May 2, 2018

NKB-Team

Robert van Cleef

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Robert is mede trekker en initiatiefnemer van het NKB en focust zich op het stedelijk gebied. Ook is hij onafhankelijk trekker van de coalitie stevige stad op slappe bodem in en rond Gouda. Robert voelt zich thuis in zowel inhoudelijke als meer procesmatige projecten. Idealiter komt dit samen in complexe maatschappelijke uitdagingen zoals bodemdaling.

r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl

Bernardien Tiehatten

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Bernardien is mede trekker van het NKB. Ze heeft voor het landelijk gebied de projecteninventarisatie uitgevoerd. Naast het NKB, werkt ze aan programma’s zoals het Innovatie-programma Veen Noord-Holland en is zij secretaris van de STOWA werkgroep Veen en Waterbeheer. Bernardien heeft een inhoudelijke focus en richt zich op de verbinding tussen kennisontwikekling en praktijk.

b.tiehatten@kennisprogrammabodemdaling.nl

Welmoed Visser

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Welmoed is medetrekker van het NKB. Ze werkt al meer dan 15 jaar aan innovaties om de gevolgen voor bodemdaling te beperken. Als programmamanager Regio Deal bodemdaling Groene Hart lukte het om de verbinding tussen diverse ministeries en regionale en lokale overheden te vertalen naar een kennisprogramma. Deze netwerk- en verbindingsrol gaat ze ook inzetten voor het NKB.

w.visser@kennisprogrammabodemdaling.nl

Simone Abel

Communicatie NKB
Simone Abel, management- en evenement ondersteuner bij Abel-Office, ondersteunt het NKB bij de nieuwsbrieven en bij het organiseren van de Kennisexpeditie en de jaarlijkse congressen voor het Platform Slappebodem. ‘Ik ben al een aantal jaren betrokken bij het Platform Slappebodem en volg de bodemdalingsproblematiek op de voet’.

info@kennisprogrammabodemdaling.nl

Rienske Zegwaard

Communicatie NKB en PSB
Rienske Zegwaard, strategisch communicatie advies & events. Helpt mensen en organisaties kernachtig bezig te zijn en tastbare vertaalslagen te maken, zodat de rest van Nederland ook ervaart waar we mee bezig zijn. ‘Door kennis te delen vermenigvuldig je’ ; ook bij de bodemdalingsopgave nut ik graag de drive, kennis en kunde van dit netwerk tot op de bodem toe uit.

r.zegwaard@kennisprogrammabodemdaling.nl

Erik Jansen

Coördinator Deelexpeditie Onderwaterdrainage
Erik is zelfstandig adviseur en werkzaam bij het Veenweiden Innovatiecentrum. Voor Erik is de expeditie geslaagd als de meeste vragen over onderwaterdrainage zijn beantwoord en de discussie over de toepassing met breed gedragen feiten wordt gevoerd. Daarvoor moet de informatie voor alle belanghebbenden toegankelijk en begrijpelijk zijn.

e.jansen@kennisprogrammabodemdaling.nl

Pui Mee Chan

Coördinator Deelexpeditie Broeikasgassen
Pui Mee is programmacoördinator bij het Nationaal Onderzoek Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Ze coördineert deze deelexpeditie om kennis uit het NOBV te delen. Pui Mee heeft een inhoudelijke focus, gericht op goed onderbouwde kennis en de vertaling van deze kennis naar de praktijk.

p.chan@kennisprogrammabodemdaling.nl

Martine Coevert

Coördinator Deelexpeditie Governance & economie
Martine Coevert is adviseur bodemdaling bij de gemeente Rotterdam en zelfstandig adviseur aanpak funderingsproblematiek. De deelexpeditie bundelt kennis en ervaring voor de aanpak van bodemdaling in stedelijk gebied. Technische oplossingen worden gerelateerd aan socio-economische en socio-technische raakvlakken.

m.coevert@rotterdam.nl – 06-13819575

Arend van Woerden

Coördinator Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken
Om klimaatbestendig te worden moet Nederland ook om leren gaan met de bodemdalingsproblematiek. Als specialist klimaatadaptatie zet Arend zich in om juist op dit thema oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Arend werkt voor Sweco, is beleidsadviseur voor gemeente Woerden en medetrekker van de Deelexpeditie Innovatieve Ophoogtechnieken.

a.vanwoerden@kennisprogrammabodemdaling.nl

Hans van Leeuwen

Coördinator Deelexpeditie Geo-Informatie
Hans van Leeuwen is bodemkundige en zelfstandig adviseur en leidt oa het SAT-WATER programma bij de STOWA en is (inter)nationaal netwerker voor bedrijven en instellingen voor geo-Informatie, water & klimaat. In deze deelexpeditie werkt hij samen met Pim en wordt met betrekking tot functioneel gebruik van bodem getracht om op beheer, beleid en bestuurlijk niveau partijen te verbinden.

h.vanleeuwe@kennisprogrammabodemdaling.nl

Bernd van den Berg

Coördinator Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken
Bernd is beleidsadviseur bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Hij zag keer op keer innovaties stuk lopen op wetgeving en maakt zich daarom nu hard om juridische barrières te slechten. Denken in mogelijkheden, in plaats van belemmeringen! Bernd was één van de initiatiefnemers van de Deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken en inmiddels medetrekker.

b.vandenberg@kennisprogrammabodemdaling.nl

Roelof Westerhof

Coördinator deelexpeditie Natte teelten
Bodemdaling is deel van de vraag: hoe produceren we voedsel, water en energie terwijl we ook ruimte overhouden om te genieten van landschap en natuur. En het vermogen ontwikkelen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Ik wil bereiken dat we bodemdaling in deze context ‘met beleid’ aanpakken.

r.westerhof@kennisprogrammabodemdaling.nl