2 juli 2019

Broeikasgassen Veenweiden

De Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Pui Mee Chan, tevens programmaleider van het NOBV, is de trekker van deze deelexpeditie. Wilt u meer weten over het NOBV, klik dan hier.

 

Resultaten:

Eind 2020 zijn de rapportage van het eerste NOBV-meetjaar en het meetprotocol opgeleverd.  De samenvatting van de rapportage is hier te vinden:

Bijeenkomsten:

 Op 27 september was er een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden in samenwerking met Wageningen Environmental Research. Bekijk hier de opname.

 

Op 7 juni organiseerden STOWA, NOBV en NKB een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Bekijk hier de opname. In deze sessie gingen we in samenwerking met de Universiteit Utrecht en B-ware in op microbiële processen in de bodem die leiden tot veenafbraak.

 

Op 15 maart organiseerden STOWA, NOBV en NKB een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Bekijk hier de opname. In deze sessie gingen we in samenwerking met Deltares en de TU Delft in op bodemdaling in relatie tot broeikasgasemissies in veenweidegebied.

 

 

Bekijk hier de deelexpeditie van 14 december 2020.

 

 

 

Voor de deelexpeditie van 29 juni 2020 werden aan aantal vlogs opgenomen in het veld. Hier is te zien hoe op verschillende manieren broeikasgassen gemeten worden op een aantal plaatsen in Nederland.

 

 

Wat doet de Regiegroep veenweiden?
Chris van Naarden (ministerie LNV) geeft antwoord op deze vraag
en geeft uitleg over broeikasgas reductie.

 

 

 

Haalbaarheidsonderzoeken NOBV

Het NOBV heeft, naast het onderzoek dat zich richt op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van de effectieve maatregelen, in 2020 ook de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd. Daarbij is ook in kaart gebracht wat er nodig is om maatregelen haalbaar te maken. Hiertoe is vanuit zes verschillende perspectieven gekeken naar de haalbaarheid van maatregelen. Hieronder kunt u doorklikken naar de betreffende rapporten:

  • Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit (over het effect op de biodiversiteit en kwaliteit van water en bodem)
  • Waterkwantiteit en waterbeheer (over het effect op de waterverdeling en waterbeschikbaarheid)
  • Bedrijfsvoering (over het effect op bedrijfsvoering en de overgang naar een andere bedrijfsvoering)
  • Betaalbaarheid (over de kosten en baten van maatregelen op bedrijfsniveau en op maatschappelijk niveau)
  • Kennisdeling (over de kennisbehoefte van en kennisdeling tussen stakeholders)
  • Governance (over de rolverdeling tussen stakeholders en inzetbaarheid van juridische instrumenten). Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om peilbeheer in te zetten om bodemdaling tegen te gaan.

In deze zes deelonderzoeken zijn de factoren bepaald die van invloed zijn op de haalbaarheid van maatregelen en is gekeken of hierover voldoende kennis beschikbaar is of dat er sprake is van een kennisleemte. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in de periode juni-oktober 2020. De kennisontwikkeling over maatregelen in het veenweidegebied gaat ontzettend snel, omdat er op veel plekken kennis wordt ontwikkeld over mogelijke maatregelen. Omdat deze ontwikkeling zo snel gaan, zijn de meest recente ontwikkelingen niet verwerkt in de rapportages, maar wel van belang om in ogenschouw te nemen bij een eventuele verdere uitwerking van de kennisleemtes.

In mei en juni 2021 organiseerde het NOBV we een serie van vier webinars rond deze inventarisaties