8 oktober 2018

Deelexpeditie onderwater- en drukdrainage: waarom deze deelexpeditie en wat beogen we?

Om bodemdaling te remmen in het veenweidengebied kan worden gedacht aan het toepassen van onderwaterdrainage of drukdrainage. In het veenweidegebied oxideert (verbrandt) het veen wanneer zuurstof de bodem indringt, met als gevolg bodemdaling en CO2-uitstoot. Dit speelt vooral in de zomer door de hogere temperatuur. De grondwaterstand kan dan onder andere door verdamping en weinig neerslag ten opzichte van de sloten uitzakken. Onderwaterdrainage heeft als doel deze uitzakking van de grondwaterstand te verminderen door infiltratie van slootwater via drainbuizen. Door het verminderen van de uitzakking blijft de grondwaterstand hoger en kan het veen over het gehele perceel natter worden gehouden. Hierdoor verdroogt het veen minder en kan de bodemdaling en de CO2-uitstoot worden geremd (lees hierover meer in de DeltaFact Onderwaterdrainage).

Deelexpeditie onderwaterdrainage

In Nederland wordt steeds vaker onderwaterdrainage aangelegd. Het wordt genoemd als effectieve maatregel tegen bodemdaling en CO2-uitstoot. Regelmatig wordt daarbij de vraag gesteld wat de bewezen effecten zijn van onderwaterdrainage op bodemdaling en CO2-uitstoot.

Op meerdere locaties wordt onderzoek gedaan naar de effecten van onderwaterdrainage. Daarnaast worden er nieuwe pilots in gang gezet, ook met de recent ontwikkelde drukdrainagetechniek. In de deelexpeditie Onderwater- en drukdrainage zijn we op zoek naar conclusies over de effecten van onderwaterdrainage en drukdrainage. Er worden vragen behandeld als: in welke mate draagt onderwaterdrainage bij aan het remmen van bodemdaling en CO2-uitstoot? Wat is de invloed van regionale verschillen, het type veen en seizoensinvloeden op de werking van onderwater- en drukdrainage? Ook vragen over aanleg en onderhoud komen aan bod. Zo proberen we in de deelexpeditie zicht te krijgen op de faal- en succesfactoren van onderwater- en drukdrainage in Nederland. De deelnemers aan de deelexpeditie zijn betrokkenen bij diverse pilots met onderwaterdrainage of drukdrainage in Nederland. Tevens nemen experts van verschillende kennisinstituten hieraan deel. Met elkaar bespreken we ervaringen en resultaten van de verschillende pilots.

Uit de verschillende onderzoeken kan een aantal conclusies worden getrokken, maar er blijven ook nog vragen onbeantwoord, zoals de invloed van regionale verschillen. Om antwoorden te krijgen op dergelijke vragen zijn meer langjarige meetreeksen op verschillende locaties nodig. Dat zal gaan gebeuren door een samenwerking van diverse kennisinstituten, die broeikasgasemissies en maaiveldhoogtes (gaan) meten. Deze samenwerking is verbonden aan de deelexpeditie.

Resultaat van de deelexpeditie

De deelexpeditie richtte zich in 2018 aan het aanvullen en actualiseren van de Deltafact onderwaterdrainage. De bedoeling is dat in deze nieuwe Deltafact de bekende feiten en kennishiaten, veel gestelde vragen en lopende en afgeronde onderzoeken worden benoemd. Niet alle vragen konden in 2018 worden beantwoord. In 2019 gaat de deelexpeditie door met het verzamelen en beantwoorden van vragen omtrent onderwaterdrainage en drukdrainage.