June 4, 2020

Actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied


Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspanning om een gewenst grondwaterpeil te realiseren, met een drainage-infiltratieleiding in verbinding met het oppervlaktewater. Hiermee worden zowel te hoge als te lage grondwaterstanden voorkomen. Ook kan hiermee, met de juiste aansturing en afstemming met het natuurlijke bodem- en watersysteem en de historische cultuurtechnische inrichting van een gebied, in enige mate oppervlaktewater na piekbuien in de ondiepe bodem worden opgeslagen en beschikbaar gesteld voor droge perioden die erop volgen. Hiermee kan het waterbufferend vermogen van de ondiepe bodem worden vergroot voor regenwater. 

De deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer richt zich op het delen van de kennis over actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied. Dit in de context van het (grotere) systeem van water, bodem en ondergrond. In het bijzonder gaat het om kennisdoorwerking van het DPRA onderzoek ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied’ naar én tussen decentrale overheden (voornamelijk gemeenten op slappe bodems). De deelexpeditie heeft als doel om kennisuitwisseling over actief grondwaterpeilbeheer te bevorderen tussen verschillende afdelingen van decentrale overheden, zoals rioolbeheer in relatie tot groen, stedenbouw, wegen, etc. Dat doen we door het uitwisselen van ervaringen tussen verschillende pilots met actief grondwaterpeilbeheer en door kennisbehoeften in beeld te brengen. Regio’s op slappe bodem waar actief grondwaterpeilbeheer kansrijk is zullen in de deelexpeditie met elkaar worden verbonden. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer, in afstemming met de cultuurhistorische achtergrond van een omgeving (zoals de oorspronkelijke waterlopen en verkavelingsstructuren met ontginningssloten), kan schade als gevolg van droogte of juist wateroverlast voorkomen. 

Daarnaast gaan we dit jaar starten met het onderzoek best practices ontwerp, aanleg en beheer van drainage en infiltratiesystemen. Dit is een onderzoek ten behoeve van de uitvoeringspraktijk. Hierin wordt onderzocht hoe actief grondwaterpeilbeheer het beste in de praktijk kan worden gebracht, rekening houdend met het onderliggend systeem van water, bodem en ondergrond en de ingrepen die de mens daarin door de eeuwen heen heeft gedaan. In dit onderzoek zullen we meer technische informatie geven over hoe actief grondwaterpeilbeheer het beste in de praktijk gebracht kan worden. De resultaten van het onderzoek zullen worden ingebracht in de deelexpeditie. Trekkers van deze Deelexpeditie zijn  Ariane Tuinenburg-Jansen en Maarten Kuiper

Bondig antwoord op gestelde vragen over drainage- infiltratieleidingen.

Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspanning om een gewenst grondwaterpeil te realiseren (actief), waarmee zowel te hoge als te lage grondwaterstanden (grondwater) worden verholpen door drainage-infiltratieleiding te verbinden met het oppervlaktewater (peilbeheer). Lees meer….

Beoogde resultaten 2020

De deelexpeditie wil het doel bereiken door middel van joint-fact-finding van onderzoeksresultaten, het inventariseren en beschrijven van ervaringen en praktijkvragen met én tussen gemeenten. We peilen hierbij de behoeften bij hoofden van rioolbeheer ten aanzien van implementatieaspecten (zoals beleid, financiering, samenwerking/consortiumvorming, afstemming met andere vakgebieden). Vervolgens zullen we bouwen aan een netwerk binnen een aantal regio’s, waarbij gemeenten gaan samenwerken. Het resultaat van de deelexpeditie zal in een infographic gepresenteerd worden.

Beoogd resultaat van het onderzoek naar de best practices is een beknopte (gebruiksvriendelijke) publicatie met aandachtspunten voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van het systeem waarmee actief grondwaterpeilbeheer gerealiseerd kan worden.

Meer informatie

De deelexpeditie en het onderzoek best practices starten in juni 2020 met het uitdiepen van kennis over actief grondwaterpeilbeheer en het onderzoek ten behoeve van de uitvoeringspraktijk. In deze presentatie kunt u meer informatie vinden over de deelexpeditie. Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Ariane Tuinenburg-Jansen of Maarten KuiperBekijk de vlog van Ariane en Maarten

Project Klimaat bestendig Klapwijk in Pijnacker- Nootdorp