May 2, 2018

Medewerkers NKB

Robert van Cleef

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Robert is initiatiefnemer en medetrekker van het NKB en focust zich op het stedelijk gebied. Ook is hij onafhankelijk trekker van de coalitie Stevige Stad op Slappe Bodem in en rond Gouda. Robert voelt zich thuis in zowel inhoudelijke als meer procesmatige projecten. Idealiter komt dit samen in complexe maatschappelijke uitdagingen zoals bodemdaling.

r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl

Welmoed Visser

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Welmoed is medetrekker van het NKB. Ze werkt al meer dan 15 jaar aan innovaties om de gevolgen voor bodemdaling te beperken. Als programmamanager Regio Deal bodemdaling Groene Hart lukte het om de verbinding tussen diverse ministeries en regionale en lokale overheden te vertalen naar een kennisprogramma. Deze netwerk- en verbindingsrol gaat ze ook inzetten voor het NKB.

w.visser@kennisprogrammabodemdaling.nl

Bernardien Tiehatten

Coördinator uitvoeringsteam NKB
Bernardien is medetrekker van het NKB. Ze heeft voor het landelijk gebied de projecteninventarisatie uitgevoerd. Naast het NKB, werkt ze aan programma’s zoals het Innovatie-programma Veen Noord-Holland en is zij secretaris van de STOWA werkgroep Veen en Waterbeheer. Bernardien heeft een inhoudelijke focus en richt zich op de verbinding tussen kennisontwikekling en praktijk.

b.tiehatten@kennisprogrammabodemdaling.nl

Simone Abel

Communicatie NKB
Simone Abel, management- en evenement ondersteuner bij Abel-Office, ondersteunt het NKB bij de nieuwsbrieven en bij het organiseren van de Kennisexpeditie en de jaarlijkse congressen voor het Platform Slappebodem. ‘Ik ben al een aantal jaren betrokken bij het Platform Slappebodem en volg de bodemdalingsproblematiek op de voet’.

info@kennisprogrammabodemdaling.nl

Rienske Zegwaard

Communicatie NKB en PSB
Rienske Zegwaard, strategisch communicatie advies & events. Helpt mensen en organisaties kernachtig bezig te zijn en tastbare vertaalslagen te maken, zodat de rest van Nederland ook ervaart waar we mee bezig zijn. ‘Door kennis te delen vermenigvuldig je’ ; ook bij de bodemdalingsopgave nut ik graag de drive, kennis en kunde van dit netwerk tot op de bodem toe uit.

r.zegwaard@kennisprogrammabodemdaling.nl

Pui Mee Chan

Coördinator deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden
Pui Mee Chan was in 2016 een van de initiatiefnemers van het NKB en was tot eind 2019 mede trekker van het programma. Pui Mee werkt als programmamanager en projectleider voor diverse overheden op gebied van watersystemen en waterveiligheid en is nu werkzaam als projectleider van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden en coördinator van de deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden.

p.chan@kennisprogrammabodemdaling.nl

Suzanne Verkoren

Communicatie NKB en NOBV
Suzanne Verkoren is communicatieadviseur en ondersteunt het NKB op het gebied van communicatiestrategie, planning en content. Naast het NKB is ze ook betrokken bij het NOBV. Ze helpt organisaties om vanuit inhoud helder en doelgericht te communiceren voor verschillende doelgroepen. Deze rol vervult ze ook binnen het NKB.

s.verkoren@kennisprogrammabodemdaling.nl

Hans van Leeuwen

Coördinator deelexpeditie Geo-Informatie
Hans van Leeuwen is bodemkundige en zelfstandig adviseur en leidt oa het SAT-WATER programma bij de STOWA en is (inter)nationaal netwerker voor bedrijven en instellingen voor geo-Informatie, water & klimaat. In deze deelexpeditie werkt hij samen met Pim en wordt met betrekking tot functioneel gebruik van bodem getracht om op beheer, beleid en bestuurlijk niveau partijen te verbinden.

h.vanleeuwen@kennisprogrammabodemdaling.nl

Wouter Smit

Coördinator deelexpeditie Nieuwbouw op slappe bodem
Wouter Smit werkt bij de prov. Zuid-Holland o.a. aan bodemdaling. Nieuwe woningen dienen bodemdalingsbestendig te zijn. In deze expeditie zoek ik samen met Martine Coevert naar een minimale eis die partijen uitdaagt om tot oplossingen te komen voor het bodemdalings-vraagstuk. wm.smit@pzh.nl

wm.smit@pzh.nl

Ariane Tuinenburg- Jansen

Expeditieleider deelexpeditie Actief Grondwaterpeilbeheer
Ariane is senior adviseur bij Rijkswaterstaat, afdeling Bodem+ en is projectsecretaris gebiedsgericht grondwaterbeheer bij het Uitvoerings-programma Bodem en Ondergrond. Bij RWS en het UP houdt zij zich bezig met vraagstukken rondom grondwater, bodemdaling en de Omgevingswet. Bij deze deelexpeditie wil zij graag de kennis verspreiden.

ariane.jansen@rws.nl

Martine Coevert

Coördinator deelexpeditie Nieuwbouw op slappe bodem
Martine Coevert is adviseur bodemdaling bij de gemeente Rotterdam en zelfstandig adviseur aanpak funderingsproblematiek. Samen met Wouter Smit is zij coördinator van deze deelexpeditie. De deelexpeditie bundelt kennis en ervaring voor de aanpak van bodemdaling bij nieuwbouw.

m.coevert@rotterdam.nl – 06-13819575

Arend van Woerden

Coördinator deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken
Om klimaatbestendig te worden moet Nederland ook om leren gaan met de bodemdalingsproblematiek. Als specialist klimaatadaptatie zet Arend zich in om juist op dit thema oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Arend werkt voor Sweco, is beleidsadviseur voor gemeente Woerden en medetrekker van de Deelexpeditie Innovatieve Ophoogtechnieken.

a.vanwoerden@kennisprogrammabodemdaling.nl

Erik Jansen

Kennismakelaar Waterinfiltratiesystemen
Erik is zelfstandig adviseur en werkzaam bij het Veenweiden Innovatiecentrum. Voor Erik is de expeditie geslaagd als de meeste vragen over onderwaterdrainage zijn beantwoord en de discussie over de toepassing met breed gedragen feiten wordt gevoerd. Daarvoor moet de informatie voor alle belanghebbenden toegankelijk en begrijpelijk zijn.

e.jansen@kennisprogrammabodemdaling.nl

Maarten Kuiper

Expeditieleider deelexpeditie Actief Grondwaterpeilbeheer
Stedelijk grondwater in een veranderend klimaat heeft raakvlak met vele aspecten. Zoals gebouwen, riolering, kelders, bodemopbouw, vegetatie en steeds vaker bodemdaling. Maarten leidt bij Wareco afdelingen die verbanden hiertussen aanbrengen. In oplossingen zoekt hij de verbinding tussen bovengrondse opgaven en ondergrondse potenties. m.kuiper@wareco.nl

Bernd van den Berg

Coördinator deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken
Bernd is beleidsadviseur bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Hij zag keer op keer innovaties stuk lopen op wetgeving en maakt zich daarom nu hard om juridische barrières te slechten. Denken in mogelijkheden, in plaats van belemmeringen! Bernd was één van de initiatiefnemers van de deelexpeditie Innovatieve ophoogtechnieken en inmiddels medetrekker.

b.vandenberg@kennisprogrammabodemdaling.nl

Roelof Westerhof

Kennismakelaar Natte teelten
Bodemdaling is deel van de vraag: hoe produceren we voedsel, water en energie terwijl we ook ruimte overhouden om te genieten van landschap en natuur. En het vermogen ontwikkelen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Ik wil bereiken dat we bodemdaling in deze context ‘met beleid’ aanpakken.

r.westerhof@kennisprogrammabodemdaling.nl

Don Zandbergen

Expeditieleider deelexpeditie Geo-informatie
Don Zandbergen; adviseur geo-Informatie bij gemeente Rotterdam en adviseur funderingsproblematiek bij FunderMaps, dataportaal van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Deze deelexpeditie bundelt kennis en data over de effecten van bodemdaling in stedelijk en landelijk gebied in samenwerking met Hans van Leeuwen.

d.zandbergen@kennisprogrammabodemdaling.nl

André Wooning

Expeditieleider deelexpeditie MKBA’s bodemdaling
André Wooning, Manager en beleidsadviseur van het directoraat-generaal Wegen en Werken bij RWS. Econoom met brede ervaring in infrastructuurbeheer, variërend van overstromingsbescherming tot waterkwaliteitsproblemen.

andre.wooning@rws.nl