Terugblik Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden en nieuwe bijeenkomst

Op 14 december organiseerde het NKB en het NOBV samen met de Vrije Universiteit een online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Onderzoeker Ype van der Velde (VU) gaf een overzicht van de lopende onderzoeken vanuit de VU naar de effecten van maatregelen op broeikasgasemissies. Aansluitend ging Ko van Huissteden (VU) in op het Peatland-VU model en op de complexiteit Read more about Terugblik Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden en nieuwe bijeenkomst[…]

Kunnen we Nederland met zeespiegelstijging en bodemdaling boven water houden?

Zonder waterbeheer zou Nederland voor een groot deel onder water staan. Waterbeheer is dus essentieel voor het leven in een laaggelegen delta als Nederland [1]. Nederland heeft een heel hoog waterveiligheidsniveau. Om dat te blijven behouden bij een stijgende zeespiegel en een voortgaande bodemdaling is in 2015 een adaptief plan gepubliceerd door het Deltaprogramma en Read more about Kunnen we Nederland met zeespiegelstijging en bodemdaling boven water houden?[…]

Verkenning naar standaarden ophoogmaterialen

Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning doen naar standaarden voor ophoogmaterialen tegen bodemdaling. Deze standaarden zouden de kwaliteit van innovatieve ophoogmaterialen moeten garanderen, maar OSKA gaat eerst inventariseren welke standaarden al bestaan en op welke punten overheden, bedrijven en kennisinstellingen eenduidige afspraken wensen over de eigenschappen van dergelijke ophoogmaterialen. Lees meer…

Effect van vernatting op veenweidebedrijf Noord Holland

In het kader van het Innovatie Programma Veen (IPV) en het Kennis Basis programma ‘Veengebieden in nieuwe circulaire en klimaatpositieve productiesystemen’ zijn bedrijfsberekeningen uitgevoerd om het effect van vernatting op een veenweidebedrijf breed in beeld te brengen. Voor een melkveebedrijf op veengrond in Noord Holland zijn vernattingsmaatregelen (pompgestuurde onderwaterdrains, peilverhoging, greppelinfiltratie) en lisdoddeteelt vergeleken met een gangbare Read more about Effect van vernatting op veenweidebedrijf Noord Holland[…]