May 2, 2018

NKB-Team

Pui Mee Chan

Coördinator uitvoeringsteam NKB – landelijk gebied
Pui Mee is medetrekker en initiatiefnemer van het NKB. Voor het NKB heeft zij voor de landelijk gebied de projecteninventarisatie uitgevoerd. Daarnaast is zij secretaris van de werkgroep Veen en Waterbeheer van de STOWA. Haar werkwijze wordt gekenmerkt door een inhoudelijke focus, gericht op goed onderbouwde kennis en de vertaling van deze kennis naar de praktijk.

p.chan@kennisprogrammabodemdaling.nl

Robert van Cleef

Coördinator uitvoeringsteam NKB – stedelijk gebied
Robert is mede trekker en initiatiefnemer van het NKB en focust zich op het stedelijk gebied. Ook is hij onafhankelijk trekker van de coalitie stevige stad op slappe bodem in en rond Gouda. Robert voelt zich thuis in zowel inhoudelijke als meer procesmatige projecten. Idealiter komt dit samen in complexe maatschappelijke uitdagingen zoals bodemdaling.

r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl

Bernardien Tiehatten

Coördinator uitvoeringsteam NKB – secretaris
Bernardien is zowel inhoudelijk als ondersteunend betrokken bij het kennisprogramma. De projectendatabase is door Bernardien opgezet. Naast het NKB, werkt ze aan bodem(daling)gerelateerde programma’s, zoals het Kennis- en innovatieprogramma Bodem (KIBO) en het UP Bodem en Ondergrond. Bernardien is programmasecretaris van het Innovatie-programma Veen Noord-Holland.

b.tiehatten@kennisprogrammabodemdaling.nl

Simone Abel

Communicatie NKB
Simone Abel, management- en evenement ondersteuner bij Abel-Office, ondersteunt het NKB bij de nieuwsbrieven en bij het organiseren van de Kennisexpeditie en de jaarlijkse congressen voor het Platform Slappebodem. ‘Ik ben al een aantal jaren betrokken bij het Platform Slappebodem en volg de bodemdalingsproblematiek op de voet’.

info@kennisprogrammabodemdaling.nl

Rienske Zegwaard

Communicatie NKB en PSB
Rienske Zegwaard, strategisch communicatie advies & events. Helpt mensen en organisaties kernachtig bezig te zijn en tastbare vertaalslagen te maken, zodat de rest van Nederland ook ervaart waar we mee bezig zijn. ‘Door kennis te delen vermenigvuldig je’ ; ook bij de bodemdalingsopgave nut ik graag de drive, kennis en kunde van dit netwerk tot op de bodem toe uit.

r.zegwaard@kennisprogrammabodemdaling.nl

Erik Jansen

Coördinator Deelexpeditie Onderwaterdrainage
Erik is zelfstandig adviseur en werkzaam bij het Veenweiden Innovatiecentrum. Voor mij is de expeditie geslaagd als de meeste vragen over onderwaterdrainage zijn beantwoord en de discussie over de toepassing met breed gedragen feiten wordt gevoerd. Daarvoor moet de informatie voor alle belanghebbenden toegankelijk en begrijpelijk zijn.

e.jansen@kennisprogrammabodemdaling.nl

Roelof Westerhof

Coördinator deelexpeditie Natte teelten
Bodemdaling is deel van de vraag: hoe produceren we voedsel, water en energie terwijl we ook ruimte overhouden om te genieten van landschap en natuur. En het vermogen ontwikkelen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Ik wil bereiken dat we bodemdaling in deze context ‘met beleid’ aanpakken.

r.westerhof@kennisprogrammabodemdaling.nl

Martine Coevert

Coördinator Deelexpeditie Governance & economie
Martine Coevert is adviseur bodemdaling bij de gemeente Rotterdam en zelfstandig adviseur aanpak funderingsproblematiek. De deelexpeditie bundelt kennis en ervaring voor de aanpak van bodemdaling in stedelijk gebied. Technische oplossingen worden gerelateerd aan socio-economische en socio-technische raakvlakken.

m.coevert@rotterdam.nl – 06-13819575

Arend van Woerden

Coördinator Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken
Om klimaatbestendig te worden moet Nederland ook om leren gaan met de bodemdalingsproblematiek. Als specialist klimaatadaptatie zet Arend zich in om juist op dit thema oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Arend werkt voor Sweco, is beleidsadviseur voor gemeente Woerden en medetrekker van de Deelexpeditie Innovatieve Ophoogtechnieken.

a.vanwoerden@kennisprogrammabodemdaling.nl

Hans van Leeuwen

Coördinator Deelexpeditie Geo-Informatie
Hans van Leeuwen is bodemkundige en zelfstandig adviseur en leidt oa het SAT-WATER programma bij de STOWA en is (inter)nationaal netwerker voor bedrijven en instellingen voor geo-Informatie, water & klimaat. In deze deelexpeditie werkt hij samen met Pim en wordt met betrekking tot functioneel gebruik van bodem getracht om op beheer, beleid en bestuurlijk niveau partijen te verbinden.

h.vanleeuwe@kennisprogrammabodemdaling.nl

Welmoed Visser

Regio Deal bodemdaling Groene Hart
Welmoed werk al diverse jaren aan innovaties om de gevolgen voor bodemdaling in de openbare ruimte te beperken. Zodat de directe woonomgeving voor inwoners langere tijd kwalitatief op orde en betaalbaar blijft. Het verbinden van de civiele techniek, beleid en politiek is hierin een belangrijke sleutel.

Bernd van den Berg

Coördinator Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken
Bernd is beleidsadviseur bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Hij zag keer op keer innovaties stuk lopen op wetgeving en maakt zich daarom nu hard om juridische barrières te slechten. Denken in mogelijkheden, in plaats van belemmeringen! Bernd was één van de initiatiefnemers van de Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken en inmiddels medetrekker.

b.vandenberg@kennisprogrammabodemdaling.nl

Pim de Waard

Coördinator Deelexpeditie Geo-Informatie
Pim is adviseur Stedelijke ontwikkelingen leefbaarheid bij de RvO Nederland. Hij houdt zich al een aantal jaar bezig met kennisontwikkeling en -deling rond funderings-problematiek. Deze deelexpeditie, waarin hij samenwerkt met Hans, werkt aan een functioneel gebruik van bodem- en geo-informatie om op beheers, beleids en bestuurlijk niveau partijen en kennis te verbinden en te versterken.

p.dewaard@kennisprogrammabodemdaling.nl

Job Corver

Stagiair NKB – stedelijk gebied
Job Corver is als stagiair betrokken bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling voor het uitbreiden van de projectendatabase in het stedelijk gebied,. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de kennis en kennishiaten van bodemdaling in stedelijk gebied. Job is tweedejaars Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management aan de Haagse Hogeschool.

j.f.corver@kennisprogrammabodemdaling.nl