June 4, 2020

Actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied

Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspanning om een gewenst grondwaterpeil te realiseren, met een drainage-infiltratieleiding in verbinding met het oppervlaktewater. Hiermee worden zowel te hoge als te lage grondwaterstanden voorkomen. Ook kan hiermee, met de juiste aansturing en afstemming met het natuurlijke bodem- en watersysteem en de historische cultuurtechnische inrichting van een gebied, in enige mate oppervlaktewater na piekbuien in de ondiepe bodem worden opgeslagen en beschikbaar gesteld voor droge perioden die erop volgen. Hiermee kan het waterbufferend vermogen van de ondiepe bodem worden vergroot voor regenwater. 

Bekijk hier de factsheet 2020 van deze Deelexpeditie: 

De deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer richt zich op het delen van de kennis over actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied. Dit in de context van het (grotere) systeem van water, bodem en ondergrond. In het bijzonder gaat het om kennisdoorwerking van het DPRA-onderzoek ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied’ naar én tussen decentrale overheden (voornamelijk gemeenten op slappe bodems). Trekkers van deze Deelexpeditie zijn  Ariane Tuinenburg-Jansen en Maarten Kuiper. De deelexpeditie heeft als doel om kennisuitwisseling over actief grondwaterpeilbeheer te bevorderen tussen verschillende afdelingen van decentrale overheden, zoals rioolbeheer in relatie tot groen, stedenbouw, wegen, etc. Dat doen we door het uitwisselen van ervaringen tussen verschillende pilots met actief grondwaterpeilbeheer en door kennisbehoeften in beeld te brengen. Regio’s op slappe bodem waar actief grondwaterpeilbeheer kansrijk is zullen in de deelexpeditie met elkaar worden verbonden. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer, in afstemming met de cultuurhistorische achtergrond van een omgeving (zoals de oorspronkelijke waterlopen en verkavelingsstructuren met ontginningssloten), kan schade als gevolg van droogte of juist wateroverlast voorkomen. 

De factsheet die in 2020 is opgeleverd betreft een actualisatie van de beschikbare kennis en ervaring die is opgedaan met AGWP in de periode 2017 – 2020. Als onderdeel van de deelexpeditie zijn korte filmpjes opgenomen en is een animatie gemaakt over AGWP. Deze zijn te vinden op: introductie vlog, animatie AGWP en vlog Pijnacker-Nootdorp.

Standaard aanleg DIT-riolering
DIT-riolering zal in de komende jaren één van de meest toegepaste technieken worden om grondwaterstanden te stabiliseren en daarmee schade in stedelijk gebied te voorkomen. Daarom is het opstellen van een standaard voor DIT-riolering belangrijk. Binnen de deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer is daarom in samenwerking met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart een project gestart voor het opstellen van een richtlijn voor de aanleg van DIT-riolering. Daarbij wordt ook verbinding gelegd tussen de kennis over waterinfiltratiesystemen in het landelijk gebied.

Uitleg Actief Grondwaterpeilbeheer Arianne Tuinenburg en Maarten Kuiper

Project Klimaat bestendig Klapwijk in Pijnacker- Nootdorp