Deelexpedities en kennismakelaars uit de startblokken!

Deelexpedities en kennismakelaars uit de startblokken!

Het Programmateam van het NKB is in april akkoord gegaan met de deelexpedities en kennismakelaars van 2020! Onder de vlag van het NKB zijn maar liefst 6 deelexpedities en kennismakelaars actief. Het is inspirerend te zien hoeveel onderwerpen opgepakt worden en hoeveel tijd en energie er in de initiatieven gestoken wordt door zoveel verschillende organisaties. Het gaat om:

 • Deelexpedities: Geo-informatie, Nieuwbouw, Grondwaterpeilbeheer
 • Kennismakelaars: Natte teelten, Innovatieve ophoogtechnieken, Onderwaterdrainage.

Kennismakelaars
Het doel van de kennismakelaarschap is het verbinden van kennis en kennishouders in de hele keten en op nationaal niveau om stakeholders te activeren samen te werken, kennis toe te passen en van elkaar te leren. De kennismakelaar daagt partijen uit tot samenwerking en het delen en ontwikkelen van kennis en weet welke kennishiaten en kennisvragen er zijn.

 • Onderwaterdrainage
  De kennismakelaar Erik Jansen (Erik Jansen Advies en VIC) organiseert in 2020 bijeenkomsten waarin de kennis en kennisvragen over  onderwater- en drukdrainage onderwerp van gesprek zijn. Hierbij gaan bijvoorbeeld over effecten van onderwater- en drukdrainage op bodemdaling, broeikasgasemissies en de eisen aan het watersysteem en de watervraag. Naast effecten analyseert men ook veel gestelde vragen over de aanleg en het onderhoud van onderwater- en drukdrainage en de certificering hiervan.
 • Innovatie ophoogtechnieken
  Kennismakelaars Arend van Woerden (Sweco) en Bernd van den Berg (ODMH) coördineren al twee jaar het zoeken naar nieuwe, meer innovatieve methoden voor het ophogen of stabiliseren van infrastructuur. In 2020 zullen zij twee á drie bijeenkomsten organiseren met het netwerk en bijdragen aan een werksessie van het Trefpunt Regio Deal en het Nationaal Congres Bodemdaling.
 • Natte teelten
  In 202 zal kennismakelaar Roelof Westerhof (ORG-ID) meerdere bijeenkomsten organiseren waarin deelnemers met elkaar het veld ingaan om daar met elkaar en afnemers ervaringen te delen over teelt, mechanisatie, voorbewerking en productontwikkeling. Ook wil men met elkaar leren van de praktijkervaringen van rietsnijders en de mogelijkheden van de teelt van kwaliteitsriet in Nederland verkennen.

Deelexpedities
In de deelexpedities gaat het om innovatieve netwerken die zich richten op een bodemdaling gericht specifiek onderwerp. De deelexpedities worden vorm gegeven door stakeholders, verbinden kennishouders, dragen zorg voor een actueel overzicht en toepassing van kennis en zorgen voor doorwerking en toepassing van de kennis door de hele keten.

 • Geo-informatie
  Op welke wijze kan – probleemgericht en vraag gestuurd – geo-informatie rondom bodemdaling het best worden ingezet’. Deze vraag stelt trekker Hans -van Leeuwen (Geocycli BV) centraal in de deel-expeditie. Met betrokken stakeholders wordt geanalyseerd wat de functie kan zijn van geo-informatie in de verschillende fasen van de cyclus van de 6Ms. De resultaten van deze deelexpeditie worden ook ingezet voor het project DNA van de stad.
 • Actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied
  In deze door Ariane Tuinenburg (RWS, Bodem +) en Maarten Kuiper (Wareco) getrokken deelexpeditie hebben we de ambitie om kennis over actief grondwaterpeilbeheer te delen en te stimuleren dat deze optie standaard in overweging wordt genomen door decentrale overheden en met name gemeenten. Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspanning om een gewenst grondwaterpeil te realiseren, met een drainage-infiltratieleiding in verbinding met het oppervlakte-water.

 • Nieuwbouw op slappe bodem
  Martine Coevert (gemeente Rotterdam) en Wouter Smit (Provincie Zuid-Holland) namen het initiatief om te starten met de deelexpeditie Nieuwbouw op Slappe Bodem. Er ligt een grote bouwopgave en een aanzienlijk deel hiervan zal op slappe bodem moeten plaatvinden. In het verlengde van het convenant Klimaatadaptief Bouwen wordt in deze deelexpeditie nagedacht over de eis(en) die ten aanzien van bodemdaling bij nieuwbouw kunnen worden afgesproken en welke maatregelen daarbij passen.
 • Broeikasgassen Veenweiden
  Het doel van deze deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Daarnaast zullen de deelnemers in kaart brengen welke vragen er leven rondom broeikasgasuitstoot uit veenweiden en aan welke kennis nog behoefte is. De deelexpeditie wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Pui Mee Chan, programmaleider van het NOBV, is de trekker van deze deelexpeditie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *