July 2, 2019

Broeikasgassen

Tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling vond de kick-off van de deelexpeditie Broeikasgassen plaats. Het doel van de deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Daarnaast zullen de deelnemers in kaart brengen welke vragen er leven rondom broeikasgasuitstoot uit veengebieden en aan welke kennis nog behoefte is. De presentatie is hier te vinden.

Trekkers van deze Deelexpeditie zijn Pui Mee Chan en Gilles Erkens. Zij zijn tevens de projectleiders van het Landelijk Meetprogramma Broeikasgassen uit Veengebieden (NOBV).

Kennisexpeditie 2019

In de Deelexpeditie broeikasgassen werd het belang van goede metingen aan broeikasgasuitstoot in veengebied breed onderschreven, zeker in het licht van actuele klimaatafspraken. Aandachtspunt blijft wel dat broeikasgasemissie en bodemdaling niet per se één op één gekoppeld zijn: een maatregel kan heel effectief zijn tegen het ene probleem, maar het effect op het andere probleem is dan niet automatisch bewezen.

We hebben veel nadruk gelegd op de dingen die nog onderzocht en gemeten moeten worden en op de noodzaak van meerjarig meten. We merkten dat dit soms leidde tot bezorgdheid: kan er wel beleid gemaakt worden als er nog zoveel onduidelijk is? Hoewel we veel belang hechten aan de noodzaak van lange, uniforme metingen, moet ook benadrukt worden dat er al wel degelijk kennis is op basis waarvan gehandeld kan worden, zolang we maar niet bang zijn af en toe fouten te maken. Dit kan in volgende sessies meer aandacht krijgen.

Er kwamen veel vragen over het omgaan met ruimtelijke heterogeniteit: hoe gaan we om met grote lokale verschillen in samenstelling van het veen en verschillen in gebruik van de grond? We ondervangen met ons huidige meetprogramma een behoorlijk deel van deze heterogeniteit doordat er bij de selectie van de locaties rekening is gehouden met diversiteit in bodemopbouw en grondgebruik. Als we het meetprogramma later kunnen opschalen, kunnen we met minder uitgebreide meetopstellingen meer locaties bemeten.

De presentatie is hier te vinden.