NKB stokje is overgedragen!

Het NKB stokje is overgedragen: de basis bracht Pui Mee, Welmoed bouwt voort!

Pui Mee Chan heeft het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling mogen initieren in 2016 en zij heeft de basis gelegd. Welmoed Visser heeft haar taak per 1 januari 2020 overgenomen en gaat het NKB verder uitbouwen. 

Pui Mee:

“Ik heb de eer gehad om het NKB te mogen initiëren in 2016. In een periode waarin bezighouden met bodemdaling nog heel hard tegen de stroom in zwemmen was. Bodemdaling werd terzijde geschoven als een dossier waar men zich al decennia van bewust was, maar dat niet werd gezien als urgent. We hebben het NKB in deze afgelopen jaren mogen uitbouwen van een klein, eigenwijs initiatief om kennis te willen delen, maar vooral ook mensen met elkaar te verbinden. Enerzijds om de kennisbasis te vergroten, maar uiteraard ook om de noodzaak om meer te onderzoeken duidelijk te maken, zodat er betere beleidskeuzes kunnen worden gemaakt.”

“Wat laat ik na? Een mooie basis: een betrokken netwerk, een goede kennisbasis, een ontzettend gedreven en energiek team. We zijn begonnen als een stelletje cowboys, nog niet duidelijk wat het doel moest zijn, maar wel met een heel helder richtingsgevoel. En nu staan we aan de basis van de volgende stap, uitbouwen en professionaliseren. Bodemdaling is ondertussen een belangrijk dossier geworden, en heeft zijn weg gevonden in landelijk en regionale opgaven. Dat is voor mij een mooi moment om het stokje over te dragen. Het voelt goed om dat over te dragen aan iemand die volop in het netwerk zit, tomeloze energie heeft en allerlei creatieve plannen voor toekomst.”

“Ik stop met het NKB, maar blijf in bodemdalingsland. Ik mag namens de STOWA, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (www.nobveenweiden.nl) begeleiden, een onderzoeksprogramma vanuit het klimaatakkoord gericht op reductie van broeikasgassen in het veenweidegebied. De opgave is groot en de effectiviteit van maatregelen nog onvoldoende gekwantificeerd. Als programmaleider stuur ik een groot onderzoeksconsortium aan, bestaande uit diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het onderzoek loopt in totaal 5 jaar, de banden met het NKB zullen zeker nauw blijven!”

Welmoed:

“Ik neem het stokje van Pui Mee over als coördinator van het NKB.  Als mede initiatiefnemer van het NKB heeft Pui Mee geweldig werk verricht voor de agendering van bodemdaling en het veenweidengebied in Nederland. Goed gedaan! Nu bodemdaling steeds steviger op de politieke agenda’s komt te staan is het ook tijd voor een verdere professionaliseringsslag van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. En daar zet ik me graag voor in. We zijn hier al concreet mee gestart door een nieuw werkplan op te stellen. In dit plan staat nu duidelijker beschreven wat we willen bereiken op lange en middellange termijn en welke acties we hier op korte termijn aan verbinden om die doelen te bereiken. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het beschikbare budget.”

“Op dit moment rond ik in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de tussentijdse evaluatie van Klimaatslim Boeren op Veen af. Dit betreft de evaluatie van diverse gebiedsprocessen die aan de slag zijn gegaan met het treffen van bodemdaling-remmende maatregelen. Erg boeiend om vanuit veel verschillende invalshoeken te horen wat de ervaringen zijn. Met bijzonder veel plezier werkte ik in 2019 als kwartiermaker/programmamanager aan het verzilveren van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Met de strakke deadline in het vizier lukte het om de diverse overheden, de kennisinstituten en overige partijen in het gebied te mobiliseren en een kennisprogramma van € 20 miljoen samen te stellen. Via www.bodemdalingebaas.nl zijn de projecten te bekijken die nu bijna allemaal van start zijn gegaan.”

“Hiervoor werkte ik circa 4 jaar als trekker van het Actieplan Bodemdaling 2050 in Woerden en was ik aanjager van innovaties voor de openbare ruimte en het buitengebied. Zoals bijvoorbeeld het toepassen van de levenscycluskostenbenadering in projecten, een pilot haalbaarheid drijvend bouwen, en het gebiedsproces Veenweiden in beweging . Mijn ervaringen met funderingsproblematiek deed ik ook op in Woerden als projectleider van het project grondwater- en funderingsituatie Schilderskwartier. In een wijk met circa 500 woningen (koop- en huur) was er onzekerheid over de kwaliteit van de houten funderingen in relatie tot de lage grondwaterstand. Een innovatietraject leidde uiteindelijk tot de verklaring voor het uitblijven van schade waarmee het proces met betrokken overheden, organisaties en bewoners kon worden afgesloten. Voor het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling was ik eerder al acties als co-trekker van de deelexpeditie Innovatieve Ophoogmaterialen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *