October 8, 2018

Deelexpeditie Onderwaterdrainage: waarom deze deelexpeditie en wat beogen we?

Om bodemdaling te remmen in het veenweidengebied kan worden gedacht aan het toepassen van onderwaterdrainage of drukdrainage. In het veenweidegebied oxideert (verbrandt) het veen wanneer zuurstof de bodem indringt, met als gevolg bodemdaling en CO2-uitstoot. Dit speelt vooral in de zomer door de hogere temperatuur. De grondwaterstand kan dan onder andere door verdamping en weinig neerslag ten opzichte van de sloten uitzakken. Onderwaterdrainage heeft als doel deze uitzakking van de grondwaterstand te verminderen door infiltratie van slootwater via drainbuizen. Door het verminderen van de uitzakking blijft de grondwaterstand hoger en kan het veen over het gehele perceel natter worden gehouden. Hierdoor verdroogt het veen minder en kan de bodemdaling en de CO2-uitstoot worden geremd[1].

Deelexpeditie onderwaterdrainage

In Nederland wordt steeds vaker onderwaterdrainage aangelegd. Het wordt genoemd als effectieve maatregel tegen bodemdaling en CO2-uitstoot[2]. Steeds vaker wordt de vraag gesteld wat de bewezen effecten zijn van onderwaterdrainage op bodemdaling en CO2-uitstoot.

Op meerdere locaties wordt onderzoek gedaan naar de effecten van onderwaterdrainage. Daarnaast zijn en worden nieuwe pilots in gang gezet, ook met de recent ontwikkelde drukdrainage. In de deelexpeditie onderwaterdrainage zijn we op zoek naar conclusies over de effecten van onderwaterdrainage en drukdrainage. Er worden vragen behandeld als: In welke mate draagt onderwaterdrainage bij aan het remmen van bodemdaling en CO2-uitstoot? Wat is het effect van regionale verschillen, het type veen en seizoensinvloeden? Ook vragen over aanleg en onderhoud komen aan bod. Zo proberen we in de deelexpeditie zicht te krijgen op de faal- en succesfactoren van onderwaterdrainage in Nederland. De deelnemers zijn betrokkenen bij diverse pilots met onderwaterdrainage of drukdrainage in Nederland en tevens nemen experts van verschillende kennisinstituten hieraan deel. Met elkaar bespreken we ervaringen en resultaten van de verschillende pilots.

Uit de verschillende onderzoeken kan een aantal conclusies worden getrokken, maar er blijven ook vragen onbeantwoord, zoals de invloed van regionale verschillen. Om antwoorden te krijgen op dat soort vragen zijn meer langjarige meetreeksen op verschillende locaties nodig. Dat gaat gebeuren door een samenwerking van diverse kennisinstituten, die broeikasgasemissies en maaiveldhoogtes (gaan) meten. Deze samenwerking is verbonden met de deelexpeditie.

Resultaat van de deelexpeditie

De deelexpeditie werkt in 2018 aan het aanvullen en actualiseren van de Deltafact onderwaterdrainage. De bedoeling is dat in deze nieuwe Deltafact de bekende feiten en kennishiaten, veel gestelde vragen en lopende en afgeronde onderzoeken worden benoemd. Niet alle vragen kunnen in 2018 worden beantwoord en het overzicht zal dan ook niet compleet zijn. Eind 2018 wordt gekeken of de deelexpeditie in 2019 door gaat met het verzamelen en beantwoorden van vragen omtrent onderwaterdrainage en drukdrainage.

 

[1] Meer weten over de mechanismen achter bodemdaling? Kijk hier. Meer weten over onderwaterdrainage? Bekijk de Deltafact Onderwaterdrains.

[2] Daar waar CO2 genoemd wordt, worden CO2-equivalenten bedoeld.