’ ; ook bij de bodemdalingsopgave nut ik graag de drive, kennis en kunde van dit netwerk tot op de bodem toe uit.

r.zegwaard@kennisprogrammabodemdaling.nl

Roelof Westerhof

Coördinator deelexpeditie Natte teelten
Bodemdaling is deel van de vraag: hoe produceren we voedsel, water en energie terwijl we ook ruimte overhouden om te genieten van landschap en natuur. En het vermogen ontwikkelen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Ik wil bereiken dat we bodemdaling in deze context ‘met beleid’ aanpakken.

r.westerhof@kennisprogrammabodemdaling.nl

Erik Jansen

Coördinator Deelexpeditie Onderwaterdrainage
Erik Jansen is zelfstandig adviseur, werkzaam bij het Veenweiden Innovatiecentrum en Projectleider Veenweiden bij gebiedscommissie Utrecht-West. Voor mij is de expeditie geslaagd als de meeste vragen over onderwaterdrainage zijn beantwoord en de discussie over de toepassing met breed gedragen feiten wordt gevoerd. Daarvoor moet de informatie voor alle belanghebbenden toegankelijk en begrijpelijk zijn.

e.jansen@kennisprogrammabodemdaling.nl

Welmoed Visser

Coördinator deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken
Welmoed is mede trekker van de Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken. Al diverse jaren werkt zij aan innovaties om de gevolgen voor bodemdaling in de openbare ruimte te beperken. Zodat de directe woonomgeving voor inwoners langere tijd kwalitatief op orde en betaalbaar blijft. Het verbinden van de civiele techniek, beleid en politiek is hierin een belangrijke sleutel.

w.visser@kennisprogrammabodemdaling.nl

Corné Lugtenburg

Stagair NKB
Corné Lugtenburg is student internationaal land- en waterbeheer (WUR). Als stagiair gaat Corné de komende tijd de projectendatabase uitbreiden en aanvullen en gaat hij zich bezighouden met het analyseren van deze data. Corné vindt het belangrijk om hierbij zowel academische informatie, alsook kennis en ervaring uit het veld te combineren.

c.lugtenburg@kennisprogrammabodemdaling.nl