April 8, 2020

Coalitie Stevige Steden

In oprichting: Coalitie Stevige Steden

De Goudse Coalitie Stevige Stad heeft onder aanvoering van de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland de ambitie om zich om te vormen naar een Coalitie Stevige Steden. De Coalitie Stevige Steden richt zich op het verbinden en versterken van complexe en innovatieve projecten op het gebied van stedelijke bodemaling in geheel Nederland.

Tijdens een heisessie begin maart heeft een groot aantal organisaties de intentie uitgesproken zich langjarig als partner aan de Coalitie Stevige Steden te willen verbinden. Er wordt nu hard gewerkt aan het realiseren van de Coalitie Stevige Steden.

 De opgave
Bodemdaling in steden is een grote maatschappelijke uitdaging; kosten en overlast nemen steeds verder toe. Het PBL raamt de extra kosten voor herstel en onderhoud van stedelijke infrastructuur op € 5,2 miljard tot 2050. De kosten voor particulieren als gevolg van schade aan funderingen worden geschat op € 16 miljard. Schade door bodemdaling in stedelijk gebied bedreigt de economische vitaliteit van de stad, maar ook het erfgoed in historische kernen.

 Naar een Coalitie Stevige Steden
Een netwerk dat zich uitsluitend richt op bodemdaling in stedelijk gebied en erfgoed en monumenten ontbreekt. In 2014 is onder aanvoering van de Gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland de Coalitie Stevige Stad op Slappe Bodem opgericht. Het succes van de aanpak in Gouda is aanleiding om de verbreding te zoeken naar een Coalitie Stevige Steden. Deze:

  • verbindt en versterkt complexe en innovatieve projecten op het gebied van bodemdaling in stedelijk gebied;
  • biedt organisaties die bij deze projecten betrokken zijn een klankbord, (ervarings)kennis en toegang tot relevante netwerken;
  • is een samenwerking van ambitieuze overheden, kennisinstellingen en belangenorganisaties.

Samenstelling
De Coalitie Stevige Steden is een samenwerking van ambitieuze overheden, kennisinstellingen en belangenorganisaties. De leden van de coalitie nemen deel omdat zij vanuit hun eigen doelstelling belang hebben bij het versterken van hun kennis en netwerk op het gebied van stedelijke bodemdaling.

Projecten
Voor een vliegende start staan de volgende drie projecten direct op de agenda:

  1. Vervolg ‘Kaderplan Bodemdaling Binnenstad’.a. onderzoek naar: de gevolgen van toenemende hoogteverschillen in de stad, ondersteuning van eigenaar-bewoners en het verder verminderen van wateroverlast.
  2. Toolbox bodemdaling historische steden. In dit Regiodeal project worden handelingsperspectieven en aanpak voor de Goudse binnenstad vertaald naar een bredere toepasbaarheid voor bebouwd gebied in Nederland.
  3. Kennis- en belevingscentrum bodemdaling. In dit centrum komt de kennis over bodemdaling samen voor wetenschappers, professionals, studenten en burgers.

Contact
Als u meer wilt weten over de Coalitie Stevige Steden in oprichting, neem dan contact op met Robert van Cleef: rvancleef@sterkconsulting.nl / 06 – 4304 8381.