May 2, 2018

Deelexpedities

Het kennisprogramma heeft zich de afgelopen jaren ingezet om verschillende lokale en regionale kennisprojecten te inventariseren. Deze inventarisatie geeft een overzicht van de kennis rondom bodemdaling die reeds vergaard is en die nog in ontwikkeling is en wordt gebruikt om kennis en kennishouders te verbinden. De projecten in deze projectenlijst zijn geanalyseerd om het inzicht in de samenhang van de projecten te vergroten en om kennishiaten te identificeren. Op basis van de analyse is ervoor gekozen een aantal onderwerpen in de vorm van deelexpedities verder uit te diepen. In 2018 is gestart met drie deelexpedities: Natte teelten, Onderwater- en drukdrainage en Innovatieve ophoogtechnieken. In 2019 zijn daar nog drie onderwerpen aan toegevoegd, te weten Geo-informatie, Governance en Broeikasgassen.

Het doel van de deelexpedities is het stimuleren en faciliteren van kennisdoorwerking op specifieke onderwerpen, ‘joint fact finding’ en het gezamenlijk identificeren van kennisbehoeftes. In de deelexpedities wordt actief kennis gedeeld en worden kennishouders over de hele keten verbonden. Zo worden kennis en ervaringen gedeeld, wordt er gediscussieerd over handelingsperspectieven en kennisbehoefte en worden stakeholders geactiveerd om in het netwerk samen te werken en van elkaar te leren.

De deelexpedities resulteren in een duurzame en sterke beweging van dynamische netwerken die kennis over bodemdaling delen, versterken, ontwikkelen en toepassen in de praktijk. Het is een beweging die doorgaat ook wanneer de ondersteuning vanuit het NKB stopt. De kennis die wordt opgedaan en gedeeld in de Deelexpedities wordt jaarlijks samengevoegd in een DeltaFact die de laatste stand van zaken van de kennis en de kennishiaten beschrijft.

Deelexpedities zijn netwerken bestaand uit een diverse groep van ongeveer 20 deelnemers die affiniteit hebben met en kennis hebben van het onderwerp. Per deelexpeditie worden drie bijeenkomsten per jaar georganiseerd. In 2019 komt daar een deelsessie voor de kennisexpeditie bodemdaling bij (het Nationaal Congres Bodemdaling). Hier wordt de opgedane kennis met een breder publiek gedeeld en besproken.

In 2018 hebben de drie deelexpedities, met behulp van ‘joint-fact-finding’, drie DeltaFacts opgeleverd waarin de stand van zaken op het gebied van kennis per onderwerp is beschreven. Daarnaast zijn er geëngageerde netwerken ontstaan die in 2019 zullen blijven bestaan om kennis te delen en verder uit te diepen. Hieronder worden de plannen voor 2019 van de drie bestaande en de drie nieuwe deelexpedities kort samengevat.

Natte teelten

De deelexpeditie Natte teelten focust op een eenduidig geluid vanuit ‘de sector’ richting overheden, andere stakeholders en de omgeving over wat er nodig is om natte teelten verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er gekeken naar de ontwikkelingen rondom het meervoudige verdienmodel van natte teelten. In 2019 hebben de drie sessies elk een thema: teeltaspecten en locaties, ontwikkelen meervoudig verdienmodel en productontwikkeling. Lees verder...

Trekker van deze Deelexpeditie is Roelof Westerhof

Innovatieve ophoogtechnieken

De deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken houdt zich bezig met levensduurverlengende technieken voor infrastructuur en bebouwing op slappe bodem. De deelexpeditie gaat in 2019 verder met de opgedane kennis uit 2018. In deze deelexpeditie wordt gewerkt aan het uitwerken van concrete vraagstukken welke in 2018 zijn geïdentificeerd. Daarnaast zal de opgedane kennis worden gedeeld en worden de resultaten geactualiseerd. Lees verder..

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Bernd van den Berg en Arend van Woerden

Onderwaterdrainage

De deelexpeditie Onderwater- en drukdrainage gaat in 2019 kennis uitdiepen over onderwater- en drukdrainage. Hierbij zal het bijvoorbeeld gaan over effecten van onderwater- en drukdrainage op bodemdaling, broeikasgasemissies en de eisen aan het watersysteem en de watervraag. De deelexpeditie kijkt breder dan de effecten en behandelt ook veelgestelde vragen over de aanleg en het onderhoud van onderwater- en drukdrainage. Daarbij blijft de uitwisseling van ervaringen en het gezamenlijk duiden van de resultaten belangrijk. Lees verder...

Trekker van deze Deelexpeditie is Erik Jansen

Geo-informatie

De deelexpeditie Geo-informatie gaat probleemgericht en vraaggestuurd aan de slag met de vraag op welke wijze geo-informatie rondom bodemdaling het best kan worden ingezet. Dit eerste jaar van de deelexpeditie staat in het teken van het in kaart brengen van de behoefte van betrokken stakeholders: wat kan de functie zijn van geo-informatie in de verschillende fasen van de cyclus van de 6M's in de (beheer) praktijk? Daarvoor zullen vanuit de praktijk cases worden behandeld over matching van informatie behoeften met bestaande en nog ontbrekende geo-informatie. Lees verder...

Trekker van deze Deelexpeditie is Hans van Leeuwen.

Governance en economie van bodemdaling

De deelexpeditie Governance & economie van bodemdaling heeft als doel het opschalen van praktijkervaringen die leiden tot handelingsperspectieven om te komen tot een geïntegreerde aanpak van bodemdalingsproblematiek in stedelijk en landelijk gebied. Lees verder...

Trekker van deze Deelexpeditie is Martine Coevert.

Broeikasgassen Veenweiden

Het doel van de deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Daarnaast zullen de deelnemers in kaart brengen welke vragen er leven rondom broeikasgasuitstoot uit veengebieden en aan welke kennis nog behoefte is. Lees verder...

Trekker van deze Deelexpeditie is Pui Mee Chan.

 

In oprichting: Coalitie Stevige Steden

 De Goudse Coalitie Stevige Stad heeft onder aanvoering van de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland de ambitie om zich om te vormen naar een Coalitie Stevige Steden. De Coalitie Stevige Steden richt zich op het verbinden en versterken van complexe en innovatieve projecten op het gebied van stedelijke bodemaling in geheel Nederland.

Tijdens een heisessie begin maart heeft een groot aantal organisaties de intentie uitgesproken zich langjarig als partner aan de Coalitie Stevige Steden te willen verbinden. Er wordt nu hard gewerkt aan het realiseren van de Coalitie Stevige Steden. Lees verder.....

Trekker van deze Deelexpeditie is Robert van Cleef.